งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว (SWU-SAP : SWU STRATEGY ACTION PLAN MONITORING SYSTEM) กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว (SWU-SAP : SWU STRATEGY ACTION PLAN MONITORING SYSTEM) กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว (SWU-SAP : SWU STRATEGY ACTION PLAN MONITORING SYSTEM) กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี ( ประกาศใช้ 5 กุมภาพันธ์ 2553) ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้มีการติดตาม และประเมินผล

3 นำเสนอที่ประชุม กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อ พิจารณา

4 มีการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี และประกาศใช้ 5 ธันวาคม 2557

5 ระบบ ติดตาม ยุทธศาส ตร์ มศว (SWU-SAP : SWU Strategy Action Plan Monitoring System) http://sap.swu.ac.t h/

6 คู่มือการ ติดตาม และ ประเมินผล การปฏิบัติงาน ตามแผน ยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ประจำปี พ. ศ. 2558 – 2559 ( ฉบับปรับปรุง )

7  หน่วยงานนำร่อง  มีการอบรมหน่วยงานนำร่อง ครั้งที่ 1 (17 มีนาคม 2558) มีการอบรมหน่วยงานนำร่อง ครั้งที่ 1 (17 มีนาคม 2558) 11 หน่วยงาน :1. คณะแพทยศาสตร์ 2. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3. คณะพลศึกษา 4. คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 5. คณะ วิทยาศาสตร์ 6. คณะศิลปรรมศาสตร์ 7. คณะศึกษาศาสตร์ 8. คณะ พยาบาลศาสตร์ * 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การเกษตร 10. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 11. สถาบันวิจัยและพัฒนาสาธิต การศึกษา * ผู้เข้า รับการอบรม จำนวน 1 คน ได้ลาออกแล้ว

8  เปิดใช้ระบบ  หน่วยงานนำร่องใช้รายงานผล การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน ติดตามความก้าวหน้าในการใช้งาน เมื่อ 13 สิงหาคม 2558  เปิดใช้ระบบ  หน่วยงานนำร่องใช้รายงานผล การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน ติดตามความก้าวหน้าในการใช้งาน เมื่อ 13 สิงหาคม 2558

9 แผนและกำหนดการในการใช้ ระบบ SWU - SAP  20 – 21 ส. ค. 58 อบรมการใช้ระบบให้แก่ทุกหน่วยงาน  24 – 28 ส. ค. 58 เปิดให้ใช้ระบบ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ( รอบ 6 เดือน )  11 ก. ย. 58 เชิญหน่วยงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า รับฟังปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ( ครั้งที่ 1)  16 ก. ย. 58 เชิญหน่วยงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า รับฟังปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ( ครั้งที่ 2)  16 ก. ย. 58 เชิญหน่วยงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า รับฟังปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ( ครั้งที่ 3)  ก. ย. 58 เปิดใช้งานระบบจริง เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ( รอบ 12 เดือน )

10 กองแผนงาน : งานติดตามฯโทร. 11483, 11498, 15652 งานประเมินผลโทร. 11486, 11488, 11495 สำนักคอมพิวเตอร์ : คุณภัทร ชัย โทร. 17972 การติดต่อประสานงาน


ดาวน์โหลด ppt ระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว (SWU-SAP : SWU STRATEGY ACTION PLAN MONITORING SYSTEM) กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google