งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน การ จัดกา ร คนคน ทุ น ควา มรู้ การบริหาร สุขภาพพื้นฐาน การควบคุม โรคและ แก้ปัญหา สุขภาพ กิจกรรม พัฒนาที่ ส่งผล ต่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน การ จัดกา ร คนคน ทุ น ควา มรู้ การบริหาร สุขภาพพื้นฐาน การควบคุม โรคและ แก้ปัญหา สุขภาพ กิจกรรม พัฒนาที่ ส่งผล ต่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน การ จัดกา ร คนคน ทุ น ควา มรู้ การบริหาร สุขภาพพื้นฐาน การควบคุม โรคและ แก้ปัญหา สุขภาพ กิจกรรม พัฒนาที่ ส่งผล ต่อสุขภาพ การส่งเสริม สุขภาพ กิจกรรมด้านสุขภาพหรือ กิจกรรมที่ส่งผลต่อ สุขภาพ ขึ้นกับชุมชนว่าจะ ทำอะไร ไม่ทำอะไร แต่ละชุมชนจึงมีการ ดำเนินการไม่เหมือนกัน สุขภาพดี ( ตามความหมายและความ ต้องการของชุมชน )

2

3 ความเชื่อมโยงการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน

4 กิจกรรมเตรียมวิทยากรพี่เลี้ยง ภาพคาดหวัง มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายการ ดำเนินงานระบบสุขภาพชุมชน การพัฒนา อส ม. นักจัดการสุขภาพชุมชน การส่งเสริมให้เกิด แกนนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน ชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ มีสุขภาพดี ฯลฯ มีความสามารถในการจัดระบบและขับเคลื่อน การดำเนินงานต่อยอดในพื้นที่ของตนเองได้ มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร เนื้อหา กระบวนการถ่ายทอด และสามารถออกแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถติดตามกำกับ ประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาอย่างเป็น ระบบ

5 บทบาทวิทยากรพี่เลี้ยง ระดับจังหวัด  ทบทวนการสนับสนุนให้เกิดตำบลจัดการสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  เชื่อมประสานยุทธศาสตร์การทำงานในจังหวัด ภายใต้เป้าหมายร่วม  ทำความเข้าใจกับผู้บริหารในแต่ละระดับ  หาเครือข่ายคนทำงานในระดับพื้นที่อำเภอ เข้ามา เติมเต็มทีมงาน  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม อสม. และ กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัด  บริหารโครงการให้เกิดผลตามเป้าหมายของแต่ละ อำเภอ  ร่วมเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงในการจัดอบรม อสม. แกน นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

6


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน การ จัดกา ร คนคน ทุ น ควา มรู้ การบริหาร สุขภาพพื้นฐาน การควบคุม โรคและ แก้ปัญหา สุขภาพ กิจกรรม พัฒนาที่ ส่งผล ต่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google