งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2 วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
บูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคของทุกภาคส่วน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน บูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน การคุ้มครองผู้บริโภคภาพรวมมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

3 แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค

4 แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1
กลยุทธ์ 1. การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 1. พัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแลสินค้าและบริการ ให้มีความปลอดภัย 2. พัฒนาระบบการเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการสใช้ การชดเชย และเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภค 3. พัฒนานโยบาย และปรับปรุงมาตรการ มาตรฐาน และกฎหมาย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 4. พัฒนามาตรการสนับสนุน และการบังคับใช้ต่าง ๆ ในการ ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน 5. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค 1. พัฒนาระบบรวบรวม และเชื่อมโยงข้อมุลการร้องเรียน และ สถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค 2. พัฒนาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนสู่การดำเนินงานเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาของผู้บริโภค

5 แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1
กลยุทธ์ 3. การพัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครอง ผู้บริโภค 1. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค 2. การให้ความรู้ผ่านช่องทาง และวิธีการที่หลากหลาย 3. การติดตามตรวจสอบ และสนับสนุนการทำงานของสื่อ 4. เสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริโภค ในการบริโภคอย่างยั่งยืน 4. การสร้างและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครอง การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 2. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 5. การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค 1. การส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน การคุ้มครองผู้บริโภค 2. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

6 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน และได้รับการชดเชยและเยียวยาในกรณีที่ได้รับความเสียหาย ร้อยละของผู้บริโภคที่ได้รับการชดเชย เยียวยา อัตราการลดลงของสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย นโยบาย กฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับ ในการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการทบทวน ปรับปรุง จำนวนกฎหมายมาตรฐาน มาตรการตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้รับการพิจารณาและมีข้อสรุป

7 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค การนำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและสถานการณ์ปัญหาไปใช้ในการกำหนดนโยบายมาตรการ กฎหมาย เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค ความพึงพอใจของประชาชนต่อฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค

8 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนมีความรู้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการ ระดับการรับรู้สื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

9 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคมีความรู้และทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ร้อยละของจำนวนสมาชิกเครือข่ายที่มีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นและสามารถแสดงศักยภาพในการดำเนินงานของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละของจำนวนเครือข่ายที่มีผลการประเมินตนเองผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

10 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนของกลไกการทำงานฐานข้อมูล องค์ความรู้ และการสื่อสาร รวมทั้งเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

11 ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม สมดุล ยั่งยืน งานคุ้มครองผู้บริโภคมีระบบ มาตรฐาน รวดเร็ว ต่อเนื่อง สร้างความเป็นธรรมแก่สังคม ทำให้สังคมมีคุณภาพ ครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคว่าจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ

12 ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน หรือบริการที่ดี ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการได้รับการคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภคมีความรู้ในการคุ้มครองตนเอง ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น

13 แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ
จังส่งแผนยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ การถ่ายทอด คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กลไกขับเคลื่อน ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การทบทวน ปรับปรุง

14


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google