งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 วงจรบัญชี : การบันทึกบัญชี 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 วงจรบัญชี : การบันทึกบัญชี 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 วงจรบัญชี : การบันทึกบัญชี 2

2 The Role of Accounting Records
Establishes accountability for assets and transactions. Keeps track of routine business activities. Obtains detailed information about a particular transaction. Evaluates efficiency and performance within company. Maintains evidence of company’s business activities.

3 บัญชีแยกประเภท (The Ledger)
Accounts are individual records showing increases and decreases. Cash Accounts Payable The entire group of accounts is kept together in an accounting record called a ledger. Capital Stock

4 The Use of Accounts Increases are recorded on one side of the T-account, and decreases are recorded on the other side. Title of Account Left or Debit Side Right or Credit Side

5 Let’s see how debits and credits are recorded in the Cash account for JOE Service.

6 Debit and Credit Entries
Receipts are on the debit side. Payments are on the credit side. The balance is the difference between the debit and credit entries in the account.

7 Debits and credits affect accounts as follows:
Debit and Credit Rules Debits and credits affect accounts as follows: A = L + OE ASSETS Debit for Increase Credit for Decrease LIABILITIES Debit for Decrease Credit for Increase EQUITIES Debit for Decrease Credit for Increase 13

8 Double Entry AccountingThe Equality of Debits and Credits
A = L + OE = Debit balances Credit balances In the double-entry accounting system, every transaction is recorded by equal dollar amounts of debits and credits. 13

9 การบันทึกรายการบัญชี
ตัวอย่าง การบันทึกรายการบัญชี สำหรับกิจการ “โจ เซอร์วิส” 9

10 หุ้นทุน จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง?
วันที่ 1 มี.ค นายโจและครอบครัว นำเงิน 90,000 บาท มาลงทุนทำธุรกิจรับจ้างตัดหญ้าชื่อ โจเซอร์วิส โดยได้รับเป็นหุ้นจำนวน 900 หุ้น หุ้นทุน จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง? 3

11 หุ้นทุน เงินสด เพิ่มขึ้น 90,000 บาท เพิ่มขึ้น 90,000 บาท ทางด้านเครดิต
วันที่ 1 มี.ค นายโจและครอบครัว นำเงิน 90,000 บาท มาลงทุนทำธุรกิจรับจ้างตัดหญ้าชื่อ โจเซอร์ซิส โดยได้รับเป็นหุ้นจำนวน 900 หุ้น เงินสด เพิ่มขึ้น 90,000 บาท ทางด้านเดบิต หุ้นทุน เพิ่มขึ้น 90,000 บาท ทางด้านเครดิต 3

12 เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? อุปกรณ์ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ?
วันที่ 2 มี.ค. กิจการซื้อเครื่องตัดหญ้าเป็นเงินสด 25,000 บาท เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? อุปกรณ์ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? 3

13 เงินสด ลดลง 25,000 บาท ทางด้านเครดิต อุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 25,000 บาท
วันที่ 2 มี.ค. กิจการซื้อเครื่องตัดหญ้าเป็นเงินสด 25,000 บาท เงินสด ลดลง 25,000 บาท ทางด้านเครดิต อุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 25,000 บาท ทางด้านเดบิต 3

14 เงินสดและตั๋วเงินจ่าย
วันที่ 8 มี.ค. กิจการซื้อรถกระบะราคา 150,000 บาท โดยจ่ายเงินสด 20,000 บาท ที่เหลือชำระเป็นตั๋วเงิน ยานพาหนะ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? เงินสดและตั๋วเงินจ่าย จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง? 3

15 ยานพาหนะ จะเพิ่มขึ้น 150,000 บาท ทางด้านเดบิต
วันที่ 8 มี.ค. กิจการซื้อรถกระบะราคา 150,000 บาท โดยจ่ายเงินสด 20,000 บาท ที่เหลือชำระเป็นตั๋วเงิน ยานพาหนะ จะเพิ่มขึ้น 150,000 บาท ทางด้านเดบิต เงินสดจะลดลง 20,000 บาท ทางด้านเครดิต และตั๋วเงินจ่าย จะเพิ่มขึ้น 130,000 บาท ทางด้านเครดิต 3

16 อุปกรณ์ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? เจ้าหนี้ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ?
วันที่ 11 มี.ค. กิจการซื้ออุปกรณ์ตัดหญ้าเป็นเงินเชื่อ 3,000 บาท อุปกรณ์ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? เจ้าหนี้ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? 3

17 เจ้าหนี้ อุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 3,000 บาท เพิ่มขึ้น 3,000 บาท ทางด้านเครดิต
วันที่ 11 มี.ค. กิจการซื้ออุปกรณ์ตัดหญ้าเป็นเงินเชื่อ 3,000 บาท อุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 3,000 บาท ทางด้านเดบิต เจ้าหนี้ เพิ่มขึ้น 3,000 บาท ทางด้านเครดิต 3

18 อุปกรณ์ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? ลูกหนี้ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ?
วันที่ 18 มี.ค. กิจการได้ขายอุปกรณ์ตัดหญ้าที่มากเกินความจำเป็นออกไปครึ่งหนึ่งในราคาทุน 1,500 บาท ให้แก่นายก้อง โดยให้เครดิต 30 วัน อุปกรณ์ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? ลูกหนี้ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? 3

