งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ / ทบทวนการพัฒนาที่ ผ่านมา. ประเด็น ทบทวนต้นทุนเดิมในการพัฒนา ตำบลจัดการสุขภาพ 1. กระบวนการพัฒนาที่ผ่านมา 2. จุดเด่นที่เป็นพลังในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ / ทบทวนการพัฒนาที่ ผ่านมา. ประเด็น ทบทวนต้นทุนเดิมในการพัฒนา ตำบลจัดการสุขภาพ 1. กระบวนการพัฒนาที่ผ่านมา 2. จุดเด่นที่เป็นพลังในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ / ทบทวนการพัฒนาที่ ผ่านมา

2 ประเด็น ทบทวนต้นทุนเดิมในการพัฒนา ตำบลจัดการสุขภาพ 1. กระบวนการพัฒนาที่ผ่านมา 2. จุดเด่นที่เป็นพลังในการ ขับเคลื่อนบทบาทภาคี 3. ระบบสนับสนุน 4. องค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนา ตำบลจัดการสุขภาพเพื่อการ พึ่งตนเองของชุมชน

3 แบ่ง 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 อ. คอนสาร / ภูเขียว / บ้าน แท่น / เกษตรสมบูรณ์ กลุ่มที่ 2 อ. แก้งคร้อ / คอนสวรรค์ / เมืองชัยภูมิ กลุ่มที่ 3 อ. เนินสง่า / จัตุรัส / บำเหน็จณรงค์ กลุ่มที่ 4 อ. บ้านเขว้า / ซับใหญ่ / เทพสถิต กลุ่มที่ 5 อ. หนองบัวระเหว / ภักดี ชุมพล / หนองบัวแดง

4 การแบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยน กระบวนการบูรณา การตำบลเป้าหมาย การจัดการด้าน สุขภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด

5 ประเด็น 1. การบูรณาการมาตรฐาน 5 เรื่องท่านจะดำเนินการอย่างไร 2. ท่านคิดว่าจะขับเคลื่อนภาพใน อำเภออย่างไร 3. ท่านต้องการการสนับสนุนจาก จังหวัดอย่างไร

6 มาตรฐาน 5 เรื่อง 1) ตำบลจัดการด้านสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด ระดับดีขึ้นไป (ของกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ) 2) ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง (SRRT ตำบล) ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดร้อยละ 80 (กรมควบคุมโรค) 3) ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อ (กรมอนามัย) 4) ตำบลมีการส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการโรงเรียนสุข บัญญัติแห่งชาติและเป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในเขตโรงเรียน ตามกิจกรรมที่กำหนด(กองสุขศึกษา) 5) ตำบลสุขภาพดีวิถีพุทธ ดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนด มีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (กรมอนามัย)

7 แบ่ง 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 อ. คอนสาร / ภูเขียว / บ้าน แท่น / เกษตรสมบูรณ์ กลุ่มที่ 2 อ. แก้งคร้อ / คอนสวรรค์ / เมืองชัยภูมิ กลุ่มที่ 3 อ. เนินสง่า / จัตุรัส / บำเหน็จณรงค์ กลุ่มที่ 4 อ. บ้านเขว้า / ซับใหญ่ / เทพสถิต กลุ่มที่ 5 อ. หนองบัวระเหว / ภักดี ชุมพล / หนองบัวแดง

8 นำเสนอสรุปประเด็น 5 นาที @ทบทวนต้นทุนเดิมในการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ 1. กระบวนการพัฒนาที่ผ่านมา 2. จุดเด่นที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนบทบาทภาคี 3. ระบบสนับสนุน 4. องค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน @การดำเนินงาน 1. การบูรณาการมาตรฐาน 5 เรื่องท่านจะดำเนินการ อย่างไร? 2. ท่านคิดว่าจะขับเคลื่อนภาพในอำเภออย่างไร? 3. ท่านต้องการการสนับสนุนจากจังหวัดอย่างไร?


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ / ทบทวนการพัฒนาที่ ผ่านมา. ประเด็น ทบทวนต้นทุนเดิมในการพัฒนา ตำบลจัดการสุขภาพ 1. กระบวนการพัฒนาที่ผ่านมา 2. จุดเด่นที่เป็นพลังในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google