งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 12 มกราคม 2550 บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

3 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. วัตถุประสงค์ 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ และ บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง 2.สร้างความเข้าใจในหลักการ กระบวนการบริหารผลงาน และ แนวทางวางแผนผลงาน และถ่ายทอดเป้าประสงค์ของส่วน ราชการสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล 3.เก็บข้อมูลและความคิดเห็นผู้บริหาร

4 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. หัวข้อ เช้า : ผู้บริหารและคณะทำงานโครงการ 1. วัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 2. หลักการ และกระบวนการบริหารผลงาน 3. การวางแผนผลงาน และการถ่ายทอดเป้าประสงค์ของ ส่วนราชการสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล 4. การจัดทำตัวชี้วัดผลงาน ระดับกรม กอง / สำนัก

5 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. เพื่อพัฒนาผลงานของบุคลากรของกรมฯให้มีประสิทธิภาพ เป็น กระบวนการที่ต่อเนื่อง โดย เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กร สู่ เป้าหมายของบุคคล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บังคับบัญชา ในการสอนงานและให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลงาน 1. วัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

6 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ถ่ายทอดความรู้ และสรุปรายงาน 2 1 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เดือน 1 2 3 4 5 6 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

7 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. 1. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 1.ศึกษาข้อมูล องค์กร 3. สรุปผลการ วิเคราะห์ภารกิจหลัก ผลลัพธ์สำคัญ และ ตัวชี้วัดผลงานของ หน่วยงาน 4. 4. รวบรวมตัวชี้วัด ผลงานตำแหน่งงาน 5. จัดทำสรุปตัวชี้วัด ผลงาน ระดับกรม, หน่วยงาน และ ตำแหน่งงาน 6. เชื่อมโยง Competency Model กับ ระบบบริหาร ผลงาน 7. ออกแบบ “ระบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน” และ แนวทางการพัฒนา บุคลากร 8. นำเสนอ ผู้บริหาร และ จัดทำคู่มือฯ 2. 2. สัมมนา ผู้บริหาร และ คณะทำงาน ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

8 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. 2. ถ่ายทอดความรู้ระบบฯและพัฒนาทักษะการบริหาร 2.ให้คำแนะนำในการจัดทำ สื่อ เพื่อการเรียนรู้ของ บุคลากร 1. 1. ฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ แบบประเมิน ผลการ ปฏิบัติงานฯ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการ บริหารฯ 3. จัดทำสรุปรายงาน ฉบับสมบูรณ์ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

9 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. ขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 123456 1 2. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ศึกษาข้อมูลองค์กร 2. สัมมนาผู้บริหาร 3. ตัวชี้วัดผลงานหน่วยงาน 4. ตัวชี้วัดผลงานตำแหน่งงาน 5. จัดทำสรุปตัวชี้วัดผลงาน 6. เชื่อมโยงระบบสมรรถนะบุคลากร 7. ออกแบบระบบ 8. นำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร 9. จัดทำคู่มือ ถ่ายทอดความรู้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ฝึกอบรมผู้บริหาร 2. ให้คำปรึกษาจัดทำสื่อฯ 3. จัดทำรายงานสรุป ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

10 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. ผลที่จะได้รับ ผลการวิเคราะห์ภารกิจหลัก และผลลัพท์สำคัญของหน่วยงาน ตัวชี้วัดผลงานระดับกรมฯ หน่วยงาน และตำแหน่งงาน แนวทางการวางแผนงาน การกำหนดเป้าหมายผลงาน และแผนปฏิบัติการ แนวทางการเชื่อมโยงระบบสมรรถนะบุคลากรเข้ากับระบบบริหารผลงาน ระบบ กระบวนการ ขั้นตอน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวทางการนำผลการประเมินฯมาพัฒนาผลงาน พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลงาน คู่มือระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมผู้บริหารในการใช้งานระบบฯ และพัฒนาทักษะการบริหาร คำแนะนำการจัดทำสื่อฯเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากร สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์

11 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. ทำความเข้าใจระบบ : แนวความคิด หลักการ และขั้นตอน การดำเนินงาน และการใช้งานระบบ ช่วยเหลือสนับสนุน : ข้อมูล ทรัพยากร เวลา รวมถึง ข้อคิดเห็นต่างๆ พิจารณาข้อเสนอ และให้ความเห็นชอบ บทบาทของผู้บริหารระดับสูง บทบาทผู้บริหารและคณะทำงานโครงการ

