งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตรวจราชการและ นิเทศงาน ปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตรวจราชการและ นิเทศงาน ปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตรวจราชการและ นิเทศงาน ปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 8

2 1.วัตถุประสงค์ 2.วิธีการตรวจราชการและนิเทศงาน 3.กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน 4.การรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ 5.การตรวจราชการแบบบูรณาการ

3 1.ตรวจดูการบริหารงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของ นโยบายรัฐบาล แผนบูรณาการประเทศ นโยบาย รมว.สธ แผนบูรณาการกระทรวง 1.1 งานตามยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1.2 งานที่จังหวัดวิเคราะห์เห็นว่ามีปัญหาและต้องการพัฒนา 1.3 งานที่ต้องการแก้ปัญหาแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาให้งานยั่งยืน โดยมีประสิทธิผลประสิทธิภาพมากขึ้น 1.4 งานที่คาดว่าจะเกิดปัญหาในอนาคต คาดการณ์ ป้องกัน ปัญหาอันอาจจะเกิดได้

4 2. นิเทศงาน (Supervision) 2.1 แนะนำ Technique,วิชาการแต่ละเรื่องให้ได้ตาม ข้อ 1 2.2 เป็นตัวกลางเพื่อหาผู้รู้นอกคณะนิเทศงานมาช่วย จังหวัด,เขต เพื่อให้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจ ราชการในข้อ 1 2.3 การจัดการเรียนรู้ ของบุคลากรในเขต,นอกเขต เพื่อพัฒนาเป็น Knowledge Organization 2.4 ขวัญกำลังใจและ Empowerment บุคลากรเพื่อ Monitor งานและเสนอแก้ไขเชิงบริหาร

5 การตรวจราชการ ปี 2559 2 ภารกิจ 5 ด้าน 22 หัวข้อ ด้านที่1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย ด้านที่2 การพัฒนาระบบ บริการ ด้านที่3 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ ด้านที่4 การคุ้มครอง ผู้บริโภค ด้านที่ 5 การตรวจบูรณาการ 1 การพัฒนา สุขภาพกลุ่มวัย 2 ระบบควบคุม ป้องกันโรค 3 ระบบบริการ ปฐมภูมิ 4 ระบบบริการ ทุติยภูมิและ ตติยภูมิ 5 การบริหาร การเงินการคลัง 6 การบริหารยา และเวชภัณฑ์ 7 การพัฒนา บุคลากร 8 ธรรมาภิบาล 9 ระบบคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน บริการ อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 10 ระบบ คุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน สิ่งแวดล้อม 11 การตรวจ ราชการแบบบูร ราการฯ 2 หัวข้อ 12 หัวข้อ 4 หัวข้อ 2 หัวข้อ นโยบายรัฐบาล แผนบูรณาการ ประเทศ นโยบาย รมว. สธ แผนบูรณาการ กระทรวง การกำจัดขยะ มูลฝอย มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ( เฉพาะพท. จ. สุราษำร์ธานี ) กรม / สำนัก ที่ เกี่ยวข้อง

6 รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 สัมพันธ์กับการประเมินตาม KPI ตรวจติดตามนโยบายสำคัญตรวจสอบ (Audit) เฉพาะเรื่อง ลักษณะตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 1) ตรวจติดตามเรื่องที่เป็นที่สนใจในการขับเคลื่อน นโยบายของผู้บริหาร 2) ตรวจจุด / ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง (Key Risk Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะทำให้ การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อวินิจฉัยปัญหา ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำต่อหน่วยรับตรวจ และ ให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารใน ส่วนกลาง 3) ตรวจติดตามเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ 1. ตรวจสอบตามธรรมาภิบาล เช่น ตรวจสอบภายใน การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 2. ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมรับ การเกิดโรค อุบัติใหม่ / อุบัติภัย 3. ตรวจสอบการบริหารการเงินการคลัง ในหน่วย บริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน เครื่องมือผลการประเมิน KPI ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย Inspection Guide line ระเบียบ กฎหมาย ระยะเวลา รายเดือน รายไตรมาส ตามลักษณะของ KPI 2 รอบต่อปี ตามแผนการตรวจสอบของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ความ สัมพันธ์ นำผลการตรวจประเมินและนิเทศงาน รายงานต่อผู้ตรวจราชการเพื่อพิจารณา เป็นประเด็นนำเข้าการตรวจราชการใน รอบปกติ พิจารณาผลจากการตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย และ ผลการตรวจสอบตามประเด็นเฉพาะ กิจ / เฉพาะเรื่อง เข้าร่วมการตรวจราชการในรอบปกติ นำผลการตรวจประเมิน / เฉพาะกิจ รายงานต่อผู้ตรวจราชการเพื่อทราบและ พิจารณาเป็นประเด็นนำเข้าร่วมการตรวจ ราชการในรอบปกติ รูปแบบการตรวจราชการ

