งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RainbowRainbowRainbowRainbow สายรุ้งน่ะมี 7 สี แต่ถ้าจะทำ QCC ให้นึกถึงพวกเรา 7 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RainbowRainbowRainbowRainbow สายรุ้งน่ะมี 7 สี แต่ถ้าจะทำ QCC ให้นึกถึงพวกเรา 7 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RainbowRainbowRainbowRainbow สายรุ้งน่ะมี 7 สี แต่ถ้าจะทำ QCC ให้นึกถึงพวกเรา 7 คน

2 นางสาวกชกร ลิ้มวัฒนา (ผิงอัน) 561510001 นางสาวชรินรัตน์ วรรณภิละ (เดียร์) 561510054 นางสาวชิดชนก วงศ์ตา (ปิ่น) 561510060 นางสาวชุติกาญจน์ บุญมาก (หญิง) 561510062 นางสาวฐิติรัตน์ มงคลสมัย (มิ้น) 561510071 นางสาวณัฎฐณิชา ศุภวโรดม (ณัฎฐ์) 561510074 นางสาวณัฏฐา กันธะวงษ์ (เบียร์) 561510076 นางสาวกชกร ลิ้มวัฒนา (ผิงอัน) 561510001 นางสาวชรินรัตน์ วรรณภิละ (เดียร์) 561510054 นางสาวชิดชนก วงศ์ตา (ปิ่น) 561510060 นางสาวชุติกาญจน์ บุญมาก (หญิง) 561510062 นางสาวฐิติรัตน์ มงคลสมัย (มิ้น) 561510071 นางสาวณัฎฐณิชา ศุภวโรดม (ณัฎฐ์) 561510074 นางสาวณัฏฐา กันธะวงษ์ (เบียร์) 561510076 อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม อ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ที่ปรึกษา เอกรินทร์ ศรีวิชัย ฝ่ายงานบริการการศึกษา ที่ปรึกษา นางสาววิมพ์วิภา กันทาดง ฝ่ายงานบริการการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม อ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ที่ปรึกษา เอกรินทร์ ศรีวิชัย ฝ่ายงานบริการการศึกษา ที่ปรึกษา นางสาววิมพ์วิภา กันทาดง ฝ่ายงานบริการการศึกษา สมาชิก

3 1.การลดขั้นตอนการเดินเอกสารขอความ อนุเคราะห์ฝึกงาน 2.การลดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารการถอน กระบวนวิชา 3.การลดระยะเวลาในการตรวจเอกสารการ ลงทะเบียนเรียน 4.การเพิ่มการรับข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการเบิก การลดขั้นตอนการเดินเอกสาร ขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน

4 การกำหนดสภาพปัจจุบันการกำหนดสภาพปัจจุบัน หาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอความ อนุเคราะห์ฝึกงาน และเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อ กำหนดความเป็นไปได้และระดับ ความสามารถในการแก้ปัญหา

5 การตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมาย ลดขั้นตอนการเดินเอกสารขอความอนุเคราะห์ ฝึกงานลงครึ่งหนึ่ง ให้เสร็จภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

6 การวางแผนกิจกรรม ค้นหาปัญหา สำรวจ/ตั้งเป้าหมาย การวางแผนดำเนินกิจกรรม การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กำหนดมาตราและดำเนินงานการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบผลการแก้ไข กำหนดมาตรการปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการนำเสนอ นำเสนอผลงานกิจกรรม

7 ขั้นตอน สิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายน 1234123412341234 วางแผน ( Plan ) ลงมือแก้ปัญหา ( Do) ตรวจสอบ ( Check ) แก้ไขการปรับปรุงและตั้ง มาตรฐานการทำงาน (Action) แผนการดำเนินงาน

8 นักศึกษา หน่วยงานที่ขอ ความ อนุเคราะห์ เอกสาร ขั้นตอน ดำเนินงาน ขั้นตอนการเดิน เอกสารใช้เวลานาน และซับซ้อน กรอกข้อมูล ไม่ถูกต้อง ส่งเอกสาร ไม่ครบ ไม่ทราบ ขั้นตอน ใช้ เวลานาน ส่งเอกสาร ซ้ำซ้อน ไม่ อยู่ ลา ไม่ ครบถ้วน สูญหาย ไม่ ยอมรับ ส่งเอกสาร ตอบรับช้า แผนภูมิเหตุและผล (Cause-and-effect Diagram) แผนภูมิเหตุและผล การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เจ้าหน้าที่

9 การกำหนดมาตรการแก้ไขการกำหนดมาตรการแก้ไข Eliminate (กำจัดออก) Combine (รวมเข้าด้วยกัน) Simplify (ทำให้ง่ายขึ้น) Rearrange (ปรับลำดับขั้นตอนใหม่)

10 Flow Chart ขั้นตอนกาดำเนินงาน เริ่มต้น นักศึกษาลงชื่อ แจ้งความประสงค์ จัดทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ฝึกงาน หนังสือขอความ อนุเคราะห์ฝึกงาน หน่วยงาน ทำการ ตัดสินใจ ไม่ 1 ใช่ 1 จดหมายตอบรับจาก บริษัท/หน่วยงานต่างๆ หรือจากนักศึกษา ออกหนังสือ ส่ง ตัวฝึกงาน สิ้นสุด

11 การปฏิบัติการปฏิบัติ ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ให้ให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล

12 พิมพ์เอกสารให้กับ นักศึกษา รายบุคคล กรอกข้อมูล นักศึกษาลงใน หนังสือขอความ อนุเคราะห์ฝึกงาน กรอกข้อมูล นักศึกษาลงใน หนังสือส่งตัว กรอกรหัสนักศึกษา ลงในหนังสือส่งตัว กรอกรหัสนักศึกษา ลงในหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ ฝึกงาน 10 0 50 10 0 0 พิมพ์เอกสารให้กับ นักศึกษา รายบุคคล การตรวจสอบผลการตรวจสอบผล

13 แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริการการศึกษาแบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริการการศึกษา ระดับความพึงพอใจ โดย 1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด

14 การกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงานการกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน  กำหนดให้นักศึกษาปฎิบัติ ตามขั้นตอนในโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์  มีการตรวจสอบไฟล์เอกสาร เพื่อความถูกต้องและสามารถ ใช้ได้ในระยะยาว  มีการสอบถามถึงปัญหากับ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารที่ จัดทำขึ้น  นำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข

15 Annual Cost Saving Cost หรือ ต้นทุน หมายถึง เวลาที่ใช้และขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่ง มีคการลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการ ให้บริการนักศึกษา ดังนี้ ลดการสูญหายของเอกสาร ลดความซับซ้อนของการเดินเอกสาร ลดระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร ลดระยะเวลาของการออกเอกสาร นักศึกษาไม่ต้องมาติดต่อขอเอกสารเป็น รายบุคคล

16 สรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ฝึกงานมีความซับซ้อน การใช้ซอฟแวร์เพื่อแก้ปัญหามีความยุ่งยาก อีกทั้งไม่ มีความเชี่ยวชาญ ได้เรียนรู้การทำงานเป็นระบบและการทำเป็นทีม และการทำงานภายใต้เวลาที่จำกัด ควรมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น สิ่งที่ได้รับ: ปัญหาที่ได้รับ: ข้อเสนอแนะ: อุปสรรคที่เกิดขึ้น:


ดาวน์โหลด ppt RainbowRainbowRainbowRainbow สายรุ้งน่ะมี 7 สี แต่ถ้าจะทำ QCC ให้นึกถึงพวกเรา 7 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google