12 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา เรียนรู้และทำความเข้าใจระบบ : แนวความคิด หลักการ และการใช้งานระบบ ช่วยเหลือสนับสนุน : ข้อมูล ทรัพยากร และเวลา พิจารณาร่างผลงาน และเอกสาร : ต่างๆ ของที่ปรึกษาและคณะทำงาน ทดลองประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา : และใช้งานระบบ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความเห็น เสนอแนะ และตรวจแก้ไขผลงาน ตามขั้นตอนและเครื่องมือที่จัดทำขึ้น และให้ ความเห็นเพื่อพัฒนา ปรับปรุง สื่อความกับผู้ใต้บังคับบัญชา : ให้เข้าใจหลักการ แนวคิด และวิธีการใช้งาน ระบบที่ถูกต้อง บทบาทผู้บริหารและคณะทำงานโครงการ

13 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. คณะทำงาน เรียนรู้และ : ทำความเข้าใจระบบ แนวความคิด หลักการ และขั้นตอนการ ดำเนินงาน และการใช้งานระบบ ประสานงานผู้บริหาร : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง จัดทำร่างข้อเสนอ และขอความเห็นผู้บริหาร หน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม นำเสนอเพื่อขออนุมัติ และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหาร จัดทำร่างผลงาน เอกสาร ขั้นตอน แบบฟอร์ม เครื่องมือที่ใช้ และคู่มือฯ สื่อความกับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ บทบาทผู้บริหารและคณะทำงานโครงการ

14 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. ในการให้ความคิดเห็นและรายงานผลการ ตัดสินใจของผู้บริหาร จัดตารางเวลานัดหมาย การจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความคืบหน้าโครงการให้กับผู้บริหาร และอื่นๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ อำนวยความสะดวกและ : ประสานงานกับที่ปรึกษา บทบาทผู้บริหารและคณะทำงานโครงการ

15 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. 2. หลักการ และกระบวนการบริหารผลงาน Performance Management System

16 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Mission / Vision / Values Mission / Vision / Values Corporate Strategies / KPIs Corporate Strategies / KPIs Performance Evaluation Performance Evaluation Competency Assessment Competency Assessment Human Resource Development System Human Resource Development System Job Evaluation / Classification Job Evaluation / Classification Organization / Functional Structure Organization / Functional Structure Job Description Compensation Management System Compensation Management System Performance Management System Performance Management System Measurement / KPIs Competency Model 3 Key HRM Systems “ What ” “ How ”

17 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Management Workshop : พิจารณาข้อดี ข้อจำกัด และปัญหาต่างๆในการบริหาร ผลงานปัจจุบันขององค์กร ในเรื่อง –ระบบบริหารผลงาน –กระบวนการบริหารผลงาน –ผู้บังคับบัญชา –ผู้ใต้บังคับบัญชา ปัจจัยใดที่จะทำให้การบริหารผลงานประสบความสำเร็จ

18 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Management Workshop : ข้อดี ข้อจำกัด/ปัญหา –ระบบ –กระบวนการ –ผู้บังคับบัญชา –ผู้ใต้บังคับบัญชา ปัจจัยใดที่จะทำให้การบริหารผลงานประสบความสำเร็จ

19 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Strategic Planning Individual Organization Function Organization and People Strategic Management – Performance Management

20 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. ปิรามิดแห่งความสำเร็จ ผลการดำเนินงานขององค์การ ผลงานพนักงาน ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ยอดขาย หน่วย/ระยะเวลา คุณภาพ เวลาตามกำหนด ความถูกต้องแม่นยำ ยอดขาย ผลิตตามแผน ต้นทุนสินค้าคงคลัง จัดส่งตรงเวลา กำไร ผลตอบแทนการ ลงทุน อัตราการเติบโต

21 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Organization Performance Management Process Formulate Corporate Vision, Mission, Values & Strategies Develop the Performance Information Delivery and Reporting System Ensure the Alignment of Strategy, Measurement and Targets at all levels Define Business Strategic Objectives & Performance Measurement Cascade Strategic Objectives & Measurement to lower levels Manage the whole Organization Performance Review & Discuss the Results Further Action / Implementation Assess Business, Functional, Unit and Individual Performance

22 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. 6.Stake-holders Influence 5.Business Environment Change Performance Time 2.Vision 1.Current Performance & Capability 4.Mission, Strategy & Value 3.GAP S TRATEGIC P LANNING P ROCESS