7 รอบที่ 1 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2559 เป็นการตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ 1. ตรวจราชการดูการบริหารจัดการในระดับจังหวัดว่าจัดการ อย่างไร มีระบบการขับเคลื่อนกระบวนงานลงสู่การปฏิบัติอย่างไร บริหารจัดการองค์กรอย่างไร และมี ภาวะผู้นำในการจัดการอย่างไร เพื่อให้แน่ใจและวางใจได้ว่าปลายปีงานของจังหวัดจะได้บรรลุตาม เป้าหมายของการตรวจราชการ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ระดับ จังหวัด และอำเภอ ครอบคลุมถึงขบวนการได้มาของแผนงาน ทรัพยากรที่จะใช้ แผนวิธีการนำไปปฏิบัติ การกำกับอย่างไร ประเมินผลอย่างไร

8 2. ตรวจเยี่ยมคปสอ. รวมทั้ง รพสต. ดูกระบวนการนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ ในการรับช่วง และวางแผนการบริหารงานระดับ อำเภออย่างไร มีการวางเป้าหมายงานและวิธีการกำกับงาน การ แก้ไขปัญหางานการประเมินผลอย่างใด ทั้งในส่วนของ รพช.,รพ สต อย่างไร 3. ดูตัวอย่างจังหวัดละ 1 อำเภอ โดยรอบที่1 ไม่เน้นดูผลงาน ตามตัวชี้วัด แต่จะดูวิธีการแปลงเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ อย่างไร รอบที่ 2 มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2559 เป็นการตรวจเพื่อดูความก้าวหน้าของงาน และขบวนการ แก้ปัญหาโดยจะดูผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้วย

9 การตรวจราชการกรณีพิเศษ จะกำหนดเสริมในบางจังหวัด หรือบางอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการติดตามกรณี ใด กรณีหนึ่งหรือหลายกรณีรวมกันดังนี้ 1. มีปัญหาไม่ก้าวหน้าของงานที่เป็นนโยบาย 2. มีปัญหาในเชิงการบริหารที่คาดว่าจะมีปัญหาในอนาคตและ เพื่อการป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคต 3. ปรากฏชื่อเสียงทั้งด้านดีหรือไม่ดีต่อสาธารณชนอย่าง กว้างขวาง 4. เป็นตัวอย่างในการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบในระดับเขตหรือ ระดับชาติต่อไป 5. จังหวัดร้องขอ

10 แหล่งหรือ คลังข้อมู ลของ กรม / สำนัก แหล่งข้อ มูลอื่นๆ Data Center เขต 8 ระบบ ข้อมูล สนย. แหล่งหรือ คลังข้อมู ลของ กรม / สำนัก คลังข้อมูล เพื่อการ ตรวจ ราชการ และการ กำกับ ติดตาม ข้อมูล / รายงาน จากการ ตรวจ ติดตาม ทีมตรวจ ราชการ link link link link link INPUT

11 ระบบข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ กรม/สำนัก/สตป./สำนักงานเขตสุขภาพที่8 1. เว็บไซต์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://bps.moph.go.th/ เว็บไซต์ สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://203.157.240.30/bie/home 2. COCKPITสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 3. รายชื่อผู้ประสานงานหลักของแต่ละจังหวัดที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 4. เอกสาร/ไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของผู้ทรงคุณวุฒิใช้เป็น เอกสารอ้างอิงในการให้ข้อเสนอแนะกับพื้นที่ ช่องทางที่ผู้ตรวจราชการและนิเทศงานสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก

