งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษา ในฐานะเป็นปัจจัย กำลังอำนาจแห่งชาติ โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ วปอ. 43 ) หลักสูตร วปอ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษา ในฐานะเป็นปัจจัย กำลังอำนาจแห่งชาติ โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ วปอ. 43 ) หลักสูตร วปอ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษา ในฐานะเป็นปัจจัย กำลังอำนาจแห่งชาติ โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ วปอ. 43 ) หลักสูตร วปอ. 2552 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 09.00-10.20 น. ณ ห้องเรียนรวมวปอ. เวลา 09.00-10.20 น. ณ ห้องเรียนรวมวปอ.

2 ประเด็นที่ 1 การศึกษาคืออะไรกันแน่ การศึกษาคืออะไรกันแน่ มีกี่ประเภท กี่ระดับ มีกี่ประเภท กี่ระดับ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง 2

3 ข้อเสนอนักวิชาการ (รศ.สมพงษ์ จิตระดับ 17พฤศจิกายน2552) 1.นโยบายรัฐบาลที่เน้นปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยเน้นโครงสร้างและการบริหาร ปรับปรุง กฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และ พัฒนาครูเพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มี คุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น - - ผิดพลาดซ้ำรอยเดิมที่คือเน้นปฏิรูปโครงสร้าง ไม่เน้นปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ นักเรียน แลคุณภาพผู้จบการศึกษาลดลง ขณะที่ คุณวุฒิ และผลประโยชน์ของครูและผู้บริหารดี ขึ้น - - ชอบแก้ปัญหาด้วยการตั้งองค์กรมหาชน 66

4 ข้อเสนอนักวิชาการ (17พฤศจิกายน2552) 2. วิธีคิดแบบตะวันตกและใช้งบสูง แต่ 80%เป็นเงินเดือน แต่งบลงทุน/พัฒนา/ ทรัพยากรไปสู่โรงเรียน ครู กับพื้นที่ต่ำมาก 3.การปฏิรูปการเรียนรู้ จืดชืด ขาดการ พัฒนาจริงจัง ควรให้โรงเรียนมีอิสระในการ คิด หาอัตลักษณ์ของชุมชน และอิงกับ หลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรท้องถิ่นมาก ขึ้น เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับศูนย์ การเรียนรู้ชุมชนมากขึ้น เด็กมีพื้นที่ กิจกรรมมากขึ้น 67

5 ข้อเสนอนักวิชาการ (17พฤศจิกายน2552) 4. ระบบหลักสูตร เด็กเรียนเนื้อหาหนัก มาก แต่ล้าหลัง ไม่สอนให้เข้าใจโลกการ เรียนรู้กับโลกข้างนอก ทั้งเด็กสำลัก เสรีภาพ โดยไม่ได้ฝึกความรับผิดชอบ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 5. มีกลุ่มอิทธิพลครอบงำแนวคิดการ ปฏิรูปการศึกษา ทำให้วนเวียนตกร่อง 68

6 สรุป5ประเด็น: การศึกษาคือปัจจัยอำนาจ ประเด็นที่1: การศึกษาคือปัจจัยอำนาจใช้ พัฒนาประเทศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่1: การศึกษาคือปัจจัยอำนาจใช้ พัฒนาประเทศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ 2 ได้มีความพยายามสร้างปัจจัย อำนาจทางการศึกษา ประเด็นที่ 2 ได้มีความพยายามสร้างปัจจัย อำนาจทางการศึกษา ประเด็นที่ 3. แต่ประเมินปัจจัยอำนาจของ การศึกษา พบว่ายังหวังพึ่งไม่ได้ ประเด็นที่ 3. แต่ประเมินปัจจัยอำนาจของ การศึกษา พบว่ายังหวังพึ่งไม่ได้ ประเด็นที่ 4. มีข้อเสนอข้อเรียกร้องหลายข้อ ให้ ปรับปรุงการศึกษา ประเด็นที่ 4. มีข้อเสนอข้อเรียกร้องหลายข้อ ให้ ปรับปรุงการศึกษา ประเด็นที่ 5. ได้เริ่มปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ใน ปี 2552 ประเด็นที่ 5. ได้เริ่มปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ใน ปี 2552 69

7 ประเด็นสำคัญที่สุด คือ ประเด็นที่ 6 เชิญวปอ.2552 เชิญวปอ.2552 ร่วมกันวิเคราะห์ ปัจจุบันและอนาคต การศึกษาไทย ร่วมกันวิเคราะห์ ปัจจุบันและอนาคต การศึกษาไทย 70

