งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพของ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย ( สกว.) ครั้งที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพของ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย ( สกว.) ครั้งที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพของ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย ( สกว.) ครั้งที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2 จำนวนผลงานวิจัย (2554-2556) ฐานข้อมูลระดับคุณภาพ WOS (15 papers)Q1 =5 Q2= 6 Q3 =2 Q4=2 Scopus (1 paper)Q2=1 TCI (12 papers)R3 =10 R2 = 2

3 จำนวน Citation (2554-2556) ในฐานข้อมูล Scopus =287 ครั้ง จำนวน Citation (2554-2556)

4 สรุปคะแนนแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1 ( บทความต่ออาจารย์ ) = 1.398 ตัวชี้วัดที่ 2 ( บทความทั้งหมด ) = 11.184 ตัวชี้วัดที่ 3 ( อ้างอิงต่ออาจารย์ ) = 35.875 ตัวชี้วัดที่ 4 ( อ้างอิงทั้งหมด ) = 287


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพของ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย ( สกว.) ครั้งที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google