12 จังหวัด กำหนดการตรวจราชการฯ กรณีปกติ และบูรณาการ หมายเหตุ รอบที่ 1 รอบที่ 2 อุดรธานี13 - 15 มกราคม 25591 - 3 มิถุนายน 2559 กำหนดการ อาจมีการ เปลี่ยนแปล งตามความ เหมาะสม หนองคาย20 - 22 มกราคม 25598 - 10 มิถุนายน 2559 เลย3 - 5 กุมภาพันธ์ 255915 - 17 มิถุนายน 2559 นครพนม24 - 26 กุมภาพันธ์ 255922 - 24 มิถุนายน 2559 บึงกาฬ2 - 4 มีนาคม 25596 - 8 กรกฎาคม 2559 สกลนคร9 - 11 มีนาคม 255913 - 15 กรกฎาคม 2559 หนองบัวลำภู16 - 18 มีนาคม 255926 - 28 กรกฎาคม 2559

13 กำหนดการประชุมสรุปผลการ ตรวจราชการและ นิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2559 รอบที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2559 รอบที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

14 รายละเอียดกำหนดการตรวจ ราชการและนิเทศงาน วันที่ 1 ของกำหนดการ คณะตรวจราชการและผู้นิเทศงาน เข้า นิเทศงาน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล ในส่วนที่รับผิดชอบ แยกรายคณะ 5 คณะ ในหน่วยรับการตรวจราชการและ นิเทศงาน ณ สสจ./รพศ./รพท.

15 วันที่ 2 ของกำหนดการ ช่วงเช้า รับฟังสรุปการผลดำเนินงานภาพรวมของ พื้นที่ และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล ทั่วไปในพื้นที่ 1 แห่ง ( ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./ผชช.ว./ผชช.ส./รอง ผอ.รพศ., รพท./หัวหน้ากลุ่มงาน ของสสจ.และรพ ศ. รพท. ผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการและนิเทศงาน) ช่วงบ่าย สำหรับทีมผู้ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ แบ่ง ออกเป็น 2 ทีม 1. ทีมผู้ตรวจราชการ เป็นประธาน 2. ทีมสาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธาน

16 - ลงตรวจเยี่ยม คปสอ. 1 แห่ง (เยี่ยม รพช. 1 แห่ง และ รพ.สต. 1 แห่ง) -คปสอ. บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน แนวทางการ พัฒนา และปัญหาอุปสรรค ให้ทีมตรวจราชการรับฟัง ทีมตรวจราชการให้ข้อเสนอแนะ การลงพื้นที่ -ผู้นิเทศงานแต่ละคณะ นิเทศงานในส่วนที่ รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆของ สสจ. ใน รพศ./รพท. วันที่ 1 และบ่ายวันที่ 2 (สำหรับผู้ตรวจราชการ กรม/นิเทศงาน ที่ยังวิเคราะห์ข้อมูลไม่เสร็จ) - ใน คปสอ. ระดับอำเภอ และ รพ.สต. ทีมตรวจ ราชการฯส่วนผู้ตรวจราชการกรม/ผู้นิเทศหากเก็บ ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ร่วมคณะตรวจเยี่ยมด้วย

17 วันที่ ๓ ของกำหนดการ ช่วงเช้า - ประชุมทีมตรวจราชการและผู้นิเทศงาน คณะต่างๆ เพื่อสรุปประเด็นสำคัญและข้อเสนอแนะที่ สำคัญที่พบจากการตรวจราชการและนิเทศงาน เสนอ ผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์รับทราบ ก่อน การสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานและให้ ข้อเสนอแนะจังหวัด ( ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./ผชช.ว./ผชช.ส./รอง ผอ.รพศ., รพท./หัวหน้ากลุ่มงาน ของสสจ.และรพศ. รพท. /ผอ.รพช./สสอ./ผอ.ศูนย์วิชาการในเขต8/ผอ.ว พบ.ผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการและนิเทศงาน)

18 ทีมตรวจราชการเขต -จัดทำรายงาน -สรุปภาพรวมรายเขต สาธารณสุขนิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มตรวจเขต สตป. -รวบรวมรายงาน -สรุปภาพรวมรายเขต -จัดทำ Executive summery -แจ้งต่อหน่วยรับตรวจ, CEO, ปลัดกระทรวง คณะกรรมการกำหนดแผนและ ติดตามผลการตรวจราชการ (คตก.) ให้ความเห็น กลั่นกรอง การสรุปภาพรวมระดับประเทศรายคณะ กองแผนงาน ของกรมและสำนัก สป. -รวบรวมรายงานตามภารกิจ -สรุปรายงานเสนอผู้บริหารกรม/ สำนัก สตป. -รวบรวมรายงาน -วิเคราะห์/สังเคราะห์ รายงาน สตป. -รายงานรายไตรมาส Semi-annual Report, Annual Report - เสนอผู้บริหาร - เผยแพร่

