งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยในนาม “ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” ตั้งแต่ปี พ.ศ โดยเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีกลุ่ม บริษัท ซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสาขาเปิดให้บริการ รวมกันทั้งสิ้น 30 สาขา แบ่งเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 9 สาขา และต่างจังหวัด 21 สาขา บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคทั่วไป โดยมีเป้าหมายในการเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมสูงสุดและมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีสินค้าและบริการที่มันสมัยและตอบรับกับรูปแบบไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าภายในแนวคิด

2 สาขาในกรุงเทพ 1. รัชดา 2. สุขุมวิท 3. บางรัก 4. บางแค 5. ศรีนครินทร์
6. รังสิต 7. แฟชั่นไอส์แลนด์ 8. ลาดหญ้า 9. รัตนาธิเบศร์ 1. เชียงใหม่ 2. ราชบุรี 3. ศรีราชา 4. อยุธยา 5. จันทบุรี 6. อุดรธานี 7. อุบลราชธานี 8. ภูเก็ต 9. นครศรีธรรมราช 10. หาดใหญ่ 11. จังซีลอน 12. ชลบุรี 13. อินทรา 14. ขอนแก่น 15. ตรัง 16. เชียงราย 17. พิษณุโลก 18. พระราม 9 19. สุพรรณบุรี 20. บางนา 21. สุราษฎ์ธานี

3 หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
- ฝ่ายบุคคลโรบินสันสาขาอยุธยา หน้าที่หลักในการปฏิบัติงาน - รับรายงานตัวพนัก PC / BA - การสรรหาว่าจ้างพนักงาน - ทำเงินเดือนพนักงาน - สวัสดิการพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ชุดยูนิฟอร์ม

4 การดำเนินงาน การปฏิบัติงานในฝ่ายบุคคลของ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
- การตรวจเช็ครายชื่อพนักงาน PC/BA ที่คืนบัตรหน่วยแทน - การรับรายงานตัวของพนักงาน PC/BA - รับสมัครงานพนักงาน - แจ้งกฎระเบียบมาตรฐานในการทำงานให้พนักงานทราบ - คีย์เอกสารใบลาของพนักงาน - คีย์การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน - ส่งเอกสารให้กับการเงิน - ส่งประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคม - เข้าร่วมการรับสมัครงานกับหน่วยการจัดหางานจังหวัด

5 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ปัญหาในการทำงาน
- การจัดทำเอกสารประวัติพนักงานใหม่ - การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - การทำเงินเดือนของพนักงาน - การจัดทำเอกสารประกันสังคมของ พนักงาน

6 อุปสรรคในการทำงาน - การตรงต่อเวลา - ค่าใช้จ่าย - การพักไม่ตรงเวลา
- การเดินทางมาทำงาน - การตรงต่อเวลา - ค่าใช้จ่าย - การพักไม่ตรงเวลา - ทำให้เกิดความกลัวในการปฏิบัติงาน กลัวงานจะออกมาไม่ดี

7 วิธีการแก้ไขปัญหา. - ควรจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน
วิธีการแก้ไขปัญหา - ควรจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน - ควรสอบถามหัวหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน - ควรมีการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
 1. มีความรับผิดชอบและระเบียบวินัยในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 2. สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน 3. นำประโยชน์ที่ได้รับจากการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. รู้จักการทำงานเป็นทีม การทำงานกันเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ได้ประสบการณ์จริงๆ จากการฝึกงานในสถานที่ประกอบการจริง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น

9 จัดทำโดย นางสาวสุมินตรา ภาคพินิจ รหัสนักศึกษา 15342086 สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google