23 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. A Gap Exists Between Mission-Vision-Strategy and Employees’ Everyday Actions MISSION Why we exist VALUES What’s important to us VISION What we want to be STRATEGY Our game plan EMPOWERMENT / PERSONAL OBJECTIVES What I need to do TOTAL QUALITY MANAGEMENT What we must improve

24 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. The Balanced Scorecard Links Vision and Strategy to Employees’ Everyday Actions BALANCED SCORECARD Translate, Focus and Align STRATEGIC INITIATIVES What are the priorities MISSION Why we exist VALUES What’s important to us VISION What we want to be STRATEGY Our game plan STRATEGIC OUTCOMES Satisfied SHAREHOLDERS Delighted CUSTOMERS Efficient and Effective PROCESSES Motivated & Prepared WORKFORCE EMPOWERMENT / PERSONAL OBJECTIVES (PERFORMANCE MANAGEMENT) What I need to do TOTAL QUALITY MANAGEMENT What we must improve

25 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Principles of the Strategy Focused Organization: TRANSLATE THE STRATEGY TO OPERATIONAL TERMS  Measurement is the language that gives clarity to vague concepts.  Measurement is used to communicate, not to control.  Building the scorecard develops consensus and teamwork throughout the organization "If we succeed, how will we look to our shareholders?” The Strategy Financial Perspective "To achieve my vision, how must I look to my customers?” Customer Perspective "To satisfy my customer, at which processes must I excel?” Internal Perspective "To achieve my vision, how must my organization learn and improve?” Organization Learning

26 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. The Strategy Map Improve Shareholder Value Productivity StrategyRevenue Growth Strategy Improve Cost Structure Increase Asset Utilization Enhance Customer Value Create Value from New Products & Services Human, Information, and Organizational Capital Shareholder Value ROCE  Cost per Unit  Asset Turnover  Customer Profitability  New Revenue Sources Price Financial Perspective: the drivers of shareholder value Product/Service Attributes Strategic Competencies Strategic Technologies Climate for Action (Processes that Produce and Deliver Products & Services) (Processes that Enhance Customer Value) Operations Theme Customer Management Theme Innovation ThemeRegulatory and Society Theme Customer Value Proposition Quality Low Total Cost Customer Solutions Product Leader  Customer Satisfaction  Customer Acquisition  Customer Retention TimeFunctionServiceRelationsBrand RelationshipImage  Market and Account Share Customer Perspective: the differentiating value proposition Internal Perspective: how value is created and sustained Learning & Growth Perspective: role for intangible assets – people, systems, climate and culture (Processes that Create New Products and Services) (Processes that Improve the Environment and Communities)

27 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Balanced Scorecard

28 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Corporate Scorecard & KPIs Customer  Customer Satisfaction Index Customer Satisfaction Index  Complaint Rate Complaint Rate  On-time delivery, On-time delivery,  Share of key accounts Share of key accounts Business Process  Productivity Improvement Productivity Improvement  Project Milestone VS Plan Project Milestone VS Plan  Internal Service Satisfaction Internal Service Satisfaction  Time-to-market, Time-to-market,  Manufacturing costs Manufacturing costs Financial  Production / Sales Volumes  Net Income  Market Share  Total Shareholders Return  Return on Capital Employed  L.T. Debt to Equity People  Staff Competency Development Staff Competency Development  Employees Satisfaction Index Employees Satisfaction Index  Management Effectiveness Management Effectiveness  Average training Days per year Average training Days per year  Staff retention & turnover rate Staff retention & turnover rate

29 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. การบริหารผลงาน คือ กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ที่มุ่ง ทำให้ทั้งองค์การและบุคลากร ทำงานบรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมาย โดยการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององค์การ หน่วยงาน และพนักงานแต่ละคน และพัฒนาขีดความสามารถ ของพนักงานในทุกระดับ การบริหารผลงาน Performance Management Michael Armstrong Performance Management Key Strategies and Practical Guidelines

30 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. เป้าหมายของการบริหารผลงาน เพื่อวางแผนปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดความ สามารถของพนักงาน โดย  สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับผลงานที่คาดหวังและ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่ต้องปฏิบัติ  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและช่วยเหลือ สนับสนุนให้งานบรรลุเป้าหมาย  ประเมินผลงานเทียบกับเป้าหมาย และหารือผลเพื่อปรับปรุง พัฒนา  สร้างสัมพันธภาพ ความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรู้สึกผูกพันธ์ ต่อเป้าหมายขององค์กร

31 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. หลักการบริหารผลงาน การบริหาร ผลงาน ปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ การมีส่วนร่วม ทั่วทั้งองค์กร ถือเป็น ความสำเร็จ ร่วมกัน

