งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ สมการทางบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ สมการทางบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ สมการทางบัญชี
Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

2 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.
หัวข้อการบรรยาย งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) แนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี (Fundamental concepts of Accounting) สมการบัญชี (Accounting Equation) การรายงานการประกอบธุรกิจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

3 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.
Creditors Owners Land Buildings Equipment Cash Accounts Receivable Raw material Finished goods Credit Cash Sales Production Process Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

4 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.
Creditors Owners Financing activities Land Buildings Equipment Cash Accounts Receivable Raw material Finished goods Credit Cash Sales Production Process Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

5 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.
Creditors Owners Investing Activities Land Buildings Equipment Cash Accounts Receivable Raw material Finished goods Credit Cash Sales Production Process Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

6 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.
Creditors Owners Land Buildings Equipment Cash Accounts Receivable Raw material Finished goods Operating Activities Credit Cash Sales Production Process Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

7 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.
Creditors Owners Land Buildings Equipment Cash Accounts Receivable Raw material Finished goods Credit Cash Sales Production Process Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

8 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.
Creditors Owners Source of Resources Land Buildings Equipment Resources Cash Accounts Receivable Raw material Finished goods Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

9 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

10 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.
Resources Source of Resources Cash Creditors Accounts Receivable Owners Raw material Finished goods Land Buildings Equipment Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

11 Assets Liabilities Owners’ Equity ABC Company
Statement of Financial Position As at December 31, 2009. ABC Company As of December 31, 2011. Assets Cash $ 40 Accounts Receivable Land 200 Total Assets $340 Liabilities Notes Payable $150 Accounts Payable $200 Owners’ Equity Capital Stock $100 Retained Earnings $140 Total Liabilities and Owners’ Equity $340 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA. 23

12 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.
บริษัท เอบีซี จำกัด งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ เงินสด $ 40 ลูกหนี้การค้า ที่ดิน 200 รวมสินทรัพย์ $340 หนี้สิน ตั๋วเงินจ่าย $150 เจ้าหนี้การค้า $200 ส่วนของเจ้าของ ทุนเรือนหุ้น $100 กำไรสะสม $140 รวมหนี้สินและ ส่วนของเจ้าของ $340 ในอดีต รายงานนี้ถูกเรียกว่า งบดุล (Balance Sheet) ในปี 2554 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA. 23

13 ความเป็นหน่วยงานทางธุรกิจ (Separate Entity Concept)
กิจการบันทึกบัญชีเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกิจการเท่านั้น เจ้าของใช้จ่ายส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA. 4

14 แนวคิดหน่วยเงินที่บันทึก (Monetary Concept)
นักบัญชีจะวัดมูลค่า (measure) กิจกรรมทางธุรกิจ (หรือรายการค้า) เป็นจำนวนเงินเพื่อใช้บันทึก แจกแจงและรายงานผลได้ นักบัญชีจะแสดงรายงานทางการเงินด้วยหน่วยเงินตราหลักที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ (Functional Currency: TAS21,2009) โดยไม่คำนึงถึง เงินเฟ้อ (Inflation) วิธีการวัดมูลค่า Thai Financial Reporting Standards: TFRSs มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เปรียบเสมือนกฎหมายทางการบัญชีที่กำหนดหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ให้เพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

15 งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)
แสดงสถานะการเงินของกิจการ ณ วันที่หนึ่ง ๆ ของกิจการ Assets: cash, accounts receivable, inventory, land, buildings, equipment, & intangible items. สินทรัพย์ ทรัพยากรที่ใช้ภายในกิจการ Liabilities: accounts payable, notes payable, and mortgages payable. หนี้สิน ภาระผูกพันหรือหนี้ของกิจการที่ต้องจ่าย Owners’ Equity: net assets, after all obligations have been satisfied. ส่วนของเจ้าของ ส่วนที่เหลือจากสินทรัพย์ที่หักหนี้สิน (สินทรัพย์สุทธิ: Net Assets) Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

16 สมการทางบัญชี (Accounting Equation)
Assets = Liabilities + Owners’ Equity แหล่งที่มาของเงินทุนกิจการ ทรัพยากร (Resources) เจ้าหนี้ (Creditors) มีสิทธิเรียก ส่วนของตนเองคืนก่อน = + เจ้าของ (Owners) มีสิทธิในสินทรัพย์ หรือทรัพยากร ส่วนที่เหลือ Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

17 สมการทางบัญชีจะรักษาสมดุลย์ (ความเท่ากันเสมอ)
Assets = Liabilities Owners’ equity Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

18 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.
การวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงภายในสมการทางบัญชี Pam นำเงิน $5,000 มาลงทุนเปิดกิจการที่ชื่อว่า Pam Services. กิจการนำเงินไปลงทุนซื้อ อาคารเป็นเงินสด $2,000 กิจการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการทำความสะอาด (Cleaning Supplies) มูลค่า $1,000 เป็นเงินเชื่อ (on account/ on credit) ซึ่งพัสดุทั้งหมดนี้ถูกใช้ไปในการให้บริการทำความสะอาดทั้งหมด Pam ส่งบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้า (bill customers) $3,000 สำหรับบริการทำความสะอาด ได้รับชำระเงินค่าบริการทำความสะอาดจากลูกค้าที่เรียกเก็บตามข้อ 4 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

19 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.
1. Cash , OE ,000 2. Building ,000 Cash (2,000) 3. Supplies 1, AP ,000 4. AR , Revenue ,000 Supplies (1,000) Service cost (1,000) 5. Cash ,000 AR (3,000) Total , = , ,000 Assets Liabilities Equity Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

20 เจ้าของจะได้กำไร หากมีรายได้มากกว่าต้นทุน
Resource inflows Resource outflows เงินเริ่มแรก ของเจ้าของ $5,000 กำไร $2,000 ซึ่งเป็นของเจ้าของ รายได้ของ Pam ต้นทุนวัสดุของที่ใช้ $3, ทำความสะอาด $1,000 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

21 เงินเริ่มแรก ของเจ้าของ $5,000 Pam Services งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 $ รายได้ค่าบริการ ,000 หักต้นทุนค่าวัสดุ (Supplies expenses) กำไร (ขาดทุน) ,000 เงินเริ่มแรก ของเจ้าของ $5,000 Pam Services งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์ หนี้สินและทุน Cash , AP ,000 Building , Capital ,000 Earnings ,000 Total assets , Total L&E ,000 กำไร $2,000 ซึ่งเป็นของเจ้าของ Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

22 หลักรอบระยะเวลาที่รายงาน (Periodic Reporting)
การดำเนินธุรกิจจะถูกแบ่งเป็นระยะเวลาเท่า ๆ กันเพื่อใช้นำเสนอผลการดำเนินงานของธุรกิจ ความถี่ในการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยทั่วไปคือ 12 เดือน หรือบางกิจการอาจจะใช้ระยะเวลา 52 สัปดาห์เป็นเกณฑ์ก็ได้ (TAS 1, para ) Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA. 3


ดาวน์โหลด ppt ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ สมการทางบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google