งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 www.e-report.energy.go.th

2 [2][2] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ สูตรความสำเร็จสูตรความสำเร็จ ข้อมูลคือหัวใจ กรอกครบผ่านแน่ ประหยัดได้มีรางวัล

3 [3][3] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ความร่วมมือที่ผ่านมาความร่วมมือที่ผ่านมา ปริมาณการใช้พลังงานส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2554-2557 ล้านหน่วย ล้านลิตร ลดการใช้ไฟฟ้า3%5%10% เทียบปี 54 ลดการใช้น้ำมัน13%30%40% เทียบปี 54

4 จัดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง และ ไฟฟ้า ภายในองค์การ เหตุผลและความจำเป็นเหตุผลและความจำเป็น ส่วนราชการ จังหวัด อุดมศึกษา ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59    [4][4] ประเทศไทยมิได้มีแหล่ง พลังงานเชิงพาณิชย์ ภายในประเทศมากพอกับ ความต้องการ ทำให้ต้อง พึ่งพาพลังงานจาก ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมูลค่าการนำเข้าสูง ถึง 2 ล้านล้านบาท ต่อปี และมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ต่อปี หากลดปริมาณ การใช้ลงได้ ก็จะส่งผลให้ เงินทุนที่ต้องสำรองไว้สร้าง ความมั่นคงทางพลังงาน ปรับลดลงด้วย นำเงินไป พัฒนาประเทศด้านอื่นๆ Who? What? When? Why? มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน อย่างน้อยร้อยละ ของค่ามาตรฐาน ลดลง 1010%1010%

5 [5][5] พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ [1] ด้านไฟฟ้า และ [2] ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ดัชนีชี้วัด ประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน Energy Utilization Index, EUI ( ของปริมาณการใช้พลังงาน ) (ปริมาณการใช้พลังงาน ) ปริมาณการใช้พลังงาน จริง มาตรฐาน จริง 90 % – เป้าหมาย ลดใช้พลังงานลงอย่างน้อย 10% หรือใช้ไม่เกิน 90% ของปริมาณการใช้มาตรฐาน มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ สูตรการคำนวณสูตรการคำนวณ

6 [6][6] มีหน่วยงานมากกว่า 30 รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่า แต่ข้อมูลต้องครบร้อยละ 80 ของ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ส่วนราชการตาม (2) แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้นๆ ให้รายงานผลการดำเนินงานไปรวมกับจังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น  มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ การจัดกลุ่มหน่วยงานการจัดกลุ่มหน่วยงาน

7 ระดับ 2 เป็นข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการใช้ พลังงานจริง ต้องได้คะแนน เต็ม (เท่ากับ 0.5000) จึงจะได้รับการ ประเมินผลระดับที่ 3, 4 และ 5 [7][7] หมายเหตุ สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th เท่านั้น มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ระดับคะแนนตัวชี้วัด ปี 59 Paperless ระดับ 3,4,5 เป็นผลจากสูตร คำนวณและเทียบ บัญญัติไตรยางศ์

8 [8][8] ❶ ดำเนินการ ❷ รายงานผล มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ สรุปสิ่งที่ต้องทำสรุปสิ่งที่ต้องทำ

9 [9][9] หลอดไฟ LED ปรับ EUI เข้มข้นขึ้น เครื่องปรับอากาศ Inverter มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ความร่วมมืออนาคตความร่วมมืออนาคต Energy Service Company   ส่งเสริมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง สำรวจ/เปลี่ยน www.e-report.energy.go.th 2559 2560 application

10 [10] รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน

11 [11] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ดำเนินการตามแผนปี 58

12 รายละเอียดเกณฑ์ที่รายละเอียดเกณฑ์ที่ [12] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 11 เกณฑ์การให้คะแนนไฟฟ้าน้ำมัน มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานของปีงบประมาณ 2559 0.5000 1.1รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และ0.2500 1.2รอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559)0.2500 คะแนนเต็มรวมไฟฟ้าและน้ำมัน = 1.000 คะแนน