8 นี่ใช่หรือไม่ เด็กไทย ความหวังของชาติ การศึกษาคือปัจจัยอำนาจของชาติที่หวังพึ่งได้หรือไม่ 71

9 รมว. ศธ. จุรินทร์ เน้น๒๕นโยบาย ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในปี ๒๕๕๓ (29/12/2009) ๑) ๑) การปฏิรูปการศึกษารอบสอง ๒) นโยบาย ๕ ฟรี (เรียนฟรี๑๕ปี-ติวฟรี-นมโรงเรียนฟรี- อาหารกลางวันฟรี-ผู้พิการเรียนฟรีถึงปริญญาตรี) ๓) การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ให้เด็กคิดวิเคราะห์แทน ท่องจำ ๔) โรงเรียนดี๓ระดับ-ระดับสากล๕๐๐-อำเภอ๒,๕๐๐- ตำบล๗,๐๐๐โรง ๕) การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกล กังวล ๖) โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จะสร้างเรือนนอน 72

10 รมว. ศธ. จุรินทร์ เน้น ๒๕ นโยบาย ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในปี ๒๕๕๓ ๗) โรงเรียนขนาดเล็ก ให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ๘) ห้องสมุด ๓ ดี คือ หนังสือดี-บรรยากาศดี- บรรณารักษ์ดี ๙) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์อัจฉริยะทวิภาคี โดยสพฐ จับมือสกอ. ๑๐) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ๑๑) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา (TQF) ๑๒) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (TVQ) ๑๓) การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา เปิดสอน ปริญญาตรี19แห่ง 73

11 รมว. ศธ. จุรินทร์ เน้น๒๕นโยบายที่จะ นำไปสู่การปฏิบัติในปี ๒๕๕๓ ๑๔) V-Net คือข้อสอบของอาชีวศึกษาที่เป็น มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ๑๕) UniNet หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ๑๖) Education Hub ในอาเซียน ๑๗) การอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ ๕๒๐,๐๐๐ คน ๑๘) จะผลิตครูพันธุ์ใหม่ ๓๐,๐๐๐ คนใน๕ ปี ๑๙) การปรับระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบการ เข้าสู่ตำแหน่งของ ศธ. ๒๐) การส่งเสริมการอ่าน 74

12 รมว. ศธ. จุรินทร์ เน้น๒๕นโยบาย ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในปี ๒๕๕๓ ๒๑) ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็น กศน.ตำบล ๒๒) ห้องสมุด ๓ ดีสัญจร ๒๓) การปรับสัดส่วนจำนวนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน ๒๔) ระบบงานบริหารบุคคลขององค์กรกลางคือ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา(ก.ค.ศ) จะทำงานเชิงรุก ๒๕) การพัฒนาการศึกษาชายแดนภาคใต้ ได้มีการ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ 75

13 ขอเชิญวปอ. 2552 ร่วมถกแถลง ท่านพอใจผลงานจัดการศึกษาในประเด็น ใดบ้าง ท่านพอใจผลงานจัดการศึกษาในประเด็น ใดบ้าง จุดน่าห่วงที่สุดของการศึกษาไทยอยู่ที่จุด ไหน จุดน่าห่วงที่สุดของการศึกษาไทยอยู่ที่จุด ไหน หากท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ท่านจะบริหาร จัดการอย่างไร หากท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ท่านจะบริหาร จัดการอย่างไร ถ้าคุณภาพการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของ การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ เราจะ เริ่มต้นแก้ไขกันที่ตรงไหน และอย่างไร ? ในฐานะผู้ปกครอง ท่านเคยจ่ายค่าแสดง ความจงรักภักดี ( แปะเจี๊ยะ ) หรือให้ลูกกวด วิชาหรือไม่ ตกลงท่านจะส่งลูกหลานไป เรียนประเทศไหน จะช่วยเสนอแนะ อย่างไร ในฐานะผู้ปกครอง ท่านเคยจ่ายค่าแสดง ความจงรักภักดี ( แปะเจี๊ยะ ) หรือให้ลูกกวด วิชาหรือไม่ ตกลงท่านจะส่งลูกหลานไป เรียนประเทศไหน จะช่วยเสนอแนะ อย่างไร ท่านใช่หรือไม่ที่ต้องหางานให้ลูกหลานที่ จบมหาวิทยาลัย มีงานทำ ท่านใช่หรือไม่ที่ต้องหางานให้ลูกหลานที่ จบมหาวิทยาลัย มีงานทำ 76


ดาวน์โหลด ppt การศึกษา ในฐานะเป็นปัจจัย กำลังอำนาจแห่งชาติ โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ วปอ. 43 ) หลักสูตร วปอ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google