งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tax Instrument: Economic stability

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tax Instrument: Economic stability"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tax Instrument: Economic stability
tax indicators 1. tax share: ส่วนแบ่งทางภาษี 2. tax bouyancy: ความไหวตัวทางภาษี 3. tax elasticity: ความยืดหยุ่นทางภาษี 4. tax effort: ความพยายามเก็บภาษี

2 วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีของรัฐบาล
เพื่อหารายได้ เพื่อลดปัญหา bad externalities เพื่อสนับสนุนการส่งออกและการเติบโต เพื่อป้องกันอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อการกระจายรายได้ให้เท่าเทียมกัน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

3 ประวัติการเก็บภาษีและประเภทภาษีที่ควรพิจารณา
ภาษีรักชาติ เงินช่วยชาติ ภาษีประชาธิปไตย ภาษีเดินทางไปต่างประเทศ ภาษีการศึกษา แสตมป์เพื่อการศึกษาและการสาธาณสุข ภาษีมรดก ภาษีชายโสด

4 ส่วนแบ่งภาษี (Tax Share)
Tax Ratio = tax revenue GDP Tax ratio ในปี 2540 = [757,400 / 4,732,600 ] x 100 = %

5 การวัดขนาดของภาครัฐ 1. tax share 2. government expenditure share

6 source: the Economist : www.economist.com

7

8 สัดส่วนของภาษี รายจ่ายรัฐบาลต่อ GDPของประเทศไทย ปี 2531 - 2540
ปี พ.ศ GDP Tax G T/GDP G/GDP

9 สัดส่วนของภาษี รายจ่ายรัฐบาลต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2541 - 2544
ปี พ.ศ GDP Tax G T/GDP G/GDP

10

11

12

13

14

15 Automatic Tax Stabilizers
1. tax buoyancy 2. tax elasticity

16 ส่วนประกอบของรายรับจากภาษี
ส่วนที่ 1: เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยตัวมันเอง (autonomous tax revenues) ส่วนที่ 2: เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษี (discretionary tax revenues) อัตราภาษี หรือ ฐานภาษี

17 การไหวตัวของภาษี (Tax Buoyancy)
tb = %การเปลี่ยนแปลงของรายรับจากภาษี % การเปลี่ยนแปลงฐานภาษี (GDP) tb > มีการไหวตัวมาก stability tb < มีการไหวตัวน้อย

18 ความยืดหยุ่นทางภาษี (Tax Elasticity)
te = %การเปลี่ยนแปลงของรายรับจากภาษีของตัวมันเอง % การเปลี่ยนแปลงฐานภาษี ( GDP) te > มีการไหวตัวมาก stability te < มีการไหวตัวน้อย

19

20

21 การคำนวณ tax function TRt = f ( GDPt, ut) TRt = a + b GDPt, + u
lnTRt = a + b lnGDPt, + u

22 การแยกภาษีอันเนื่องมาจากมาตรการทางภาษี
TR = TA + TD total revenue autonomous revenue discrete revenue

23

24 Tax Efforts and Tax Share of ASEAN Countries 1990 -97

25 รูปสมการภาษี 1. Traditional tax to income buoyancy and elasticity
2. Partition tax to income buoyancy and elasticity

26 Traditional Tax to Income Buoyancy and Elasticity
Tax buoyancy: ln T = ln a + b ln GDP Tax elasticity: ln TA = ln c + d ln GDP

27 Partition Tax to Income Buoyancy and Elasticity
Tax buoyancy: ln T = ln a + b ln B Tax elasticity: ln B = ln c + d ln GDP Tax buoyancy = (b) (d)

28 การขจัดผลทางภาษีอันเนื่องมาจากมาตรการทางภาษี
1. Proportional Adjustment Method 2. Constant Rate Structure Method 3. Dummy Variable Method


ดาวน์โหลด ppt Tax Instrument: Economic stability

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google