งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC424 Information Technology 1 บทที่ 7 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Information System Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC424 Information Technology 1 บทที่ 7 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Information System Development)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 BC424 Information Technology 1 บทที่ 7 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Information System Development)

3 BC424 Information Technology 2 เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ สารสนเทศขององค์กรให้สามารถ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ (System Analysis and Design)

4 BC424 Information Technology 3 สาเหตุของการพัฒนาระบบ สารสนเทศ ความต้องการ ( สารสนเทศ ) ความไม่พอใจ ระบบที่ต้องการ

5 BC424 Information Technology 4 ปัจจัยในการพัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ การวางแผน การทดสอบ การจัดเก็บเอกสาร การเตรียมความ พร้อม การตรวจสอบและ ประเมินผล การบำรุงรักษา อนาคต

6 BC424 Information Technology 5 ทีมงานพัฒนาระบบ คณะกรรมการดำเนินงาน (Steering Committee) ผู้จัดการระบบสารสนเทศ (MIS Manager) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล (Information Center Personnel) ผู้ใช้และผู้จัดการทั่วไป (User and General Manager)

7 BC424 Information Technology 6 กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ In-house Development Outsourcing Development

8 BC424 Information Technology 7 In-house Development  Traditional Systems Development Life Cycle (SDLD)  Prototype  Software Package  End-User

9 BC424 Information Technology 8 SDLC หรือ Waterfall

10 BC424 Information Technology 9 Prototype

11 BC424 Information Technology 10 Software package  System Analysis  System Design  Programming Testing and Conversion  Production and Maintenance

12 BC424 Information Technology 11 Outsourcing Development  Body Shop  Project Outsourcing  Total Outsourcing

13 BC424 Information Technology 12 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ สารสนเทศ การสำรวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation) การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ (System Acquisition) การติดตั้งระบบและการบำรุงรักษา (System Implement & Maintenance)

14 BC424 Information Technology 13 การเก็บรวบรวมความต้องการ Sampling And Investigating Hard Data Interview Questionnaires Observation

15 BC424 Information Technology 14 การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยการใช้แผนภาพการไหลของ ข้อมูล (Data Flow Diagram) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแผนภาพที่ ได้จากการวิเคราะห์ระบบ

16 BC424 Information Technology 15 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน DFD Process Data Store External Entity

17 BC424 Information Technology ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบ โดยใช้ DFD Video Rental System

18 BC424 Information Technology Processes Rent video items Produce management reports Check in customer video return Summarized cash received Add new customer Produce monthly bonus letter Produce yearly bonus letter Boundaries Customer Management Accounting Data Video information Management reports Video rental information Rental receipt & video Payment Returned video information Monthly bonus letter Yearly bonus letter Total cash received

19 BC424 Information Technology Context Diagram

20 BC424 Information Technology Data Flow Diagram (Level 0)

21 BC424 Information Technology Data Flow Diagram (Level 1)

22 BC424 Information Technology 21 การออกแบบระบบ (System Design) Designing Effective Output Designing Effective Input Designing The File or Database Designing The User Interface Designing Accurate Data-Entry Procedures

23 BC424 Information Technology 22 การติดตั้งระบบและการ บำรุงรักษา (System Implement & Maintenance) การสร้างโปรแกรมและการประกัน คุณภาพ (Construction and Quality Assurance) การทดสอบระบบ (Testing) จัดทำคู่มือการใช้ระบบและ ฝึกอบรมผู้ใช้ (User Document and Training) การบำรุงรักษาและ เปลี่ยนแปลงการควบคุม (Maintenance and Change Control)


ดาวน์โหลด ppt BC424 Information Technology 1 บทที่ 7 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Information System Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google