งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ รายงานสถานะ การดำเนินงานของมคอ. 2 – มคอ. 7 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม เอเชียแอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ รายงานสถานะ การดำเนินงานของมคอ. 2 – มคอ. 7 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม เอเชียแอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ รายงานสถานะ การดำเนินงานของมคอ. 2 – มคอ. 7 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม เอเชียแอร์ พอร์ท โดย ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 กำหนดการนำเสนอ (Agenda) 1. บทบาทของรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ กับพันธะกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 2. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS) ของ วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 3. รายงานสรุป ของมคอ. 2 – มคอ. 7 4. สถานะการดำเนินงานของระบบ OpenTQF ในส่วนที่ มีการปรับแก้ไข  การลบ และการคัดลอกเอกสารมคอ.  การจัดการข้อมูลพื้นฐาน ระดับวิทยาลัย  มคอ. 7 ในส่วนที่มีการปรับแก้ไข  มคอ. 4 ในเรื่องของแผนการสอนภาคปฏิบัติ และ แผนการสอนภาคคลินิก  มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอน กับตารางวิเคราะห์ผล การเรียนรู้ 2

3 บทบาทของผู้บริหารที่ เกี่ยวข้องใน EIS

4 บทบาทของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 4 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัย

5 บทบาทของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 5 ผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอื่น

6 แบบจำลองในการบริหาร เพื่อการวางแผนงาน (Planning) เพื่อการติดตามตรวจสอบความ ถูกต้อง (Monitoring) เพื่อการแสดงสถานะ ความก้าวหน้า (Progress) เพื่อการควบคุมการดำเนินงาน (Control) 6 PMPC P M P C

7 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (EIS) ของวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการ ผลิตบัณฑิต

8 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบในส่วน ของ EIS 8

9 9 เลือก ประเภท ผู้ใช้งาน

10 ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบในส่วน ของ EIS 10 เลือกเมนู EIS

11 เข้าสู่ EIS 11

12 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 12 ด้านการ ผลิตบัณฑิต

13 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 13

14 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 14

15 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 15

16 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 16

17 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 17

18 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 18

19 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 19

20 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 20

21 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 21

22 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 22

23 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 23

24 24 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต

25 25

26 นำเสนอ EIS การผลิตบัณฑิต 26

27 การสรุปเชิงวิเคราะห์ 27


ดาวน์โหลด ppt รายงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ รายงานสถานะ การดำเนินงานของมคอ. 2 – มคอ. 7 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม เอเชียแอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google