งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MRCF การเชื่อมโยงแนวทางการส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MRCF การเชื่อมโยงแนวทางการส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MRCF การเชื่อมโยงแนวทางการส่งเสริมการเกษตร
บทบาทหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ ทิศทางการพัฒนา B = K A ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร B Behavior K Knowledge A Attitude M Management การส่งเสริมการเกษตรในลักษณะ “แปลงใหญ่” B = K A M

2 ผู้บริหารจัดการในพื้นที่
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง นักส่งเสริมการเกษตร M Mapping R Remote Sensing C Community Participation F Specific Field Service MRCF พื้นที่ คน สินค้า

3 การส่งเสริมการเกษตรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
จังหวัดชัยภูมิ การบริหารจัดการ พื้นที่เกษตรกรรม Zoning การบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ RBM (4W1 / 4M) ระบบส่งเสริม การเกษตรมิติใหม่ MRCF การใช้ที่ดิน Land use ปัจจัยนำเข้า In put - คน - เงิน - วัสดุ - การจัดการ กระบวนการทำงาน Process M = Mapping R = Remote Sensing C = Community participation F = Speccific Field Servier ผลสัมฤทธิ์ Result ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

4

5

6 MRCF - Zoning - ศูนย์เรียนรู้ - แปลงใหญ่
การเชื่อมโยงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ MRCF - Zoning - ศูนย์เรียนรู้ - แปลงใหญ่

7 องค์ประกอบการเกษตรแปลงใหญ่
ผู้จัดการ กลุ่มเกษตรกร การบริหาร กษอ ผู้จัดการแปลง บริหารจัดการแปลง บริหารเชื่อมโยง เชื่อมโยงตลาด จัดการปัจจัยการผลิต/เครื่องจักร กระบวนการผลิต/ตลาด การรวมกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์ พื้นที่แปลงใหญ่ รวมแปลงเล็กเกษตรกรให้เป็นพื้นที่แปลงใหญ่

8 กระบวนการทำงาน 1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย
2. แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ 3. ชี้แจงทำความเข้าใจ / ประชาสัมพันธ์ 4. วิธีการบรรลุเป้าหมาย 5. ทีมงานร่วมรับรู้ 6. การเก็บ Score ประเด็นการพัฒนา (เรื่องอะไร) พัฒนามาอย่างไร เป้าหมาย วิธีการ หน่วยงานหลัก ทุกหน่วยงาน ประชุม แผนปฏิบัติงาน กำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดมอบภารกิจ วิเคราะห์พื้นที่

9 ตัวอย่างเค้าโครงการนำเสนอ (บรรยายสรุป)
ระดับพื้นที่ 1. การบรรยายสรุปของเกษตรตำบล 2. การนำเสนอของเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ 3. การต่อยอดสู่แปลงใหญ่

10 การบรรยายสรุปของ กษต. 1. ทิศทางการพัฒนาระดับจังหวัด (ให้มีไม่เกิน 2 สไลด์) 2. ทิศทางการพัฒนาระดับอำเภอ (จุดเน้นของอำเภอ) 3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตำบล พื้นที่ เกษตรกร สินค้าเกษตร ความเหมาะสมของพื้นที่ สถานการณ์ / ปัญหาในตำบล ความจำเป็น/ความต้องการ/ความคาดหวังในการพัฒนา

11 ศูนย์เรียนรู้ฯ (ตอบโจทย์อะไร มีความโดดเด่นอะไร)
ใครเป็นเจ้าของศูนย์ฯ พื้นฐานเป็นอย่างไร ตั้งอยู่ที่ไหน สภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ เป็นอย่างไร ประเด็นหลัก/สาระหลักของศูนย์คืออะไร

12 การนำเสนอของเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ
1. ประวัติ/ความเป็นมาของศูนย์ฯ เริ่มต้น/ พัฒนา/ หน่วยงาน 2. การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เรื่องใด/ ผัง/ กิจกรรม พืชหลัก/ ความโดดเด่น 3. ความพร้อมของศูนย์ องค์ประกอบศูนย์/ การบริหารจัดการ/ แผนการเรียนรู้/ ศูนย์เครือข่าย ฯลฯ 4. ผลการดำเนินงาน เกษตรกรเรียนรู้/ ศึกษาดูงาน/ คนที่ได้รับผลประโยชน์ 5. สรุป ศูนย์นี้ตอบโจทย์อะไร แก้ปัญหาอะไร ตอบสนองต่อ ทิศทางการพัฒนาของตำบล/อำเภอ/จังหวัดเพียงใด ความโดดเด่น/เอกลักษณ์ของศูนย์คืออะไร สำคัญอย่างไร คาดหวังว่าจะทำอะไรให้เกิดขึ้นกับเกษตรกร/ชุมชน

13 การต่อยอดสู่แปลงใหญ่
เป็นพืชหลักของตำบล/อำเภอหรือไม่ มีเกษตรกรกี่ราย พื้นที่กี่ไร่ ประเด็นการพัฒนาคืออะไร เป้าหมายคืออะไร จะทำให้เกษตรกรมารวมกันผลิตได้อย่างไร กระบวนการผลิต/เทคโนโลยีที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง มีอยู่แล้วหรือต้องหาเพิ่ม จะทำอย่างไร เชื่อมโยงกับตลาดได้อย่างไร มีแผนการผลิต/แผนการตลาดหรือไม่ อย่างไร ประโยชน์ที่เกิดจากการทำแปลงใหญ่มีอะไรบ้าง

14 การดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหม่
1. ต้องมีข้อมูลของพื้นที่ - Zoning ( S1 – S3) - ข้อมูลเกษตรกร (Smart Farmer ต้นแบบ) - ข้อมูลการผลิตสินค้า (พันธุ์/ผลผลิต/ปัญหาการผลิต/ตลาด) - ประเด็นการส่งเสริมการเกษตร ( กำหนดหน่วยงานเข้าสนับสนุน) 2. หลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ (Back up จากศูนย์เรียนรู้ฯ) - พื้นที่ต้องผลิตสินค้าชนิดเดียวกันหรือต่อเนื่อง - สังคม/ปกครอง บริหารจัดการร่วมกัน - พื้นที่ตั้งแต่ 300 – 5,000 ไร่ (ขึ้นกับชนิดพืช/ความพร้อม/ตลาด) 3. สร้างผู้จัดการ - เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูล/ คน/พื้นที่/ สินค้า


ดาวน์โหลด ppt MRCF การเชื่อมโยงแนวทางการส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google