งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องงานแล้ว บอกรายละเอียดและ สาระสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องงานแล้ว บอกรายละเอียดและ สาระสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 การอ่านเรื่องงานแล้ว บอกรายละเอียดและ สาระสำคัญ

3 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ อ่านเรื่องเกี่ยวกับงาน อาชีพแล้วบอก รายละเอียด และ เขียนสรุป จากเรื่องที่อ่านได้

4 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Let’s talk! 1. What are these people? 2. Where do you think they are? 3. What are they doing?

5 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Let’s talk! 1. How do you think that work in your country will change in the future? 2. Why do you think that this change will take place? 3. How fast will it take place, and why?

6 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ telecom mute up-to- date trend exhausti on frustrate colleagu e modem access correspon dence teleconfer encing participa te recruit discipline hesitate emission

7 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Com mut e telecom muting telecom muter commut er workst ation s efficie ncy satisfa ction comp ute r mode m frustr atio n exhau stio n teleconfe rencing

8 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1. Commuting is fun. F 2. Commuting is expensive. Read the text and mark each statement True or false. T 3. Telecommuting is a new way of traveling to work. F

9 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. Telecommuting will increase business costs. 5. Telecommuters work better than ordinary workers. 6. Telecommuting will improve the quality of workers’ lives. F T T

10 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 7. Telecommuting is going to increase pollution. 8. Telecommuting will make companies and workers change. F T

11 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 9. Telecommuting means less social contract for workers. 10. Telecommuting is better than commuting. T T

12 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Put the words in order to make sentences. a. the/telephones/the mselves/workplace /Telecommuters/to /use/to connect. Telecom muters useuse teleph ones toto conn ect themsel ves toto th e workpl ace.

13 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Put the words in order to make sentences. b. the/or/perhaps/are /to/month/office/ once/Workers/only/v isit/twice/a/going. Workersar e goingtoto visitthe offic e perh aps on l y on c e or tw i c e amont h.

14 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Put the words in order to make sentences. c. be/needs/able/will/ own/work/schedules /Employees/around/o rganize/their/to. Employe es willwill beableto orga niz e theirwo r k sched ules aro un d th e ir ow n nee ds.

15 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์


ดาวน์โหลด ppt ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องงานแล้ว บอกรายละเอียดและ สาระสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google