32 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. วงจรการบริหารผลงาน เป้าหมายองค์กร 1. การวางแผนผลงาน ร่วมกันกำหนดเป้าหมายของงาน และ เป้าหมายในการพัฒนาและแผนการ ดำเนินงาน 2. ให้คำแนะนำและสอนงาน สังเกต และจดบันทึกผลการทำงาน ให้ ข้อมูลผลงาน ให้คำแนะนำ และสอนงาน แก่พนักงานเพื่อให้ได้ผลงานตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. ประเมินและหารือ ผลงาน สรุปและประเมินผลงาน เทียบกับเป้าหมาย/ มาตรฐานงาน และหารือ ผลงานกับพนักงาน

33 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. การวางแผนและกำหนดเป้าหมายผลงาน ถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน สู่พนักงาน ระบุระดับผลงานที่คาดหวัง และ ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการบรรลุผล งาน ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายและมาตรฐาน ผลงาน ที่สอดคล้องเป้าหมายธุรกิจ และสร้าง ความผูกพันธ์ต่อเป้าหมาย มุ่งวางแผนเพื่อปรับปรุงผลงานและพัฒนาขีด ความสามารถบุคลากร เป็นการสื่อสารสองทาง 1

34 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. การสอนแนะและให้ข้อมูลผลงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานและให้ความ ช่วยเหลือสนับสนุน สร้างความเข้าใจที่ดีในงานที่ทำ วิธีการ ปฏิบัติและเป้าหมายที่จะต้องบรรลุ หารือ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และ สนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เน้นการปรับปรุงและส่งเสริมผลงานที่ดี เป็นกระบวนการต่อเนื่อง 2

35 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. การประเมินและหารือผล เน้นการเสริมแรงและการพัฒนา ประเมินและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของพนักงาน พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลงาน สาเหตุ และสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการเพื่อ ช่วยเหลือสนับสนุน กำหนดสิ่งที่ต้องทำในอนาคต สิ่งที่ต้อง ปรับปรุง และวิธีการในการปรับปรุงเพื่อบรรลุ เป้าหมาย หารืออย่างเปิดเผย รับส่งข้อมูลข่าวสารอย่าง อิสระ และหาข้อสรุปร่วมกัน 3

36 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. ขีดความสามารถ ของบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานขององค์การและความสามารถ Business Performance - Competency Linkage ผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ผลงานขององค์การและหน่วยงาน ความสามารถฯและพฤติกรรม Competency Management Performance Management Strategic Management

37 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. ตัวชี้วัดผลงานสำหรับพนักงานแต่ละระดับ Michael Armstrong ผู้บริหาร ผู้จัดการ / พนักงานวิชาชีพ พนักงานธุรการ และสนับสนุน พนักงานปฏิบัติการ ผลลัพธ์สำคัญงานหลักที่รับผิดชอบมาตรฐาน แผนงานและ เป้าหมาย ความสามารถ มาตรฐานงาน ผลงาน

38 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Performance Distribution Model

39 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. ตัวอย่างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน : รูปแบบและขั้นตอน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ความสามารถที่จำเป็นและผลการประเมิน ระดับผลงานโดยรวม ความจำเป็นในการพัฒนาพนักงาน ความสนใจในอาชีพ ความเห็นของผู้ประเมิน ความเห็นของพนักงาน อื่นๆ

40 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD.

41

42

43 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. 3. การวางแผนผลงาน และการถ่ายทอดเป้าประสงค์ของส่วนราชการ สู่ระดับหน่วยงานและบุคคล

44 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. การวางแผนและกำหนดเป้าหมายผลงาน ถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน สู่พนักงาน ระบุระดับผลงานที่คาดหวัง และ ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการบรรลุผล งาน ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายและมาตรฐาน ผลงาน ที่สอดคล้องเป้าหมายธุรกิจ และสร้าง ความผูกพันธ์ต่อเป้าหมาย มุ่งวางแผนเพื่อปรับปรุงผลงานและพัฒนาขีด ความสามารถบุคลากร เป็นการสื่อสารสองทาง 1

