งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 งบการเงินพื้นฐาน BASIC FINANCIAL STATEMENTS 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 งบการเงินพื้นฐาน BASIC FINANCIAL STATEMENTS 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 งบการเงินพื้นฐาน BASIC FINANCIAL STATEMENTS 2

2 Introduction to Financial Statements
Companies prepare interim financial statements and annual financial statements. 2009 X

3 Introduction to Financial Statements
Also called Statement of Financial Position Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows Three primary financial statements. We will use a corporation to describe these statements.

4 Introduction to Financial Statements
Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows Describes where the enterprise stands at a specific date.

5 Introduction to Financial Statements
Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows Depicts the revenue and expenses for a designated period of time.

6 Introduction to Financial Statements
Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows Net income (or net loss) is simply the difference between revenues and expenses.

7 Introduction to Financial Statements
Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows Depicts the ways cash has changed during a designated period of time.

8 The Concept of the Business Entity
A business entity is separate from the personal affairs of its owner. Vagabond Travel Agency

9 A Starting Point: Balance Sheet

10 Assets Assets are economic resources that are owned by the business and are expected to provide positive future cash flows.

11 Liabilities Liabilities are financial obligations that represent negative future cash flows for the enterprise.

12 Owners’ Equity Owners’ equity represents the owner’s claims to the assets of the business.

13 Changes in Owners’ Equity
Owners’ Investments Business Earnings Payments to Owners Business Losses

14 The Accounting Equation
สินทรัพย์ = หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น 300,000 = , ,000 3

15 Forms of Business Organizations
Sole Proprietorship Partnership Corporation

16 Reporting Ownership Equity in the Balance Sheet
Sole Proprietorship Partnership Corporation

17 Let’s analyze some transactions for JOE Service.

18 วันที่ 1 มีนาคม 2553 นายโจและครอบครัวนำเงิน 90,000 บาท มาลงทุนทำธุรกิจ รับจ้างตัดหญ้าชื่อ โจเซอร์วิส โดยได้รับเป็นหุ้นจำนวน 900 หุ้น 3

19 วันที่ 2 มี.ค. กิจการซื้อเครื่องตัดหญ้าเป็นเงินสด 25,000 บาท
3

20 วันที่ 8 มี.ค. กิจการซื้อรถกระบะราคา 150,000 บาท โดยจ่ายเงินสด 20,000 บาท ที่เหลือชำระเป็นตั๋วเงิน
3

21 วันที่ 11 มี.ค. กิจการซื้ออุปกรณ์ตัดหญ้าเป็นเงินเชื่อ 3,000 บาท

22 วันที่ 18 มี.ค. กิจการได้ขายอุปกรณ์ตัดหญ้าที่มากเกินความจำเป็นออกไป ครึ่งหนึ่งในราคาทุน 1,500 บาท ให้แก่นายก้อง โดยให้เครดิต 30 วัน 3

23 วันที่ 25 มี.ค. นายก้องชำระเงินให้บางส่วน 750 บาท
3

24 วันที่ 28 มี.ค. กิจการจ่ายชำระหนี้บางส่วนเป็นเงิน 1,500 บาท
3

25 วันที่ 29 มี.ค. กิจการให้บริการตัดหญ้า โดยได้รับชำระเป็นเงินสด ทั้งสิ้น 7,500 บาท
3

26 วันที่ 31 มี.ค. กิจการจ่ายค่าน้ำมันสำหรับเครื่องตัดหญ้าและรถกระบะ เป็นเงินสด 1,500 บาท
Now, let’s review how JOE’s transactions affected the accounting equation. 3

27 31 มี.ค , = ,500 3

28 These transactions impact the Statement of Cash Flows.
การจัดทำงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของ โจเซอร์วิส ณ วันที่ 31 มี.ค.2553 These transactions impact the Statement of Cash Flows. These transactions impact the Income Statement. 3

29 Investments by and payments to the owners are not included on the Income Statement.
3

30 3

31 Operating activities include the cash effects of revenue and expense transactions.
3

32 Investing activities include the cash effects of purchasing and selling assets.
3

33 Financing activities include the cash effects of transactions with the owners and creditors.
3

34 Relationships Among Financial Statements
Beginning of period End of period Time Balance Sheet Balance Sheet Income Statement Statement of Cash Flows 3

35 The Use of Financial Statements by Outsiders
Two concerns: Liquidity Profitability Creditors Investors

36 The Need for Adequate Disclosure
Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows Notes to the financial statements often provide facts necessary for the proper interpretation of the statements.

37 End of Chapter 2 4


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 งบการเงินพื้นฐาน BASIC FINANCIAL STATEMENTS 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google