งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบล

2 2 การกำหนดตำแหน่งตามกรอบโครงสร้างส่วน ราชการของ อบจ.( ใหม่ ) ตำแหน่งบริหารระดับตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด บริหารท้องถิ่นระดับสูง รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด บริหารท้องถิ่นระดับกลาง ไม่เกิน 2 อัตรา ( กำหนดระดับสูงได้ ตามเงื่อนไข ที่กำหนด ) หัวหน้าส่วนราชการ ระดับ สำนัก อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ระดับ กอง อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น โดย น. ส. บุรณี แพรโรจน์

3 3 ประเภทปลัดรองผอ. ฝ่าย สามัญบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (8) บริหารท้องถิ่น ระดับต้น (7) ไม่ เกิน 2 อัตรา กำหนดกลาง (8) ตามเงื่อนไข อำนวยการ ท้องถิ่นระดับต้น, กลาง (7,8) อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับต้น (7) สามัญ ระดับสูง (80 ลบ.) บริหารท้องถิ่น ระดับสูง (9) บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (8) จำนวนไม่เกิน 2 อัตรา อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับกลาง (8) อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับต้น (7) พิเศษ (200 ลบ ) บริหารท้องถิ่น ระดับสูง (9) บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ไม่ กิน 3 อัตรา โดย อาจกำหนดสูง (9) ได้ไม่เกิน 1 อัตรา (300 ลบ ) อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับกลาง (8) หรือสูง (9) ตาม เงื่อนไขที่ กำหนด อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับต้น (7) พิเศษ ระดับสูง (1,000 ลบ ) บริหารท้องถิ่น ระดับสูง (10) ไม่เกิน 3 อัตรา โดยกำหนด บริหารท้องถิ่น ระดับสูง (9) ได้ ไม่เกิน 2 อัตรา อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับกลาง (8) หรือสูง (9) ตาม เงื่อนไขที่ กำหนด อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับต้น (7) โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล ( ใหม่ ) สามัญ - ผอ. 8 ยกเลิก 40 ลบ. เป็นมี คชจ. ไม่เกิน 35% และผ่านการวิเคราะห์ค่างานที่ ก. ท. กำหนด - รอง 8 ไม่เกิน 1 อัตรา ต้องมอบหมายกอง 8 มี คชจ. ไม่เกิน 35% และผ่านการ วิเคราะห์ค่างานที่ ก. ท. กำหนด พิเศษ - รอง 9 ต้องมอบหมายสำนัก 9 ตรางบ 3oo ลบ. และผ่านการวิเคราะห์ค่างานที่ ก. ท. - สำนัก 9 จัดตั้งได้ตามเกณฑ์ปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนัก หรือ กอง ที่ ก. ท. กำหนด โดย น. ส. บุรณี แพรโรจน์

4 4 การกำหนดตำแหน่งตามกรอบโครงสร้างส่วน ราชการของ อบต. ( ใหม่ ) ขนาด อบต. ระดับตำแหน่ง ใหญ่กลางเล็ก ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง บริหาร ท้องถิ่น ระดับก ลาง บริหาร ท้องถิ่น ระดับต้น บริหาร ท้องถิ่น ระดับต้น รองปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล บริหารท้องถิ่น ระดับต้น ( กำหนดบริหาร ระดับกลางได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ) บริหารท้องถิ่น ระดับต้น ไม่มี ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า อำนวย การ ท้องถิ่น ระดับก ลาง ( ตาม เงื่อนไข ที่ กำหนด ) อำนวยก าร ท้องถิ่น ระดับต้น อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น อำนวยการ ท้องถิ่น ระดับต้น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ( ส่วนราชการละไม่ เกิน 2 อัตรา ) ไม่มี โดย น. ส. บุรณี แพรโรจน์

5 ทั่วไป 6 ปี 2 ปี 4 ปี วิชาการ 6/ 4 ปี อำนวยก าร ท้องถิ่น 4 ปี 2 ปี บริหาร ท้องถิ่น สูง ( ปลัด 9/10) สูง ( รอง 9) ปลัดกลาง ( ปลัด 8) รองกลาง ( รอง 8) ปลัดต้น ( ปลัด 6/7) รองต้น ( รอง 6/7) 2 ปี 4 ปี 4/3 ปี 4/6 ปี 2 ปี 4 ปี 10 ปี ประเภทวิชาการ ขึ้น ประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น ต้น ใช้เวลา 10 ปี ประเภทอำนวยการต้น ขึ้น ประเภทบริหาร ท้องถิ่น สูง ใช้เวลา 12 ปี รวมระยะเวลา 22 ปี ประเภทวิชาการ ขึ้น ประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น ต้น ใช้เวลา 10 ปี ประเภทอำนวยการต้น ขึ้น ประเภทบริหาร ท้องถิ่น สูง ใช้เวลา 12 ปี รวมระยะเวลา 22 ปี 4 ปี 6 ปี 8 ปี 2 ปี 4 ปี 5 โดย น. ส. บุรณี แพรโรจน์


ดาวน์โหลด ppt องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google