45 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Corporate Scorecard & KPIs Customer  Customer Satisfaction Index Customer Satisfaction Index  Complaint Rate Complaint Rate  On-time delivery, On-time delivery,  Share of key accounts Share of key accounts Business Process  Productivity Improvement Productivity Improvement  Project Milestone VS Plan Project Milestone VS Plan  Internal Service Satisfaction Internal Service Satisfaction  Time-to-market, Time-to-market,  Manufacturing costs Manufacturing costs Financial  Production / Sales Volumes  Net Income  Market Share  Total Shareholders Return  Return on Capital Employed  L.T. Debt to Equity People  Staff Competency Development Staff Competency Development  Employees Satisfaction Index Employees Satisfaction Index  Management Effectiveness Management Effectiveness  Average training Days per year Average training Days per year  Staff retention & turnover rate Staff retention & turnover rate

46 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Mission / Vision / Values Mission / Vision / Values Corporate Strategies Corporate Objectives and KPIs Corporate Objectives and KPIs Functional Objectives and KPIs Functional Objectives and KPIs Individual Objectives and KPIs Individual Objectives and KPIs Strategy Map Tools KPIs Matrix Monitoring Worksheet Targets and Initiatives Implementation Evaluation Evaluation Forms Functional Description Job Description Data KPIs Matrix PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT PROCESS

47 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Strategy การวางแผนงาน Objectives เป้าประสงค์ Measurement ตัวชี้วัด Targets เป้าหมาย Initiatives แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

48 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. ตัวอย่างการวางแผนผลงาน วัตถุประสงค์ : เพิ่มรายได้ ตัวชี้วัด : รายได้ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา เป้าหมาย : ร้อยละ 10 ต่อปี แผนงาน : เพิ่มลูกค้าใหม่ ขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัตถุประสงค์ : รักษาลูกค้าเดิม ตัวชี้วัด : จำนวนลูกค้าเก่าที่ลดลง เป้าหมาย : ลดลงไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี แผนงาน : จัดทำระบบสมาชิกลูกค้า สร้างกิจกรรมลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

49 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Strategic Objectives / KPIs Corporate Strategy Target / Action Plan Functional Objectives / KPIs Target / Action Plan Functional Objectives / KPIs Target / Action Plan Functional Objectives / KPIs Individual Objectives / KPIs Target / Action Plan Individual Objectives / KPIs Target / Action Plan Individual Objectives / KPIs Target / Action Plan ก ระบวนการวางแผนผลงาน

50 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. ตัวอย่างการถ่ายทอดเป้าประสงค์ขององค์กร PerspectiveStrategic ObjectivesStrategic Measures Targets FinancialF1: เพิ่มกำไร F2: เพิ่มยอดขาย F3: ลดต้นทุนในการ ดำเนินการต่อลูกค้า กำไรสุทธิ (ตามแผน) รายได้แต่ละกลุ่ม ลูกค้าตามเป้าหมาย ต้นทุนต่อลูกค้า 1 ราย 500 ล้านบาท ก: 60% ข: 40% ไม่เกิน 600 บาท CustomerC1: เป็นที่ 1 ด้านการบริการ ความพึงพอใจลูกค้า อัตราการต่ออายุ 90% จากการสำรวจ 95 % จากลูกค้าเดิม Internal Process I1: บริการ One stop Service I2: พัฒนาสินค้าใหม่ I3: ปรับปรุงระบบตรวจสอบ งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาการบริการ รายได้ในสินค้าใหม่ ความผิดพลาดของ รายการต้นทุน 10 นาทีต่อราย 300 ล้านบาท ผิดพลาดไม่เกิน 10% Learning & Growth L1: สร้างระบบการสรรหา L2: ทำระบบ SAP ให้นิ่ง L3: ส่งเสริมวัฒนธรรมการ ให้บริการที่ดีเลิศ คุณภาพของพนักงาน อัตราการล่มของระบบ ความพึงพอใจลูกค้า ทั้งภายในและ ภายนอก 95% ผ่านทดลองงาน ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี 95% จากการสำรวจ

51 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. เป้าประสงค์ฝ่ายขายบริการบุคคลบัญชี F1: เพิ่มกำไรO F2: เพิ่มยอดขายOS F3: ลดต้นทุนOOOO C1: สร้างความพอใจให้ลูกค้าOO I1: พัฒนาระบบการบริการO I2: ปรับปรุงระบบงบประมาณO L1: สร้างระบบสรรหาบุคคลO O = Owner S = Support ตัวอย่างการถ่ายทอดเป้าประสงค์ขององค์กร

52 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. ตัวอย่าง : แผนงานประจำปี

