งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน การศึกษาระดับ จุลภาค Micro Planning.  ความเชื่อพื้นฐานทางการวางแผน การศึกษา  การวางแผนก็เปรียบเสมือนการจัดให้มี แนวปฏิบัติว่าในระยะเวลาหนึ่งจะต้องทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน การศึกษาระดับ จุลภาค Micro Planning.  ความเชื่อพื้นฐานทางการวางแผน การศึกษา  การวางแผนก็เปรียบเสมือนการจัดให้มี แนวปฏิบัติว่าในระยะเวลาหนึ่งจะต้องทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผน การศึกษาระดับ จุลภาค Micro Planning

2  ความเชื่อพื้นฐานทางการวางแผน การศึกษา  การวางแผนก็เปรียบเสมือนการจัดให้มี แนวปฏิบัติว่าในระยะเวลาหนึ่งจะต้องทำ อะไร ที่ไหน เมื่อไร แต่ในการวางแผนที่ มีระดับความซับซ้อนอย่างไร ก็มีคติ ความเชื่อพื้นฐานที่สำคัญร่วมกัน ประการหนึ่งคือ ความเชื่อเรื่อง “ ประสิทธิภาพ ” และ “ ประสิทธิผล ”  “ ประสิทธิภาพ ” คือ สมรรถนะของ ทรัพยากรในองค์กร 4 M ได้แก่คน งบประมาณ วัสดุ และการจัดการ  “ ประสิทธิผล ” คือ ผลที่เกิดขึ้นจาก “ ประสิทธิภาพ ” หลักและแนวคิดในการวางแผน การศึกษาในระดับจุลภาค

3  การวางแผนโดยทั่ว ๆ มุ่งเน้นการวางแผน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสองมิติคือ  1. วางแผนการศึกษาในลักษณะ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ ต้องการของสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา เช่น วางแผนให้สอดคล้องกับ อัตราการเปลี่ยนแปลงหรืออัตราการเพิ่ม ของประชากรและวางแผนให้สอดคล้อง กับความต้องการทางแรงงาน  2. วางแผนการศึกษาในลักษณะที่ คำนึงถึงอัตราตอบแทนที่คุ้มค่ากับการ ลงทุน การวางแผนลักษณะนี้คำนึงถึงมิติ ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและ การเมือง เป้าหมายหลักของการวางแผน การศึกษา

4  การวางแผนทั้ง 2 มิติ ยังมีการนำเรื่อง คุณภาพของการศึกษาเข้ามาเป็น จุดมุ่งหมายของการศึกษาอีกด้วยโดย เชื่อว่าระบบการศึกษาทั้งระบบสามารถ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมด้วย

5  ในการวางแผนถ้านักวางแผนไม่มี ความเข้าใจเบื้องต้นจะไม่สามารถ วินิจฉัยได้ว่า อะไรเป็นสภาพ ปัจจุบันที่เป็นอยู่ อะไรคือปัญหา และอะไรคือความต้องการ ก็ยากที่ จะวางแผนและนำแผนไปปฏิบัติให้ เป็นผลสำเร็จได้ ดังนั้นนักวางแผน ควรจะเข้าใจความหมายของคำ เหล่านี้ให้ชัดเจนก่อน  สภาพปัจจุบัน หมายถึง สภาพ ความเป็นจริงที่กำลังเป็นอยู่  สภาพปัญหา หมายถึง สภาพที่ แตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือผลที่ปรากฏกับสิ่งที่ต้องการให้ เกิดขึ้นไม่ตรงกัน  ความต้องการ หมายถึง แนวโน้มที่ จะให้ถึงจุดหมายที่พึงปรารถนา ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้

6 การวางแผนการศึกษานอก โรงเรียนในระดับจุลภาค เศรษฐ กิจ ประชากร และสังคม วัฒนธร รม การเมืองการ ปกครอง การศึกษา นอกโรงเรียน สาธาร ณสุข อื่นๆ

7  1. ปก  2. คำนำ  3. ข้อมูลตำบล ด้านประชากร สภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม  4. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ ต้องการของชุมชนจากข้อมูลตามข้อ 3  5. ปรัชญาของ กศน. ตำบล  6. วิสัยทัศน์ของ กศน. ตำบล  7. พันธกิจของ กศน. ตำบล รูปเล่มการวางแผนจัดการศึกษาใน ระดับจุลภาค

8  8. เป้าประสงค์  9. โครงการต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ ของ กศน. ตำบล  9.1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยการนำข้อมูลจากการสำรวจ ประชากรผู้ไม่รู้หนังสือตามข้อมูล ประชากรในตำบลโดยการสำรวจ กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 – 59 ปี อยู่ หมู่บ้านอะไร จำนวนเท่าไหร่ มีวิธีการ จัดอย่างไร ระยะเวลาในการจัด งบประมาณที่ใช้อย่างชัดเจน  9.2 โครงการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน จัดเพื่อยกระดับการศึกษา ให้กับประชากรในตำบล โดยใช้ข้อมูล ประชากรในตำบลที่ได้รับการศึกษาใน ระดับต่าง ๆ ทั้งในและนอกระบบมา กำหนดปริมาณในการจัดการศึกษา รูปเล่มการวางแผนจัดการศึกษา ในระดับจุลภาค ( ต่อ )

9  9.3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับประชากรในตำบลโดยระบุ วิชา ที่จัด หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณให้ชัดเจน  9.4 โครงการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาทักษะชีวิต จัดเพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิตให้กับประชาชนในตำบลโดยใช้ ข้อมูลสภาพทางสังคม การเมือง ประเพณีและวัฒนธรรม โดยระบุ เนื้อหา หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาและงบประมาณให้ชัดเจน  9.5 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ ชุมชน จัดให้กับประชาชนในตำบล โดยใช้ข้อมูลสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณีและ วัฒนธรรม โดยระบุเนื้อหา หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ที่ใช้ให้ชัดเจน

10  9.6 โครงการการจัดการศึกษาตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัด ให้กับประชาชนในตำบลโดยใช้ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ โดยระบุศูนย์การเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา ระยะเวลา งบประมาณให้ชัดเจน  9.7 โครงการส่งเสริมการอ่าน ระบุ กิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น ครอบครัวรัก การอ่าน มุมส่งเสริมการอ่านในชุมชน กศน. ตำบลเคลื่อนที่ อาสาสมัครรักการ อ่าน มุมหนังสือที่ท่ารถ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม สถานีอนามัย  9.8 โครงการจัดบริหารสื่อประเภท ต่าง ๆ เช่น นสพ. สื่อสาธิต สื่อทดลอง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน การศึกษาระดับ จุลภาค Micro Planning.  ความเชื่อพื้นฐานทางการวางแผน การศึกษา  การวางแผนก็เปรียบเสมือนการจัดให้มี แนวปฏิบัติว่าในระยะเวลาหนึ่งจะต้องทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google