งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM การเบิกจ่ายโครงการ กลุ่ม 3 1. นายณัฐกร ตุ้ยทา 2. นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข 3. นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM การเบิกจ่ายโครงการ กลุ่ม 3 1. นายณัฐกร ตุ้ยทา 2. นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข 3. นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM การเบิกจ่ายโครงการ กลุ่ม 3 1. นายณัฐกร ตุ้ยทา 2. นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข 3. นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์

2 การเบิกจ่ายเงินโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ / ขออนุมัติดำเนินการและขอใช้เงิน ( ควรให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงานประจำปี / งบประมาณที่ตั้ง / ผู้รับผิดชอบโครงการ ) แบบฟอร์ม การขออนุมัติโครงการ แบบฟอร์ม การขออนุมัติโครงการ ทำหนังสือเชิญวิทยากร / ผู้เข้าร่วมโครงการ / ขอใช้ สถานที่ / ขอใช้ยานพาหนะ ฯลฯ การเบิกจ่ายค่าวิทยากร ประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าวิทยากร ประกอบด้วย ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ( ถ้ามี ) ขออนุมัตินิสิตออกนอกสถานที่ ( ถ้ามี ) ขอยืมเงินรองจ่ายจากกองคลัง การขอยืมเงินทดรองจ่าย จากกองคลัง การขอยืมเงินทดรองจ่าย จากกองคลัง ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง : วัสดุ / อุปกรณ์ ยานพาหนะ การ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จัดเตรียมเอกสาร / ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร ค่าวิทยากร / ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ / ใบลงเวลาวิทยากร เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย และ ระเบียบการเบิกจ่ายที่ใช้เป็น คู่มือ เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ระเบียบการเบิกจ่ายที่ใช้เป็น คู่มือ

3 แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ สาระสำคัญในบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ ชื่อโครงการ ลำดับของโครงการ ( ครั้งที่ X/2557) งบประมาณเงินรายได้ / เงินแผ่นดิน / ปีงบประมาณ / แผนงาน / ผลผลิต / ประเภท รายจ่าย กำหนดการจัดโครงการ สถานที่ งบประมาณที่ ขออนุมัติ ลงนาม ผู้รับผิดชอบโครงการ / อนุมัติคณบดี ระบุความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการประกัน คุณภาพ การเบิกจ่ายเงินโครงการ

4 การเบิกจ่ายค่าวิทยากร ประกอบด้วย จดหมายเชิญวิทยากร ต้องสอดคล้องกับกำหนดการใน โครงการ ใบลงเวลาวิทยากร ใบสำคัญรับเงินวิทยากร ต้องระบุจำนวน ชั่วโมงที่บรรยาย อัตราค่าตอบแทน ( ขอสำเนาบัตรประชาชนของ วิทยากร ) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ไม่เกิน ชั่วโมงละ 1,500 บาท ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ไม่เกิน ชั่วโมงละ 600 บาท การเบิกจ่ายเงินโครงการ

5 การขอยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง ประกอบด้วย บันทึกข้อความขอยืมเงินทดรองจ่าย โดย ผู้รับผิดชอบโครงการ ผ่านคณบดี เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง แนบเอกสารบันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติ และเนื้อหาโครงการ สัญญาการยืมเงิน 8500 จำนวน 2 ฉบับ ลง นามโดยผู้ยืมเงิน แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยืมเงิน 1 ฉบับ ควรส่งกองคลังล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำ การ การเบิกจ่ายเงินโครงการ

6 การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ส่งใบเสร็จ และโครงการอนุมัติให้ฝ่ายพัสดุ เพื่อขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง ( คุณวนิดา ) หากรายการค่าวัสดุ หรือค่ายานพาหนะ เกิน 10,000 บาท ให้ขอใบเสนอราคาด้วย การเบิกจ่ายเงินโครงการ

7 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย บันทึกอนุมัติโครงการ ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ใบเสร็จค่าอาหาร ( เกิน 2,000 บาท แนบสำเนาบัตร ประชาชน ) ใบค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ ต้องผ่านการจัดซื้อจัดจ้างจาก ฝ่ายพัสดุ กรณีใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ ให้แนบพร้อมใบสำคัญรับ เงิน และระบุรายละเอียดของรายการอาหาร ควรเรียงเอกสารให้เป็นระเบียบ และมีความสอดคล้องกับ บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน อาทิเช่น ใบลงชื่อให้อยู่หลัง ค่าอาหาร จดหมายขอดูงานให้อยู่หลังใบเสร็จค่าของที่ ระลึก จดหมายเชิญวิทยากรอยู่หลังใบสำคัญและใบลง เวลาวิทยากร ฯลฯ การเบิกจ่ายเงินโครงการ

8 ระเบียบการเบิกจ่ายที่ใช้เป็นคู่มือ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ นำเงินส่งคลัง พ. ศ.2551 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยเงินรายได้ พ. ศ.2555 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ( ฉบับที่ 3) พ. ศ.2555 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี พ. ศ.2554 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ พ. ศ.2554 ( ฉบับที่ 2) หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ พ. ศ.2553 KM การเบิกจ่ายโครงการ

9 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากร


ดาวน์โหลด ppt KM การเบิกจ่ายโครงการ กลุ่ม 3 1. นายณัฐกร ตุ้ยทา 2. นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข 3. นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google