13 บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ [13] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 11

14 [14] เกณฑ์การให้คะแนนไฟฟ้าน้ำมัน รวมคะแนนในระดับคะแนนที่ 2 0.5000 2.1มีการรายงาน สำหรับการประเมินปริมาณ การใช้พลังงานมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้พลังงานประจำปี งบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จ และ นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 0.2500 2.2มีการรายงานข้อมูล (ไฟฟ้า หน่วย kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (น้ำมัน หน่วย ลิตร) ประจำปีงบประมาณ 2559 นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 0.2500 คะแนนเต็มรวมไฟฟ้าและน้ำมัน = 1.000 คะแนน ข้อมูลพื้นฐาน ครบถ้วน 12 เดือน ปริมาณพลังงานที่ใช้จริง ครบถ้วน 12 เดือน รายละเอียดเกณฑ์ที่รายละเอียดเกณฑ์ที่ มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 22

15 [15] บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 2.12.1

16 สูตรคำนวณค่ามาตรฐาน สูตรคำนวณค่ามาตรฐาน [16] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 2.12.1 จัดกลุ่มหน่วยงานออกตามลักษณะงาน กำหนดสูตรประมาณค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน จำแนกแต่ละกลุ่มหน่วยงานตามลักษณะงาน ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละกลุ่ม ได้มาจากข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานบันทึกไว้ แล้วนำไปหาค่าเฉลี่ย ข้อมูลพื้นฐาน ศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดจาก www.e-report.energy.go.th/

17 บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ [17] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 2.22.2

18 รายละเอียดเกณฑ์ที่ รายละเอียดเกณฑ์ที่ [18] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 3,4,53,4,5 คะแนนเต็มรวมไฟฟ้าและน้ำมัน = 3.000 คะแนน

19 อธิบายวิธีพิจารณา อธิบายวิธีพิจารณา [19] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 3,4,53,4,5 ระบบตรวจความครบถ้วนของข้อมูลของหน่วยงานตาม ระดับคะแนน 2.1 และ 2.2 ของแต่ละด้าน (ไฟฟ้า กับ น้ำมัน) ข้อมูลด้านใดครบ (คะแนนระดับที่ 2.1+2.2 = 0.50) ระบบจะนำข้อมูลที่ หน่วยงานบันทึกตามระดับคะแนน 2.1 และ 2.2 ไปเข้าสูตรคำนวณ EUI  ข้อมูลด้านใดไม่ครบ (คะแนนระดับที่ 2.1+2.2 = 0.50) ระบบจะไม่ คำนวณขั้นต่อไป และทำการประมวลคะแนนเพียงถึงระดับ 2 เท่านั้น ระบบจะนำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 2. ไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมิน คะแนนให้กับหน่วยงาน /       ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5

20 [20] อธิบายวิธีพิจารณา อธิบายวิธีพิจารณา มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 3,4,53,4,5

21 [21] การคิดคะแนนของส่วนราชการ ส่วนราชการ ที่มีจำนวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบ มาร่วมในการประเมินผลการประหยัดพลังงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก ของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วนราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็นจานวนไม่น้อยกว่า ของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด     มากกว่า 30 หน่วยงาน 0.05 เท่า ร้อยละ 80 ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด จำนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ค่าเฉลี่ยจากคะแนน ของหน่วยงานใน สังกัดทั้งหมด อธิบายวิธีพิจารณา อธิบายวิธีพิจารณา มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 3,4,53,4,5

22 การขออุทธรณ์ ถือข้อมูลปรากฏ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน เป็นหลัก การรายงาน ปี 58 การรายงาน ปี 58 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ [22]

23 รอส่งพร้อม SAR รอบ 12 เดือน [23] การขอเปลี่ยนแปลงฯ ปี 58 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

24 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02 612 1555 ต่อ 364 หรือ 358 ศึกษารายละเอียดเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีรายงาน โดยสามารถดาวน์โหลดจาก www.e-report.energy.go.th/


ดาวน์โหลด ppt ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google