19 ตามแบบรายงาน ตก. 1, ตก. 2 และ ตก. 3 ดังนี้ 1. สรุปรายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็น ข้อเสนอแนะรายจังหวัด ตามแบบรายงาน ตก. 1 โดยผู้ตรวจกรม/ ผู้นิเทศงาน ส่งให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขต (ผู้นิเทศจัดทำ รายงาน (ตก.1) สรุปผลการตรวจราชการนิเทศงานภายในช่วงเวลา ตอนเย็นของวันที่ตรวจราชการวันที่ 2 และเตรียมการเสนอในวันรุ่งขึ้น และส่งตก.1 วันที่เสร็จสิ้นการตรวจราชการจังหวัดนั้นๆ) 2.รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงานรายเขต ตาม แบบรายงาน ตก. 2 โดยผู้ตรวจกรม/ผู้นิเทศงาน จัดทำรายงาน สรุปภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8 ในเรื่องที่รับผิดชอบ ส่งให้ประธาน คณะ เพื่อจัดทำรายงานบทสรุปผู้บริหารภาพรวมคณะ(Executive summery)ส่งให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 ภายใน 15 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการครบทั้ง 7 จังหวัด

20 3. รายงานข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ กระทรวง (ตก3)ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่ง การ/เสนอแนะ ส่งให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตเพื่อเสนอให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณา ตามกำหนดดังนี้ รอบที่ 1 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559 รอบที่ 2 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 จังหวัด เป็น ผู้ดำเนิน การ

21 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 1. การจัดทำแผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การ ปฏิบัติ กฎหมาย : แผนงานบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม 2. การเพิ่มศักยภาพการเก็บและกำจัด 1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะให้ถูก สุขลักษณะ 2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะติดเชื้อและ ของเสียทางการแพทย์ให้ถูกสุขลักษณะ 3) โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียให้ถูก สุขลักษณะเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ 4) โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ วิกฤติด้านมลพิษอากาศ 3. การเสริมสร้างศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ 1) โครงการสนับสนุนบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

22 ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยการส่งเสริมใช้สมุนไพร ในครัวเรือน และการแปรรูปสมุนไพร (เฉพาะพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

23 กำหนดการในปี 2559 ออกตรวจราชการพร้อมกรณีปกติ รอบที่ 1 (Project and progress Review) 1.ออกตรวจราชการพร้อมกับการตรวจราชการกรณีปกติ(คณะที่ 5) ในแต่ละ จังหวัด และรายงานข้อเสนอแนะตามแบบ PPR2 ให้จังหวัดและหัวหน้ากลุ่ม ตรวจราชการเขตหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจราชการในจังหวัดนั้นๆ 2.รายงานผลตามแบบรายงานรายรอบ รายโครงการ SeAR (Semi Annaul Report) หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการครบ 7 จังหวัดแล้วส่งให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการระดับกรม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 3.ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ตามแบบPPR2 จากหน่วยรับตรวจ ส่งให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขต ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

24 กำหนดการในปี 2559 ออกตรวจราชการพร้อมกรณีปกติ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) 1.เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ ในรอบที่ 1 2.ออกตรวจราชการในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559 พร้อมกรณีปกติ ของการตรวจราชการแต่ละจังหวัด 3. รายงานผลตามแบบรายงาน AIR (Annaul Inspection Report) ส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการระดับ กรมภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

25 1) หน่วยรับตรวจ (จังหวัด) ประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม PPR1 แล้วส่งให้สำนักตรวจฯรวบรวมส่งให้ผู้นิเทศงานเขต (เป็นการตรวจรอบที่ 1 Project Review) ตามกำหนด 2) ผู้นิเทศงานเขต ใช้แบบ PPR1 ที่หน่วยรับตรวจประเมิน ตนเอง เพื่อติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบผลการ จัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในพื้นที่ และจัดทำ รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ

26 นโยบายการตรวจราชการแบบูรณาการ ของสำนักนายกรัฐมนตรี -ตรวจราชการร่วมกันเขตตรวจราชการละ 2 จังหวัด ของแต่ละรอบการตรวจราชการ (รอกำหนดการจากสำนักนายกรัฐมนตรี)

27 ขอบคุณและ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตรวจราชการและ นิเทศงาน ปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google