งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

2 ผู้ที่สนใจความแข็งแกร่งและจุดอ่อนทางการเงิน รวมทั้งฐานะทางการเงินของธุรกิจ ได้แก่
เจ้าของกิจการ เจ้าหนี้ระยะยาว เจ้าหนี้ระยะสั้น ผู้บริหาร อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

3 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Finance Analysis)
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) สามารถแบ่งออกเป็น
การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ทางการเมือง   ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ ข้อมูลของบริษัท อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

5 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
การวิเคราะห์โดยวิธีย่อส่วน (Common Size) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

6 การวิเคราะห์โดยวิธีย่อส่วน (Common Size)
1.การย่อส่วนงบดุล (Common Size Balance Sheet) เป็นการวิเคราะห์งบดุล โดยใช้สินทรัพย์รวมเป็นฐาน ร้อยละ (100 %) หรือหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นฐาน ร้อยละ (100 %) จะทำให้ทราบว่ากิจการหาเงินทุนมาจากแหล่งใดบ้าง มีความเสี่ยงอย่างไร และนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

7 2.การย่อส่วนงบกำไรขาดทุน (Common Size Income Statement)
เป็นการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน โดยใช้ยอดขายเป็นฐาน ร้อยละ (100 %) จะทำให้ทราบว่ากิจการมีต้นทุนและการบริหารงานเป็นอย่างไร รวมทั้งทราบเกี่ยวกับรายจ่ายและ รายรับของ กิจการ อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

8 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)
 มีการแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage Ratio) อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงาน (Operating Ratio) อัตราส่วนวิเคราะห์ในการทำกำไร (Profitability Ratio) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

9 1.อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)
1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Ratio) หนี้สินหมุนเวียน 1.2 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงคลัง - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หนี้สินหมุนเวียน อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

10 2.อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage Ratio)
2.1 อัตราส่วนแห่งหนี้ = หนี้สินรวม x 100 (Debt Ratio) สินทรัพย์รวม 2.2 อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย(Time Interest Earned or Interest Coverage Ratio) = กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี ดอกเบี้ยจ่าย อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

11 3.อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงาน (Operating Ratio)
3.1 อัตราการหมุนของลูกหนี้ = ยอดขายเชื่อ (Account Receivable Turnover) ลูกหนี้ 3.2 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ = 360 (Average Collection Period) อัตราการหมุนของลูกหนี้ 3.3 อัตราการหมุนของสินคงคลัง = ต้นทุนสินค้าที่ขาย (Inventory Turnover) สินค้าคงคลัง อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

12 3.4 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร = ยอดขายสุทธิ
3.4 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร = ยอดขายสุทธิ (Fixed Asset Turnover) สินทรัพย์ถาวร 3.5 อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม= ยอดขายสุทธิ (Total Asset Turnover) สินทรัพย์รวม อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

13 4. อัตราส่วนวิเคราะห์ในการทำกำไร (Profitability Ratio)
4.1 อัตราผลตอบแทนขั้นต้น = กำไรขั้นต้น x 100 (Gross Profit Margin) ยอดขายสุทธิ 4.2 อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ x 100 (Net Profit Margin) ยอดขายสุทธิ อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

14 4.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return On Asset) = กำไรสุทธิ x 100
4.4 อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (Return On Equity) = กำไรสุทธิ x 100 ส่วนของผู้ถือหุ้น อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

15 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสามารถทำได้ดังนี้
1. การเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทเดียวกัน 2. การเปรียบเทียบอัตราส่วนของบริษัทกับบริษัทคู่แข่ง 3. การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรม 4. การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐาน อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google