งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How do we get there: Mission (Action) Strategy (Action) Strategy Tactic Tactic Activity Activity Where will we want to be: Visio (Purpose) Goal Objective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How do we get there: Mission (Action) Strategy (Action) Strategy Tactic Tactic Activity Activity Where will we want to be: Visio (Purpose) Goal Objective."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How do we get there: Mission (Action) Strategy (Action) Strategy Tactic Tactic Activity Activity Where will we want to be: Visio (Purpose) Goal Objective Objective Target Target Where are we now: SWOT KPI Impac t Outco me Outpu t Process How do we know where we are 1 2 3 4

2 Goal 4 Goal 3 Goal 2 Goal 1 Object ive 1 2 Objec tive 1 2 Objec tive 1 2 3 Vision Miss ion Strate gy 1 Strate gy 2 Strate gy 3 Acti on Pla n 1. A 2. B 3. C 4. D Acti on Pla n 5. A 6. B 7. C Acti on Pla n 8. A 9. B 10. C

3 Sisaket Public Health Office AA Action Plan 1.ประชาชน เข้าถึง หลักประกัน สุขภาพ 2.ประชาชน ได้รับบริการ สุขภาพ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 3.ปชช.ได้รับการ คุ้มครองด้าน สุขภาพ KPI 1.ประชาชนมี หลักประกัน สุขภาพและ ได้รับบริการ สุขภาพที่มี คุณภาพ มาตรฐาน อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม KPI 1.1.สนับสนุนให้ ประชาชน เข้าถึงหลักประกัน สุขภาพ 2.1.พัฒนาระบบบริการ รักษาพยาบาลให้ได้ คุณภาพมาตรฐาน 2.2พัฒนาการส่งเสริม สุขภาพและการฟื้นฟู สมรรถภาพ 3.1ส่งเสริมารคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 3.2พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์- กลยุทธ์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์- กลยุทธ์ ประเด็นยุทธฯ 1: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ ประเด็นยุทธฯ 1: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ


ดาวน์โหลด ppt How do we get there: Mission (Action) Strategy (Action) Strategy Tactic Tactic Activity Activity Where will we want to be: Visio (Purpose) Goal Objective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google