งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาการตลาด (Seminar in Marketing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาการตลาด (Seminar in Marketing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาการตลาด (Seminar in Marketing)
การบริหารการตลาด (Marketing Management) ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า (Product and Brand) กำหนดราคา (Pricing) ช่องทางการตลาด (Marketing Channel) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) การตลาดสิ่งแวดล้อมและสังคม (Social and Green Marketing) ผศ.ดร. พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (Ph.D.) 11/20/2018 Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

2 การบริหารการตลาด (Marketing Management)
นักการตลาดทำอะไร? นักการตลาดควรทำอะไร? มุมมองการตลาดที่แตกต่างกัน ความหมายการตลาดคืออะไร? ภาระงานการตลาดมีอะไรบ้าง? ลูกค้าต้องการอะไร? Needs-Want-Demand? What next for Marketing? 11/20/2018 Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

3 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Attributes) การตัดสินใจส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix Decision) ความหมายของตราสินค้า (Brand Definition) แนวคิดและการวัดระดับของตราสินค้า (The Concept and Measurement of Brand) การบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ (Packaging) ป้ายฉลากและสัญลักษณ์รหัสแท่ง (Label and Barcode) การปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย (Product Line Modernization) Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 11/20/2018

4 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Attributes) การตัดสินใจส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix Decision) ความหมายของตราสินค้า (Brand Definition) แนวคิดและการวัดระดับของตราสินค้า (The Concept and Measurement of Brand) การบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ (Packaging) ป้ายฉลากและสัญลักษณ์รหัสแท่ง (Label and Barcode) การปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย (Product Line Modernization) Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 11/20/2018

5 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Attributes) ความหมายผลิตภัณฑ์ - สิ่งที่นำมาเสนอขายไปยังตลาดและมีความต้องการซื้อ ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้า หรือบริการ เป็นสิ่งที่จับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ เป็นสถานที่ ความงาม บุคลิกภาพ ความสามารถ หรือคุณลักษณะของความต้องการสิ่งหนึ่งหรือสิ่งใดที่มีผู้ซื้อต้องการจะได้มาเป็นเจ้าของ ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ ตัวผลิตภัณฑ์ - สินค้า หรือบริการ สินค้าที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ การบอกถึงตัวผลิตภัณฑ์ - ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลาก สัญลักษณ์ และการบริการ ประเภทผลิตภัณฑ์ สินค้าบริโภค - สินค้าสะดวกซื้อ สินค้าเลือกซื้อ สินค้าเจาะจงซื้อ และสินค้าไม่แสวงซื้อ สินค้าอุตสาหกรรม - วัตถุดิบและชิ้นส่วน สินค้าประเภททุน และวัสดุใช้สอย Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 11/20/2018

6 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
การตัดสินใจส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix Decision) สายผลิตภัณฑ์ (Product Line) – สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก และผ้าอ้อม รายการผลิตภัณฑ์ (Product Item) – จำนวนรายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในบริษัท ความกว้างผลิตภัณฑ์ (Product Width) – จำนวนรายการสินค้าทั้งหมดในบริษัท ความยาวผลิตภัณฑ์ (Product Length) - ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในสายผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ความลึกผลิตภัณฑ์ (Product Depth) - ชนิดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในความยาวผลิตภัณฑ์ ความสอดคล้องผลิตภัณฑ์ (Product Consistency) – การจัดสายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ของบริษัทมีลักษณะผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆ กันในกลุ่มเป้าหมายเดียวกันหรือไม่ Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 11/20/2018

7 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ความหมายของตราสินค้า (Brand Definition) ชื่อตราสินค้า (Brand Name) เครื่องหมายตราสินค้า (Brand Mark) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายบริการ (Service Mark) โลโก้ (Logo) ลิขสิทธิ์ (Copy Right) สิทธิบัตร (Patent Right) คำขวัญ (Slogan) Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 11/20/2018

