งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลเอดส์ จากเวปไซด์ สปสช. ด้วยโปรแกรม NAP_Report ธงชัย ตั้งจิตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลเอดส์ จากเวปไซด์ สปสช. ด้วยโปรแกรม NAP_Report ธงชัย ตั้งจิตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลเอดส์ จากเวปไซด์ สปสช. ด้วยโปรแกรม NAP_Report ธงชัย ตั้งจิตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

2 ที่มาของปัญหา ขาดระบบรายงานผลการดำเนินงานด้านเอดส์ ระบบข้อมูล ไม่สามารถนำมาวางแผนการดำเนินงานได้ ไม่ทราบสถานการณ์ของข้อมูลภายในจังหวัดของตนเอง ข้อมูลจากแหล่งอื่นไม่เพียงพอและล่าช้า

3 แนวความคิดการสร้างระบบรายงาน ลักษณะการทำใช้งานโปรแกรมเน้นความง่ายและสะดวกในการ ใช้ โดยมี แนวความคิดอยู่ 3 ขั้นตอนคือ โหลด เปิด ปรินท์ โหลดหมายถึง Download ข้อมูลจากเวปไซด์ สปสช. เปิด หมายถึงเปิดโปรแกรม NAP_Report เพื่อใช้งาน ปรินท์ หมายถึง พิมพ์รายงานออกมา อยู่ในรูปกระดาษเอกสาร หรือไฟล์ pdf ก็ได้

4 กิจกรรมแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นและความพอเพียงต่อการใช้งาน จัดทำไฟล์สรุปข้อมูลตามรูปแบบตามที่ต้องการ ติดตั้งไฟล์โปรแกรม บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้งาน Download ผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ จากเวปไซด์ สปสช. ปีงบประมาณ 2555, 2556, 2557, 2558 และ 2559 สรุปข้อมูลวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟเพื่อนำไปใช้ในการวาง แผนการดำเนินงาน

5 5 ผลที่ได้ มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลเอดส์จากเวปไซด์ สปสช. ด้วยโปรแกรม NAP_Report 1 ระบบ ลดภาระในการทำงานผู้ปฏิบัติงาน เพราะไม่มีการบันทึกข้อมูล ใหม่เพิ่มเติม สามารถบริหารจัดหารข้อมูลได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด สรุปเป็นสถานการณ์นำเสนอผู้บริหารในภาพรวมของหน่วย บริการ ได้ทุกเดือน เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหาร สามารถนำไปใช้วางแผนในการ ดำเนินงานได้ การรายงานสรุปข้อมูล มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือได้ เพราะที่มาของ ข้อมูลมาจากโปรแกรม ของ สปสช.

6 ภาพระบบข้อมูล เวปไซด์ สปสช. Download ผลการปฏิบัติงาน

7 ภาพระบบข้อมูล ชื่อผู้ใช้: และรหัสผ่านให้ถูกต้อง เพื่อเข้าสู่ระบบ

8 ภาพระบบข้อมูล เมนูรายงานสรุปภาพรวมการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ (HA_PR017)

9 ภาพระบบข้อมูล Download รายงานสรุปภาพรวมการให้บริการตามปีงบประมาณ

10 ภาพระบบข้อมูล บันทึกข้อมูลบริการตามปีงบประมาณ ปี 2555-2559

11 ภาพระบบข้อมูล รูปแบบของข้อมูลที่ Download จากเวปไซด์ สปสช.

12 หน้าจอโปรแกรม NAP_Report เปิดโปรแกรม เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล

13 หน้าจอโปรแกรม NAP_Report ระบบทำการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามปีงบประมาณ ในรูปแบบของกราฟ

14 ภาพระบบข้อมูลก่อนและหลังใช้โปรแกรม รายงานที่ได้จากเวปไซด์ สปสช. รายงานที่ได้จากโปรแกรม

15 ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จาก โปรแกรม NAP_Report ระบบทำการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามปีงบประมาณ ในรูปแบบของกราฟ

16 ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จาก โปรแกรม NAP_Report ระบบทำการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามปีงบประมาณ ในรูปแบบของกราฟ

17 ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จาก โปรแกรม NAP_Report ระบบทำการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามปีงบประมาณ ในรูปแบบของกราฟ

18 ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จาก โปรแกรม NAP_Report ระบบทำการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามปีงบประมาณ ในรูปแบบของกราฟ

19 19 บทเรียนที่ได้รับ สามารถสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยบริการได้อย่างง่ายและ รวดเร็ว มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องต้องใช้ความรู้ ด้านสารสนเทศระดับสูง หรือความชำนาญเฉพาะด้าน สามารถสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยบริการได้ทุกเดือน เพราะ Download จากเวปไซด์ สปสช.โดยตรง เนื่องจากสปสช.รายงานข้อมูลจำนวนน้อย ทำให้ไม่มีรายงานที่ ครอบคลุมมากพอในทุกด้าน ข้อน่าสังเกตจากรายงานที่ได้จากเวปไซด์ สปสช. นี้คือจำนวนที่ได้ จะน้อยกว่าข้อมูลที่ สปสช.คืนกลับมาในครั้งแรกที่เป็นรายข้อมูล จากข้อมูล NAP Return

20 ติดต่อทีมงาน ธงชัย ตั้งจิตต์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053910358 อีเมล์ tpom2004g@gmail.com เยาวลักษณ์ ไชยานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053910358 อีเมล์ yaowaluck@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลเอดส์ จากเวปไซด์ สปสช. ด้วยโปรแกรม NAP_Report ธงชัย ตั้งจิตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google