งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล ด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล ด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล ด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙

2 วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3 เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ความมุ่งหมาย ๓

4  ให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับ  การจัดทำฐานข้อมูลกลางภาครัฐ  การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ให้ สมช. ร่วมกับ กห. กอรมน. ตร. และฝ่ายปกครอง จัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง  ครบถ้วนทุกด้าน  เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ  ให้ สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดทำ Timeline  รายงานผลความคืบหน้าทุก ๓ เดือน ข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี ๔

5 ฐานข้อมูลด้าน ความมั่นคง ข้อมูลระดับ นโยบาย ข้อมูลระดับ ปฏิบัติการ ๕

6  ข้อมูลนโยบาย  ข้อมูลยุทธศาสตร์  สถานการณ์ความ มั่นคง  ฯลฯ ข้อมูลระดับ นโยบาย ๖

7 Pursue Preven t Protect Prepare ข้อมูลระดับ ปฏิบัติการ ข้อมูลที่ไม่มีการจัด ชั้นความลับ ข้อมูลที่มีการจัด ชั้นความลับ ๗

8 ข้อมูลด้าน Purs ue เพื่อ ประโยชน์ ด้านการ ติดตามและ จับกุม ผู้กระทำ ความผิด ข้อมูล ด้านนิติ วิทยาศา สตร์ / อัต ลักษณ์ บุคคล ข้อมูลด้าน กฎหมาย ข้อมูล กำลังพล / กอง กำลัง / อาวุธ ยุทโธปกร ณ์ แผนการ ปฏิบัติงา นของ เจ้าหน้าที่ ๘

9 ข้อมูลด้าน Preve nt ข้อมูลด้าน การข่าว ข้อมูลประวัติ บุคล / พฤติกรรม ของผู้ต้องหา / ผู้ต้องสงสัย ข้อมูลแผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ด้าน การป้องกันและป้อง ปรามมิให้มีการเข้า ร่วม และสนับสนุนการ กระทำความผิด ๙

10 ข้อมูลด้าน Prot ect ข้อมูลด้านการบริหาร จัดการพื้นที่ชายแดน - ทางบก ทางทะเล ทาง อากาศ ข้อมูลด้านการป้องกัน / รักษาสถานที่สำคัญ, การขนส่ง, การสื่อสาร เพื่อประโยชน์ด้าน การสร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นการป้องกัน ประเทศจากภัย คุกคาม ด้านความมั่นคง ๑๐

11 ข้อมูลด้าน Prep are ข้อมูลด้านการ เตรียมความ พร้อมของ ประเทศไทยใน การบริหาร วิกฤติการณ์ ข้อมูลด้านการ เสริมสร้าง เครือข่ายภาค ประชาชน ข้อมูลด้านการ พัฒนากฎหมาย / แผนการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ด้าน การเตรียมการ เพื่อ ลดผลกระทบใน เรื่องความมั่นคงที่ อาจเกิดขึ้น ๑๑

12  เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลโดยกำหนด ประเภทของฐานข้อมูลให้ครอบคลุมกับ สถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงและ ผลประโยชน์ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้ง กำหนดกลไกเพื่อดำเนินการ ข้อพิจารณา ๑๒

13 ข้อพิจารณา  สมควรจัดเก็บข้อมูลที่ประชาชนสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมและ ได้รับประโยชน์เป็น ลำดับแรก ๑๓

14  ฐานข้อมูลด้านความมั่นคงจะต้องมี เครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลและระบบการ เชื่อมโยงข้อมูล ข้อพิจารณา ๑๔

15  สมควรมี Timeline ในการจัดทำ ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ข้อพิจารณา ๑๕

16  การกำหนดประเภทของฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และกำหนดกลไก ในการดำเนินการ  การกำหนดแนวทางและความเร่งด่วนในการจัดเก็บ ข้อมูลด้านความมั่นคง  การกำหนดเครือข่ายและระบบเชื่อมโยงข้อมูล  การกำหนด Timeline  ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ประเด็นพิจารณา ๑๖

17 ตัวอย่างการจัดทำ Timeline

18 กลไกในการขับเคลื่อน : คณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลด้าน ความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต.  ประชุม คณะอนุกรรมการฯ - กำหนดกรอบ แนวทางในการ ทำงาน - กำหนด “ หน่วยงานเจ้าภาพ ” ม.ค.ม.ค.  จัดตั้งคณะทำงาน - ทำคู่มือ / แนวทาง ปฏิบัติ - กำหนดผู้ใช้งาน (user) - กำหนดประเภทของ ข้อมูล / ตัวชี้วัด และจัดชั้น ความลับ ก.พก.พ  ประชุม คณะอนุกรรมการ ฯ - ติดตามการ ทำงานของ หน่วยงานเจ้าภาพ และคณะทำงาน - เห็นชอบคู่มือ / แนวทางปฏิบัติ ที่ คณะทำงานได้จัดทำ มี. ค. เม. ย.- พ. ค. พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลฯ และ ทดสอบ มิ. ย.  ประชุม คณะอนุกรรมการ ฯ - ติดตามผล การดำเนินงาน เพื่อ ปรับปรุง การ ทำงาน Timeline การจัดทำฐานข้อมูลด้านความ มั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้

19 กลไกในการขับเคลื่อน : คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนว ทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ ประชุม คณะอนุกรรมการฯ - กำหนดหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก / ผู้ ประสานงานของแต่ ละหน่วย - แนวทางการจัดตั้ง ศูนย์การบริหาร อัต ลักษณ์บุคคล ม.ค.ม.ค. ร่างคำสั่งจัดตั้ง ศูนย์ การ บริหารอัต ลักษณ์บุคคล เสนอ รอง นายกรัฐมนตรี พล. อ. ประวิตรฯ ก.พก.พ รวบรวมข้อมูลอัต ลักษณ์บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัด การข้อมูล ให้อยู่ในระบบที่มี มาตรฐานการจัดเก็บ เดียวกัน มี. ค. - ก. ค. ส. ค. - ธ. ค. ทดสอบระบบ และ เริ่มใช้งานจริง Timeline การดำเนินการจัดตั้งศูนย์การ บริหารอัตลักษณ์บุคคล


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล ด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google