งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของโครงการ ปัญหานักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แล้วไม่ช่วยกันรักษาห้องและ อุปกรณ์ ถือเป็นเรื่องสำคัญของทางภาควิชาที่ ต้องเริ่งดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของโครงการ ปัญหานักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แล้วไม่ช่วยกันรักษาห้องและ อุปกรณ์ ถือเป็นเรื่องสำคัญของทางภาควิชาที่ ต้องเริ่งดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมาของโครงการ ปัญหานักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แล้วไม่ช่วยกันรักษาห้องและ อุปกรณ์ ถือเป็นเรื่องสำคัญของทางภาควิชาที่ ต้องเริ่งดำเนินการ เพราะปัญหานี้มีมานานและ ไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้า ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังให้ นักศึกษามีมารยาทในการใช้ห้องเรียนจึงได้จะ ทำโครงการรณรงค์มารยาทในการใช้ห้องเรียน ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการใช้ห้องเรียน ทำให้ห้องเรียนสะอาดและทำนุบำรุงอุปกรณ์ให้ สามารถใช้งานอยู่ตลอดเวลา

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยในการใช้ห้องเรียนให้กับ นักศึกษา 2. เพื่อทำนุบำรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน 3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาควิชา คอมพิวเตอร์ ศึกษา

4 กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม จำนวน 270 คน

5 การบูรณาการโครงการและแผนงาน บูรณาการกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 300 บาท - ค่าปริ้น โปสเตอร์ 300 บาท

7 แผนการการดำเนินการ ขั้นตอนการ ดำเนินการ / รายการกิจกรรม ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 สัปดาห์ที่ 1 สัปดา ห์ที่ 2 สัปดา ห์ที่ 3 สัปดา ห์ที่ 4 สัปดา ห์ที่ 5 สัปด าห์ที่ 6 1. ประชุม วางแผนงาน 2. จัดเตรียมสื่อ ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 3. จัดกิจกรรม รณรงค์ 4. สรุปผลการ จัดกิจกรรม

8 การดำเนินกิจกรรมจริง

9

10

11 การประเมินผลการจัดกิจกรรม ห้อง / กลุ่มผลการประเมิน CED1 1RA 2RA 3RA 1TA 2TA

12 อุปสรรคและปัญหา 1. ระยะเวลาจัดกิจกรรมมีจำกัด ทำให้ไม่ สามารถวัดผลการจัดกิจกรรมได้ดี เท่าที่ควร 2. บางห้องไม่มีสื่อหรืออุปกรณ์อำนวยความ สะดวกในการจัดกิจกรรม

13 ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 1. ควรเข้าจัดกิจกรรมรณรงค์ หลังเวลาที่ อาจารย์ทำการเรียนการสอน 2. ควรจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่อง เพราะจะเป็น การปลูกฝังนักศึกษาได้ดี 3. โปสเตอร์ควรติดให้เยอะกว่านี้

14


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของโครงการ ปัญหานักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แล้วไม่ช่วยกันรักษาห้องและ อุปกรณ์ ถือเป็นเรื่องสำคัญของทางภาควิชาที่ ต้องเริ่งดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google