งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ขยายเครือข่าย เรื่อง... “ การจัดระบบบริการ แบบครบวงจร ( o ne s top c risis c enter) สำหรับเด็กและสตรีที่ได้รับ ความรุนแรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ขยายเครือข่าย เรื่อง... “ การจัดระบบบริการ แบบครบวงจร ( o ne s top c risis c enter) สำหรับเด็กและสตรีที่ได้รับ ความรุนแรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ขยายเครือข่าย เรื่อง... “ การจัดระบบบริการ แบบครบวงจร ( o ne s top c risis c enter) สำหรับเด็กและสตรีที่ได้รับ ความรุนแรง ”

2 ความเป็นมา..... การละเมิดสิทธิเด็กและสตรีมีแนวโน้ม สูงขึ้น การกระทำรุนแรงเป็นการละเมิดสิทธิ พื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทย ปี พ. ศ.2542 ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เป็น เรื่องส่วนรวมไม่ใช่เรื่องส่วนตัว

3 การจัดตั้งศูนย์ OSCC รพ. ขอนแก่น จัดตั้งและเริ่ม ดำเนินงาน 25 พฤศจิกายน 2546 OSCC ระดับอำเภอ - โรงพยาบาลน้ำพอง

4 แนวทางปฏิบัติ..... การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง ทุกข์ และให้บริการรักษาพยาบาล แบบครบวงจร เพื่อหยุดยั้งความรุนแรงของ สตรีและเด็ก

5 วัตถุประสงค์..... เพื่อเป็นศูนย์กลางแจ้งเหตุเด็กและสตรีที่ ถูกทำร้าย เป็นศูนย์รวมข้อมูลเด็กและสตรีที่ถูกทำ ร้าย และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดระบบบริการแก่เด็กและสตรีที่ถูก ทำร้าย ให้เข้าถึงบริการ สะดวก รวดเร็ว ครบวงจรในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูและ สงเคราะห์

6 บทบาทหน้าที่ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดให้มีระบบบริการรับแจ้งเหตุเด็กและ สตรีที่ได้รับความรุนแรงตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมสหวิชาชีพ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ส่งต่อแหล่งให้ความช่วยเหลืออื่นๆ เช่น สนง. สวัสดิการสังคมจังหวัด บ้านนิรมล มูลนิธิเด็ก ให้การรักษาพยาบาล สังคมสงเคราะห์ และติดตามเยี่ยมเด็กและสตรีที่ได้รับ ความรุนแรง ดูแลด้านจิตใจ ครอบครัว สังคม

7 บทบาทหน้าที่ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดระบบเครือข่ายการให้บริการและ เฝ้าระวังความรุนแรง ในหน่วยงาน ภาครัฐและชุมชน จัดระบบประสานงานดูแลเด็กและสตรี ที่ได้รับความรุนแรง ระหว่างภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชนและชุมชน จัดประชุมติดตามและประเมินผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8 สถานที่จัดตั้งศูนย์ OSCC ระดับตำบล สถานีอนามัย ระดับอำเภอ โรงพยาบาล ชุมชน ระดับจังหวัด โรงพยาบาล ขอนแก่น 16691669

9 สรุปภาพรวมศูนย์ OSCC ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด ศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ รพศ. ขอนแก่น (1669) ตำรวจ (191) โรงพยาบาล ชุมชนทุกแห่ง ตำรวจ (191) สถานีอนามัย ตำรวจ (191) อสม ประสานงาน ผู้เสียหายแจ้งเหตุ ประสานงาน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ผู้เสียหายแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ของรัฐ, อบต. ประสานงาน 1. ทางตรง 2. ทางอ้อม ผู้เสียหายแจ้งเหตุ วิทยุโทรศัพท์ โทรทัศน์ กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ของตำรวจหนังสือร้องเรียน ส.ส.ส.ส. รํฐมนตรี ระดับหมู่บ้าน สถานีอนามัยตำบล ประสานงาน OSCC ระดับหมู่บ้านได้แก่ ผู้นำชุมชน, เพื่อนบ้าน, กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ในหมู่บ้าน ( บ้าน ผญบ./ กำนัน )

10 ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ขยายเครือข่าย เรื่อง... “ การจัดระบบบริการ แบบครบวงจร ( o ne s top c risis c enter) สำหรับเด็กและสตรีที่ได้รับ ความรุนแรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google