งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝึกอบรมการใช้งาน OSCC Aplication ณ TOT Academy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝึกอบรมการใช้งาน OSCC Aplication ณ TOT Academy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝึกอบรมการใช้งาน OSCC Aplication ณ TOT Academy

2 ทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม ระบบใช้ฝึกอบรมการใช้งาน ระบบใช้ปฏิบัติงานจริง
URL ในระบบ OSCC ลงทะเบียน หรือ ทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม ระบบใช้ฝึกอบรมการใช้งาน หรือ ระบบใช้ปฏิบัติงานจริง หรือ

3 ระบบลงทะเบียนก่อนฝึกอบรม
หรือ

4 Username/Password หลังจากลงทะเบียน

5 ระบบทดสอบก่อน/หลังฝึกอบรม
ท่านจะต้องทำแบบทดสอบทั้งก่อน และหลังการฝึกอบรม จึงจะถือว่าผ่านการอบรมโดยสมบูรณ์ (มีการส่งรายชื่อและผลคะแนนให้ พม.)

6 ระบบใช้ปฏิบัติงานจริง
ระบบทดสอบและอบรม ระบบใช้ปฏิบัติงานจริง

7 หลังจากเข้าสู่ระบบ

8 สิทธ์/เมนูใช้งาน ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานหลัก
ผู้ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้จัดการข้อมูล

9 เริ่มกระบวนการให้บริการ

10 ประเภทการติดต่อ

11 กรณีเลือกประเภทการติดต่อเป็นสอบถามข้อมูล

12 กรณีเลือกประเภทการติดต่อเป็นไม่ใช่บริการ

13 กรณีเลือกประเภทการติดต่อเป็นบริการ

14 กรณีเลือกประเภทการติดต่อเป็นบริการ-เปิดบริการใหม่

15 ประเภทการช่วยเหลือทางสังคม

16 ส่วนประกอบหลักของเรื่องในระบบ
ข้อมูลการติดต่อ Contact ข้อมูลผู้ประสบปัญหา Account (สามารถเพิ่มได้ในภายหลัง) ข้อมูลปัญหา Case/Service จำเป็นต้องระบุพื้นที่เกิดเหตุของปัญหา จำเป็นต้องเลือกประเภทปัญหา หลังจากบันทึกเรื่องเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะดำเนินการส่งเรื่องไปยัง Front Line 2 ทันที โดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่เกิดเหตุและประเภทปัญหา

17 สถานะของเรื่อง/ปัญหา
อยู่ระหว่างคัดกรอง อยู่ระหว่างดำเนินการ ยุติ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการช่วยเหลือ บันทึกเรื่องเข้าสู่ระบบ เมื่อมีผู้เปิด/รับเรื่อง

18 การรับ/ส่ง ตามโครงสร้างแบบหน่วยงานและบุคคล
ระบบ OSCC หน่วยงาน ก. หน่วยงาน กก. เจ้าหน้าที่ กกก. เจ้าหน้าที่ กกข. เจ้าหน้าที่ กก. เจ้าหน้าที่ กข. หน่วยงาน ข. หน่วยงาน ขก. หน่วยงาน ขข. เจ้าหน้าที่ ขขก. เจ้าหน้าที่ ขขข.

19 ประเภทการปฏิบัติงาน

20 ระดับชั้นความลับ ลับมาก ลับ ลับที่สุด ปกติ
(ทุกคนที่มีส่วนร่วมในเรื่อง) ลับ (เฉพาะผู้อยู่หน่วยงานเดียวกันกับผู้สร้างการปฏัติงานนั้น) ลับมาก (เฉพาะผู้อยู่หน่วยงานเดียวกันกับผู้สร้างการปฏิบัติงาน และมีสิทธิ์เข้าถึงชั้นความลับ) ลับที่สุด (เฉพาะตัวผู้สร้างการปฏิบัติงานนั้น)

21 ระดับชั้นความลับ ปกติ ลับ ลับมาก ลับที่สุด

22 การค้นหา

23 ระบบรายงาน

24 หากพบปัญหาการใช้งานระบบ
Helpdesk บมจ. ทีโอที

25 Q A


ดาวน์โหลด ppt ฝึกอบรมการใช้งาน OSCC Aplication ณ TOT Academy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google