19 จะเพิ่มขึ้น 1,500 บาท ทางด้านเดบิต จะลดลง 1,500 บาท ทางด้านเครดิต
วันที่ 18 มี.ค. กิจการได้ขายอุปกรณ์ตัดหญ้าที่มากเกินความจำเป็นออกไปครึ่งหนึ่งในราคาทุน 1,500 บาท ให้แก่นายก้อง โดยให้เครดิต 30 วัน ลูกหนี้ จะเพิ่มขึ้น 1,500 บาท ทางด้านเดบิต อุปกรณ์ จะลดลง 1,500 บาท ทางด้านเครดิต 3

20 สมุดรายวันทั่วไป In an actual accounting system, transactions are initially recorded in the journal. 4

21 Posting Journal Entries to the Ledger Accounts
Posting involves copying information from the journal to the ledger accounts. 4

22 การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง 4

23 Posting Journal Entries to the Ledger Accounts
4

24 Posting Journal Entries to the Ledger Accounts
Let’s see what the cash account looks like after posting the cash portion of this transaction for JOE’s Service. 4

25 Ledger Accounts After Posting
This ledger format is referred to as a running balance (as opposed to simple T accounts). 4

26 A = L + OE What is Net Income?
Net income is not an asset it’s an increase in owners’ equity from profits of the business. A = L + OE Increase Decrease Increase Either (or both) of these effects occur as net income is earned . . . . . . but this is what “net income” really means. 3

27 กำไรสะสม (Retained Earnings)
A = L + OE Capital Stock Retained Earnings The balance in the Retained Earnings account represents the total net income of the corporation over the entire lifetime of the business, less all amounts which have been distributed to the stockholders as dividends. 3

28 Increases owner’s equity. Decreases owner’s equity.
Revenue and Expenses The price for goods sold and services rendered during a given accounting period. Increases owner’s equity. The costs of goods and services used up in the process of earning revenue. Decreases owner’s equity.

29 The Realization Principle: When To Record Revenue
Revenue should be recognized at the time goods are sold and services are rendered.

30 The Matching Principle: When To Record Expenses
Expenses should be recorded in the period in which they are used up.

31 Debits and Credits for Revenue and Expense
Expenses decrease owner’s equity. Revenues increase owner’s equity. EQUITIES Debit for Decrease Credit for Increase EXPENSES Credit for Decrease Debit for Increase REVENUES Debit for Decrease Credit for Increase

32 Investments by and Payments to Owners
Payments to owners decrease owners’ equity. Owners’ investments increase owners’ equity. EQUITIES Debit for Decrease Credit for Increase CAPITAL STOCK Debit for Decrease Credit for Increase DIVIDENDS Debit for Increase Credit for Decrease

33 We will also analyze a dividend transaction.
Let’s analyze the revenue, and expense transactions for JOE Service for the month of March. We will also analyze a dividend transaction. 9

34 เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง? รายได้ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ?
วันที่ 29 มี.ค. กิจการให้บริการตัดหญ้าโดยได้รับชำระเป็นเงินสดทั้งสิ้น 7,500 บาท เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง? รายได้ จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? 3

35 เพิ่มขึ้น 7,500 บาท ทางด้านเดบิต เพิ่มขึ้น 7,500 บาท ทางด้านเครดิต
วันที่ 29 มี.ค. กิจการให้บริการตัดหญ้าโดยได้รับชำระเป็นเงินสดทั้งสิ้น 7,500 บาท เงินสด เพิ่มขึ้น 7,500 บาท ทางด้านเดบิต รายได้ เพิ่มขึ้น 7,500 บาท ทางด้านเครดิต 3

36 เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? ค่าน้ำมัน จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ?
วันที่ 31 มี.ค. กิจการจ่ายค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้าและรถกระบะ เป็นเงินสด 1,500 บาท เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? ค่าน้ำมัน จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ? 3

37 ลดลง 1,500 บาท ทางด้านเครดิต เพิ่มขึ้น 1,500 บาท ทางด้านเดบิต
วันที่ 31 มี.ค. กิจการจ่ายค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้าและรถกระบะ เป็นเงินสด 1,500 บาท เงินสด ลดลง 1,500 บาท ทางด้านเครดิต ค่าน้ำมัน เพิ่มขึ้น 1,500 บาท ทางด้านเดบิต 3

38 เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง? เงินปันผลจ่าย จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง?
วันที่ 31 มี.ค. โจเซอร์วิส จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 2,000 บาท เงินสด จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง? เงินปันผลจ่าย จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง? 3

39 เงินสด ลดลง 2,000 บาท ทางด้านเครดิต เงินปันผลจ่าย เพิ่มขึ้น 2,000 บาท
วันที่ 31 มี.ค. โจเซอร์วิส จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 2,000 บาท เงินสด ลดลง 2,000 บาท ทางด้านเครดิต เงินปันผลจ่าย เพิ่มขึ้น 2,000 บาท ทางด้านเดบิต 3

40 Now, let’s look at the Trial Balance for JOE Service for the month of March.
9

41 Proves equality of debits and credits.
All balances are taken from the ledger accounts on March 31 after considering all of JOE’s transactions for the month. Proves equality of debits and credits. 4

42 End of Chapter 3 4


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 วงจรบัญชี : การบันทึกบัญชี 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google