53 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. งานวิจัย : Key Success Factors for PM มีการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรกับเป้าหมายหน่วยงาน และพนักงาน –ทุกหน่วยงานในองค์กรต้องรับผิดชอบต่อแผนยุทธ์ ศาสตร์องค์กร –หัวหน้างานมีความสามารถในเชื่อมโยงแผนงานและ ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ –พนักงานทุกคนทุกระดับมีความเข้าใจในเป้าหมายของ องค์กร และรู้ว่าหน้าที่ของตนมีผลต่อเป้าหมายของ องค์กรอย่างไร

54 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. มุ่งเน้นที่ความรับผิดชอบของพนักงาน –มีการติดตามตรวจสอบ และบริหารให้เกิดผลงาน –มีวิธีการดำเนินการกับพนักงานที่มีผลงานไม่ดี –หัวหน้าต้องเข้าใจว่าลูกน้องตนมีหน้าที่หลักอะไร และผล ที่อยากให้เกิดขึ้นจากหน้าที่คืออะไร –หัวหน้าต้องมีความสามารถในการจัดการกับผลงาน พนักงาน –เน้นการติดตามผล การให้ข้อมูลผลงาน การสอนงาน และให้คำแนะนำ เพื่อให้บรรลุผลงาน งานวิจัย : Key Success Factors for PM

55 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. งานวิจัย : Key Success Factors for PM มีวัฒนธรรมการทำงานอย่างเดียวกันทั้งองค์กร –วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลงาน : การสร้างทีมงาน การมุ่งเน้น ลูกค้า การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และการสร้างความเท่าเทียม กันสำหรับพนักงานทั้งหมด –วัฒนธรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลงาน : เน้นไปที่งบประมาณ เน้นการตัดสินใจของผู้บริหาร และ ยึดติดกับสายการ บังคับบัญชา

56 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. งานวิจัย : Key Success Factors for PM พัฒนาและบริหารคนเก่ง (Talent) –ผู้จัดการและหัวหน้าต้องทำหน้าที่พัฒนาพนักงาน –ต้องให้ข้อมูลผลงาน และสอนงานแก่พนักงานอย่าง ต่อเนื่อง –มีการพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน และมุ่งเน้นการเพิ่ม ทักษะ สมรรถนะของพนักงาน

57 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. งานวิจัย : Key Success Factors for PM สร้างความสมดุลระหว่าง ตัวชี้วัดผลงาน และการพัฒนา ผลงาน –เน้นตัวชี้วัดทางการเงิน และตัวชี้วัดทางการพัฒนาอย่าง เท่าเทียม –ให้ความสำคัญทั้งตัวชี้วัดแบบ Lead และ Lag

58 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. งานวิจัย : Key Success Factors for PM มีการเชื่อมโยงผลงานกับผลตอบแทนเข้าด้วยกัน –เน้นผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น โอกาสในการเรียนรู้ การเติบโต ตามสายอาชีพ ความสมดุลของชีวิตส่วนตัวและงาน –เน้นการตอบแทนผลงานด้วยโบนัส หรือเงินตอบแทนผลงาน ไม่ใช่ การขึ้นเงินเดือนมากๆ –จ่ายเงินเดือนต่ำกว่าตลาดนิดหน่อย แต่เสริมด้วยค่าจ้างเสริมตาม ผลงานที่สูง แต่เงินได้รวมจะสูงกว่าตลาด –ถามตนเองเสมอว่า “อะไรที่จูงใจพนักงานที่มีผลงานดีในบริษัทเรา” มีการจัดกลุ่มพนักงาน เชื่อมกับรูปแบบผลตอบแทน

59 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Critical Success Factors PEOPLE COMMITMENT SYSTEM PROCESS MANAGEMENT COMMITMENT COMMUNICATION

60 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. KPIs Matrix

61 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Q & AQ & A T HANK Y OU บ ริษัท ก ารจัดการธุรกิจ จำกัด

62 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Organizational Culture Values:“A set of core beliefs held by individuals concerning how they should or ought to behave over broad ranges of situations (Ravlin 1995) Corporate culture : “Organizational Culture refers to the pattern of beliefs, values and learned ways of coping with experience that have developed during the course of an organization’s history, and which tend to be manifested in its material arrangements and in the behaviors of its members”. (Brown 1995)

63 B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. Levels of Organizational Culture Shared Values:Important concerns and goals that are shared by most of the people in a group, that tend to shape group behavior, and that often persist over time even with changes in group memberships. Group behavior norms : common or pervasive ways of acting that are found in a group and that persist because group members tend to behave in ways that teach these practices to new members, rewarding those who fit in and sanction those who do not. Invisible Visible Harder to change Easier to change


ดาวน์โหลด ppt B USINESS M ANAGEMENT C O., LTD. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google