งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น “ขับเคลื่อนอย่างไรให้ยั่งยืน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น “ขับเคลื่อนอย่างไรให้ยั่งยืน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น “ขับเคลื่อนอย่างไรให้ยั่งยืน”
นายแพทย์แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

2 Function Imprement 1.มีทิศทางการพัฒนากองทุนที่ชัดเจน
ท้องถิ่นดำเนินงานร่วมกับภาคี Work - out 2549 ทำให้กองทุนฯทำงานให้ได้ Function จัดตั้งกองทุนฯให้ได้ Setting นำร่องอำเภอละ 1 แห่ง Imprement

3 2.มีเป้าหมายการดำเนินงาน
ประชาชน - สุขภาพดี ชุมชน - เข้มแข็ง สังคม - อยู่ดีมีสุข เมืองไทย - แข็งแรง

4 3.มียุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ อบต./เทศบาล ประชาชน หน่วยบริการ และภาคีสุขภาพ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสุขภาพในระดับท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน

5 4.การพัฒนาศักยภาพทีมงาน ได้แก่ กรรมการ พี่เลี้ยง

6 5.ความร่วมมือ ของสามภาคหลัก ภาคประชาชน/เอกชน อสม./จิตอาสา ท้องถิ่น
อบต./เทศบาล ภาคประชาชน/เอกชน อสม./จิตอาสา เครือข่าย,กลุ่มต่างๆ สาธารณสุข รพ./รพสต. สสจ./สสอ. 5.ความร่วมมือ ของสามภาคหลัก

7 6.มีการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
ประเมินผลกองทุน การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด + อำเภอ ด้านผลงาน 1. กองทุนศักยภาพดีเด่น , grade A+ ( คะแนน) 2. กองทุนศักยภาพดี , grade A (70-89 คะแนน) 3. กองทุนศักยภาพปานกลาง , grade B (50-69 คะแนน) 4. กองทุนที่ต้องเร่งพัฒนา, grade C ( คะแนน) 7

8 กองทุนสุขภาพระดับตำบลในพื้นที่
7.การเยี่ยมสนับสนุน กองทุนสุขภาพระดับตำบลในพื้นที่

9 8. การสนับสนุนนวัตกรรมในพื้นที่

10 9.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับอำเภอ/จังหวัด/เขต

11 10.พัฒนากองทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอำเภอ/จังหวัด/เขต

12 สวัสดี 12


ดาวน์โหลด ppt กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น “ขับเคลื่อนอย่างไรให้ยั่งยืน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google