8 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
แนวคิดและการวัดระดับของตราสินค้า (The Concept and Measurement of Brand) การปฏิเสธตราสินค้า (Brand Rejection) การไม่รับรู้ถึงตราสินค้า (Brand Non-recognition) การรับรู้ถึงตราสินค้า (Brand Awareness) การยอมรับในตราสินค้า (Brand Acceptability) การชอบในตราสินค้า (Brand Preference) การยึดติดตราสินค้า (Brand Loyalty) มูลค่าตราสินค้า (Brand Equity) Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 11/20/2018

9 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
คุณลักษณะของชื่อตราสินค้าที่ดี (Characteristics of a Good Brand Name) เป็นคำที่ง่ายและสั้น ออกเสียงได้เป็นคำเดียวกัน สามารถออกเสียงได้ในหลายๆ ภาษา บอกประโยชน์ของตัวสินค้าได้ สามารถปรับใช้กับบรรจุภัณฑ์และฉลากได้ ไม่ตั้งชื่อที่ดูก้าวร้าว หยาบคาย หรือเป็นภาพด้านลบ สามารถนำไปใช้กับการโฆษณาได้ดี มีความถูกต้องตามกฎหมาย ต้องเป็นชื่อที่ทันสมัย Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 11/20/2018

10 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ชนิดของตราสินค้า (Types of Brand) ผลิตภัณฑ์สามัญ (Generic Product) ตราสินค้าเฉพาะหรือเอกเทศ (Individual Brand) ตราสินค้าร่วม (Family Brand) ตราสินค้าผู้ผลิต (Manufactures’ Brand หรือ National Brand) ตราสินค้าผู้จัดจำหน่าย (Middleman Brand or Private Brand) Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 11/20/2018

11 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
การบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ (Packaging) ส่วนประกอบของการบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ (Components of Packaging) บรรจุภัณฑ์หลัก (Primary Package) บรรจุภัณฑ์รอง (Secondary Package)\ บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping Package) หน้าที่ของการบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ (Packaging Functions) การใช้บรรจุและการป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ (Containing and Protecting Product)\ การส่งเสริมตัวผลิตภัณฑ์ (Promoting Product) อำนวยความสะดวกต่อการเก็บรักษา การใช้งาน และความสะดวก (Facilitating Storage, Use and Convenience) อำนวยความสะดวกในการนำมาผลิตใหม่และลดมลภาวะที่สร้างความเสียหาย ต่อสิ่งแวดล้อม (Facilitating Recycling and Reducing Environmental Damage) Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 11/20/2018

12 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ป้ายฉลากและสัญลักษณ์รหัสแท่ง (Label and Barcode) การติดป้ายฉลาก (Labeling) ฉลากตราสินค้า (Brand Label) ฉลากบอกเกรดหรือคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Grande Label) ฉลากบอกรายละเอียดสินค้า (Descriptive Label) สัญลักษณ์รหัสแท่ง (Barcode) ลักษณะของสัญลักษณ์รหัสแท่ง ชนิดของสัญลักษณ์รหัสแท่ง รหัสประเทศ (Country Code) รหัสผู้ขายหรือผู้ผลิต (Supplier Code) รหัสผลิตภัณฑ์ (Product Code) ตัวเลขตรวจสอบ Checking Digit) Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 11/20/2018

13 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
การปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย (Product Line Modernization) การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ (Product Line Filling) การเจริญเติบโตของบริษัท (Company Growth) การใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ (Maximum Use of Resource) ชื่อเสียงของบริษัท (Goodwill) การทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม (Replacement of Old Product) การยกเลิกสายผลิตภัณฑ์ (Product Line Pruning) แนวโน้มการขาย (Sales Trend) แนวโน้มการราคา (Price Trend) สินค้าทดแทนกันได้ (Substitute Product) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Attribute) สูญเสียเวลา (Waste Time) Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 11/20/2018

14 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
Q&A 11/20/2018 Asst. Prof. Dr. Pattana Sirichotpundit, Ph.D.


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาการตลาด (Seminar in Marketing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google