งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารแนบท้าย 3 CONCEPT PAPER เรื่อง..................... ชื่อนิสิต สาขา/แขนง ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ นำเสนอ 10 นาทีให้ใช้ไม่เกิน 10 สไลด์เท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารแนบท้าย 3 CONCEPT PAPER เรื่อง..................... ชื่อนิสิต สาขา/แขนง ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ นำเสนอ 10 นาทีให้ใช้ไม่เกิน 10 สไลด์เท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารแนบท้าย 3 CONCEPT PAPER เรื่อง ชื่อนิสิต สาขา/แขนง ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ นำเสนอ 10 นาทีให้ใช้ไม่เกิน 10 สไลด์เท่านั้น

2 ความเป็นมาของปัญหา

3 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้า สมมุติฐานการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)

4 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่

5 ตัวแปรที่ศึกษา 1) ตัวแปรอิสระ 2) ตัวแปรตาม

6 นิยามศัพท์เฉพาะ

7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

8 กรอบแนวคิดการศึกษาค้นคว้า
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

9 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากร ได้แก่ 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่

10 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ตอนที่ 1 2) ตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt เอกสารแนบท้าย 3 CONCEPT PAPER เรื่อง..................... ชื่อนิสิต สาขา/แขนง ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ นำเสนอ 10 นาทีให้ใช้ไม่เกิน 10 สไลด์เท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google