งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสร้างนักศึกษาให้รู้จักคนไทย เพื่อ พัฒนาคนไทยให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสร้างนักศึกษาให้รู้จักคนไทย เพื่อ พัฒนาคนไทยให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานสร้างนักศึกษาให้รู้จักคนไทย เพื่อ พัฒนาคนไทยให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3 cm1 GOAL: Well being Medical Doctor SpecialistFamily Doctor Transition Desirable change Community medicine = Instrumental Goal

4 ทำอย่างไร... เราจึงจะรู้จักคนไทย เข้าไปพบประชาชนในชุมชน พูด ซักถาม บันทึก สังเกตการกระทำ บันทึก พิเคราะห์ว่าทำไมจึงทำอย่างนั้น สรุปจากสิ่งที่พบเห็น

5 Information Hierarchy Noi se Da ta Inform ation Knowl edge Wisd om กระบวนการทาง ปัญญา ฝึกสังเกต ฝึก บันทึก ฝึกการฟัง ฝึก ปุจฉา - วิสัชนา ฝึกตั้งสมมติฐาน คำถาม ฝึกการค้นหา คำตอบ ฝึกวิจัย เชื่อมโยง บูรณาการ ฝึกการเขียน ( ศ. นพ. ประเวศ )

6 วงจรการเรียนรู้แบบชาวพุทธ รูปธรรม ใตร่ตรอง ใคร่ครวญ นามธรรม ทดลอง ปฏิบัติ Deductive Learning Inductive Learning

7 การศึกษาชุมชน โดยใช้แนวคิดของ การศึกษาเชิงมานุษยวิทยา การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมองคนแบบองค์รวม


ดาวน์โหลด ppt งานสร้างนักศึกษาให้รู้จักคนไทย เพื่อ พัฒนาคนไทยให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google