งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะงานของวิศวกร ซอฟต์แวร์ ● วิเคราะห์และจัดทำความ ต้องการซอฟต์แวร์ ● ออกแบบซอฟต์แวร์ ● พัฒนาซอฟต์แวร์ ● ทดสอบซอฟต์แวร์ ● บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ● จัดการองค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะงานของวิศวกร ซอฟต์แวร์ ● วิเคราะห์และจัดทำความ ต้องการซอฟต์แวร์ ● ออกแบบซอฟต์แวร์ ● พัฒนาซอฟต์แวร์ ● ทดสอบซอฟต์แวร์ ● บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ● จัดการองค์ประกอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะงานของวิศวกร ซอฟต์แวร์ ● วิเคราะห์และจัดทำความ ต้องการซอฟต์แวร์ ● ออกแบบซอฟต์แวร์ ● พัฒนาซอฟต์แวร์ ● ทดสอบซอฟต์แวร์ ● บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ● จัดการองค์ประกอบ ซอฟต์แวร์ ● ปรับปรุงกระบวนการ ● บูรณาการระบบ ● บริหารโครงการ ซอฟต์แวร์ ● ประกันคุณภาพ ซอฟต์แวร์

2 Requirement Engineering วิศวกรรมความต้องการ - 1 ● Functional and non-functional requirement ( ความต้องการตามฟังก์ชั่นและไม่ใช่ฟังก์ชั่น ) ● Software requirement documents ● ( เอกสารความต้องการทางซอฟต์แวร์ ) ● Requirement specification ● ( ข้อกำหนดความต้องการ )

3 Requirement Engineering วิศวกรรมความต้องการ - 2 ● Requirement engineering processes ● ( กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ ) ● Requirement elicitation and analysis ● ( การสอบถามและการวิเคราะห์ความต้องการ ) ● Requirement validation ● ( การตรวจสอบความต้องการ ) ● Requirement management ● ( การจัดการความต้องการ )

4 System modeling การสร้างแบบจำลองระบบ ● Context models ( บริบทของโมเดล ) ● Interaction models ( ปฎิสัมพันธ์ของโมเดล ) ● Structural models ( โครงสร้างของโมเดล ) ● Behavioral models ( พฤติกรรมของโมเดล ) ● Model-driven engineering ● ( วิศวกรรมการขับเคลื่อนโมเดล )

5 Architectural design การออกแบบสถาปัตยกรรม ● Architectural design decisions ● ( การตัดสินใจในการออกแบบสถาปัตยกรรม ) ● Architectural views ( มุมมองทางสถาปัตยกรรม ) ● Architectural patterns ( รูปแบบสถาปัตยกรรม ) ● Applications architecture ● ( สถาปัตยกรรมของงานประยุกต์ )

6 Design and implementation การออกแบบและการติดตั้ง ● Object-oriented design using the UML ● ( การออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ UML) ● Design patterns ( รูปแบบการออกแบบ ) ● Implementation issues ( ปัญหาของการติดตั้ง ) ● Open source development ● ( การพัฒนาแบบโอเพนซอร์ส )

7 Software testing การทดสอบซอฟต์แวร์ ● Development testing ( การทดสอบการพัฒนา ) ● Test-driven development ● ( การพัฒนาขับเคลื่อนการทดสอบ ) ● Release testing ● ( การทดสอบการปล่อยรุ่นซอฟต์แวร์ ) ● User testing ( การทดสอบโดยผู้ใช้ )

8 Software evolution การวิวัฒนาการซอฟต์แวร์ ● Evolution processes ( กระบวนการวิวัฒนาการ ) ● Program evolution dynamics ● ( พลวัตของวิวัฒนาการโปรแกรม ) ● Software maintenance ( การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ) ● Legacy system management ● ( การจัดการระบบเดิม )

9 Sociotechnical system ระบบเทคนิคทางสังคม ● Complex systems ( ระบบที่จุกจิกซับซ้อน ) ● System engineering ( วิศวกรรมระบบ ) ● System procurement ( ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ) ● System development ( การพัฒนาระบบ ) ● System operation ( การทำงานของระบบ )

10 Dependability and security การเชื่อถือได้และการรักษา ความปลอดภัย ● Dependability properties ● ( คุณสมบัติของความเชื่อถือได้ ) ● Availability and reliability ● ( การหามาได้และความเชื่อถือได้ ) ● Safety ( ความปลอดภัย ) ● Security ( ความมั่นคง )

11 Dependability and security specification ข้อกำหนดของความเชื่อถือได้และการรักษา ความปลอดภัย -1 ● Risk-driven requirement specification ● ( ข้อกำหนดความต้องการป้องกันความเสี่ยง ) ● Safety specification ● ( ข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัย )

12 Dependability and security specification ข้อกำหนดของความเชื่อถือได้และการรักษา ความปลอดภัย -2 ● Reliability specification ● ( ข้อกำหนดคุณสมบัติด้านความเชื่อถือได้ ) ● Security specification ● ( ข้อกำหนดด้านการรักษาความมั่นคง ) ● Formal specification ● ( ข้อกำหนดตามแบบทางการ )

13 Dependability engineering วิศวกรรมความเชื่อถือได้ ● Redundancy and diversity ● ( ความซับซ้อนและความหลากหลาย ) ● Dependable processes ● ( กระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ ) ● Dependable system architecture ● ( สถาปัตยกรรมของระบบความเชื่อถือได้ ) ● Dependable programming ● ( การโปรแกรมความเชื่อถือได้ )

14 Security engineering วิศวกรรมความปลอดภัย ● Security risk management ● ( การบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคง ) ● Design for security ● ( การออกแบบเพื่อรักษาความมั่นคง ) ● System survivability ● ( โอกาสรอดของระบบ )

15 Dependability and security assurance การประกันความเชื่อถือได้และความมั่นคง ● Static analysis ( การวิเคราะห์ความคงที่ ) ● Reliability testing ( การทดสอบความน่าเชื่อถือ ) ● Security testing ( การทดสอบความมั่นคง ) ● Process assurance ( กระบวนการประกัน )

16 Advanced Software Engineering วิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นสูง - 1 ● Software reuse ● ( การนำซอฟต์แวร์มาใช้ใหม่ ) ● Component-based software engineering ( วิศวกรรมซอฟต์แวร์แยกชิ้นส่วน ) ● Distributed software engineering ● ( วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบกระจาย )

17 Advanced Software Engineering วิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นสูง - 2 ● Serviced-oriented architecture ● ( สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการให้บริการ ) ● Embedded software ● ( ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว ) ● Aspect-oriented software engineering ● ( วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงมุมมอง )

18 Software Management การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ ● Project Management ( การบริหารจัดการโครงการ ) ● Project Planning ( การวางแผนโครงการ ) ● Quality Management ( การจัดการคุณภาพ ) ● Configuration Management ● ( การจัดการองค์ประกอบ ) ● Process improvement ● ( การปรับปรุงกระบวนการ )

19 People CMM People Capability Maturity Model

20 People CMM Process Areas ● Maturity Level 1: The Initial Level ● Maturity Level 2: The Managed Level ● Maturity Level 3: The Defined Level ● Maturity Level 4: The Predictable Level ● Maturity Level 5: The Optimizing Level


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะงานของวิศวกร ซอฟต์แวร์ ● วิเคราะห์และจัดทำความ ต้องการซอฟต์แวร์ ● ออกแบบซอฟต์แวร์ ● พัฒนาซอฟต์แวร์ ● ทดสอบซอฟต์แวร์ ● บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ● จัดการองค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google