งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OIE: OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OIE: OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OIE: OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS
การประเมินประโยชน์ของความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในบริบทภาคอุตสาหกรรมไทย ศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 9 มิถุนายน 2551

2 Trade Value between ASEAN and Australia
Million USD 10,042 M 8,163 M 6,677 M

3 Trade Value between ASEAN and New Zealand
Million USD 578 M 380 M 323 M

4 ภาพรวมการค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
OIE: OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS ภาพรวมการค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นตลาดขนาดเล็ก ไทยมีการค้าด้วยค่อนข้างน้อย คิดเป็น 2.8% ของมูลค่าการค้าของไทยในปี (8,700 ล้าน USD) ไทย-ออสเตรเลียและไทย-นิวซีแลนด์ ได้ลงนามความตกลงการค้า เสรีระหว่างกัน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นปี 2548 (2005)

5 OIE: OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS
Million USD

6 ภาคส่งออก: อัตราการใช้สิทธิประโยชน์จาก TAFTA
มีการใช้สิทธิประโยชน์สูง มีการใช้สิทธิประโยชน์ปานกลาง อัตราภาษีที่ลดอาจจะยังไม่มากและไม่จูงใจพอ ขนาดวงกลมแทนมูลค่าการส่งออกภายใต้การใช้สิทธิประโยชน์ในปี 2548 (รวม 2, ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

7 มูลค่าภาษีที่ผู้นำเข้าออสเตรเลียประหยัดได้

8 ภาคนำเข้า: อัตราการใช้สิทธิประโยชน์จาก TAFTA
มีการใช้สิทธิประโยชน์ปานกลาง มีการใช้สิทธิประโยชน์ต่ำ แม้ว่าจะได้รับการลดภาษีลงมาก อัตราภาษีที่ลดอาจจะยังไม่มากและไม่จูงใจพอ ขนาดวงกลมแทนมูลค่าการส่งออกภายใต้การใช้สิทธิประโยชน์ในปี 2548 (รวม ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

9 มูลค่าภาษีที่ผู้นำเข้าไทยประหยัดได้จาก TAFTA

10 Office of Industrial Economics
OIE: OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS Ministry of Industry Office of Industrial Economics


ดาวน์โหลด ppt OIE: OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google