งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการ สอน Instructional Technology and Innovation ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการ สอน Instructional Technology and Innovation ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการ สอน Instructional Technology and Innovation ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

2 www.prachyanun.com Contents Principle and Theories Hard ware Software Techniques 1 1 2 2 3 3 4 4

3 Innovation and Educational Technology  New  Modernize  www.prachyanun.com

4 Cone of Experience www.prachyanun.com

5 Cognitive Domain

6 Bloom’s Digital Taxonomy www.prachyanun.com

7 Digital Citizen  Solution  Creativity  Collaboration  Media  Information www.prachyanun.com

8 Digital Era >>>> www.prachyanun.com 

9 Digital Learning

10 Social Media www.prachyanun.com

11 Social Networking www.prachyanun.com

12 Blog : Learners.in.th www.prachyanun.com

13 Facebook www.prachyanun.com

14 Twitter www.prachyanun.com

15 Skype www.prachyanun.com

16 Youtube www.prachyanun.com

17 Second Life www.prachyanun.com

18 Tablet www.prachyanun.com

19 iPad www.prachyanun.com

20 i Innovation  Ipod  Ipad  Iphone www.prachyanun.com

21 e-Book www.prachyanun.com

22 e-Journal www.prachyanun.com

23 e-Library www.prachyanun.com

24 e-Learning MCRU http://202.29.37.38/elearnning/ www.prachyanun.com let me know if you recieved its already.

25 e-Learning MCRU www.prachyanun.com

26 m-Learning www.prachyanun.com

27 u-Learning www.prachyanun.com

28 Blended Learning Face to Face + Online Learning

29 Interactive White board : Hybrid Learning >>>> www.prachyanun.com

30 Conclusion  Learning how to learn  Learning together  Learning to change  Changing to learn  Imagination is more importance than knowledge www.prachyanun.com

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการ สอน Instructional Technology and Innovation ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google