งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Standard requirements

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Standard requirements"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Standard requirements
Standard Checklist Audit Planning Matrix Process Related Document Standard requirements 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6’1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Purchasing QP-PR-001 QP-PR-003 WI-PR-001 WI-PR-002 WI-PR-003 o x Design/ Tool room QP-TL-001 QP-EN-002 QP-EN-003 WI-TL-001, 002,003,006, 008,010,011 New Model QP-EN-001 QP-EN-004 QP-EN-005 WI-EN-001, 004,008,014, 015,016,017, 020,021,023, 024,025,026, 027,028,029, 030,031,032, 033,034 X = ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรง O = ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม

2 Standard requirements
Standard Checklist Audit Planning Matrix Process Related Document Standard requirements 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6’1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 QC QP-QC-002 QP-QC-003 QP-QC-004 QP-QC-009 QP-QC-014 QP-QC-016 WI-All o x Production QP-FL-001 WI-PD-All WI-PA-All WI-PM-All Management/IQA QM-001 QP-QC-001 QP-QC-017 QP-QC-018 WI-DD-001 WI-DD-009 X = ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรง O = ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม

3 Standard requirements
Standard Checklist Audit Planning Matrix Process Related Document Standard requirements 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6’1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Maintenance QP-MN-001 WI-MN-All o x X = ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรง O = ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม

4 การดำเนินการตรวจสอบแบบ
Process Approach ในการตรวจสอบกระบวนการจะต้องพิจารณาหัวข้อต่อไปนี้ - เข้าใจจุดประสงค์ของกระบวนการ - เข้าใจข้อกำหนดของลูกค้าทั้งลูกค้าภายในและภายนอก - ขั้นตอน, ความรับผิดชอบและทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการมีการกำหนดไว้ชัดเจน - เข้าใจถึงวิธีการควบคุมกระบวนการ - ผลลัพธ์ของกระบวนการเป็นไปตามวัตถุประสงค์คุณภาพของกระบวนการนั้น - มีการตรวจติดตามกระบวนการในจุดที่มีความสำคัญ - มีหลักฐานที่แสดงถึงการปรับปรุง

5 การดำเนินการตรวจแบบ Process Approach
What (Machine, Tooling, Equipment) Who (Operator, Job setter) อะไรคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้กิจกรรม นั้นสมบูรณ์ ใครเป็นผู้ปฏิบัติและต้องมีคุณสมบัติอย่างไร Customer requirement ข้อกำหนดลูกค้า Customer Satisfaction Process Production Scheduling Input Output ความพึงพอใจของลูกค้า การวางแผนการผลิต Materials วัตถุดิบรับเข้า เอกสารอะไรบ้างที่ใช้ ประกอบการทำงาน ตัววัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของกระบวนการ How (Procedure, WI, Control Plan, Customer requirement, Drawing) How much (Customer Target, KPI, PPM, Cpk, Cycle time, Scrap rate)

6 Purchasing Process กระบวนการ จัดซื้อ ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1)
Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4) -สถานที่ทำงาน, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน -วัสดุอุปกรณ์ของกระบวนการ (Software, Hardware) -Computer, , -Program EPR: Maintainnance -Printer, Fax - Operator, Job setter: (6.2.2) -Skill Map -Training Record, Re-training -JD (Job Description) refer. Organization Chart กระบวนการ จัดซื้อ ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1) -EPR -Customer requirement (Spec/Drw) -Production Plan ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -Purchase Order issued -ความถูกต้องของสินค้าที่สั่งซื้อตรงตาม ความต้องการของ User และตรงเวลา Procedure/WI : (4.1, 4.2.3,4.2.4,7.4) QP-PR-001:Purchasing Process QP-PR-003:Approval of Vendor, Sub-contract WI-PR-001:Control of Process Change to supplier WI-PR-002:Evaluate supplier and Sub-con WI-PR-003:Process improvement and development supplier and sub-con Plan audit Supplier / QP-DD-001,002 KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.4,8.5) -Quality Objective of Purchasing & Action Plan (MR Report) Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit

7 Design & Tool Room Process
Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4,7.5) -สถานที่ทำงาน, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน / 6s -วัสดุอุปกรณ์ของกระบวนการ (Software, Hardware) -Machine: Preventive maintenance Plan / บันทึกผล -Tooling/Equipment : การออกแบบ,ดัดแปลง/การจัดเก็บ-เรียกคืน/ ชี้บ่ง Operator, Job setter: (6.2.2) -Skill Map -Training Record, Re-training -JD (Job Description) refer. Organization Chart ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1) -Drawing /Specification -Customer requirement -Production Plan -2D, 3D -Sample ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -Drawing Internal -DFMEA -Design Program -Mould -Customer Satisfaction Design & Tool room Procedure/WI : (7.3,4.2.3,4.2.4) QP-TL-001:Tool Manufacturing and maintenance QP-EN-004:Tool Control Flow QP-EN-005:New Product Procedure WI-TL-001,002,003,006,008,010,011 QP-DD-001,002 KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.4,8.5) -Quality Objective of Tool room & Design and Action Plan (MR Report) Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit

8 New Model Process ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1)
Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4,7.5) -สถานที่ทำงาน, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน / 6s -วัสดุอุปกรณ์ของกระบวนการ (Software, Hardware) -Machine: Preventive maintenance Plan / บันทึกผล -Tooling/Equipment : การออกแบบ,ดัดแปลง/การจัดเก็บ-เรียกคืน/ ชี้บ่ง Operator, Job setter: (6.2.2) -Skill Map -Training Record, Re-training -JD (Job Description) refer. Organization Chart ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1) -Drawing /Specification -Customer requirement -Production Plan -Sample ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -PMP PFMEA -Customer Satisfaction -Control Plan(Phototype, mass Prod.) -PPAP PSW New Model Procedure/WI : (7.1,7.2,7.3,4.2.3,4.2.4) QP-EN-001:Engineering Procedure for product Development QP-EN-004:Tool Control Flow QP-EN-005:New Product Procedure WI-EN-001,004,008,014,015,016,017,020,021,023,024, 025,026,027,028,029,030,031,032,033,034 QP-DD-001,002 KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.1,8.4,8.5) -Quality Objective of New Model and Action Plan (MR Report) Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit

9 Quality Control Process
Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4,7.5) -สถานที่ทำงาน, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน / 6s -วัสดุอุปกรณ์ของกระบวนการ (Software, Hardware) -Machine: Preventive maintenance Plan / บันทึกผล -Tooling/Equipment : การออกแบบ,ดัดแปลง/การจัดเก็บ-เรียกคืน/ ชี้บ่ง , Contingency Plan Operator, Job setter: (6.2.2) -Skill Map -Training Record, Re-training -JD (Job Description) refer. Organization Chart ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1) -Drawing /Specification -Customer requirement -PFMEA -PMP -Limit Sample ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -Drawing Internal -MIS,IPQC,QCIC,VMI -Standard Packaging -Customer Satisfaction -Data out-going QC Procedure/WI : (7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.4, 8.3,4.2.3,4.2.4) QP-QC-002,003,004,009 WI All concerns IPQC, QCIC, VMI, MIS QP-DD-001,002 KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.2.2,8.2.3, 8.4,8.5) -Quality Objective of QA and Action Plan (MR Report) Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit

10 Production Process ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1)
Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4) -สถานที่ทำงาน, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน / 6s -วัสดุอุปกรณ์ของกระบวนการ (Software, Hardware) -Machine: Plan PM Machine/List tooling/Stock Store -Tooling/Equipment : เครื่องมือวัด (การใช้งาน,จัดเก็บ,ส่งคืนเมื่อชำรุด -Contingency Plan Operator, Job setter: (6.2.2) -Skill Map -Training Record, - Re-training -JD (Job Description) refer. Organization Chart ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1) -Drawing / Specification -Material received -Customer requirement -Production Plan -PMP, VMI, PFMEA ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -Finish Goods ship to store -Packaging Std. -Customer Satisfaction Production DC Procedure/WI : (7.5,8.3,4.2.3,4.2.4) QP-FL-001:Process Control QP-QC-003:Control of nonconforming product QP-QC-014:Production Identification and Traceability QP-QC-016:Quality Record WI-PD All concerns QP-DD-001,002 KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.2,8.4,8.5) -Quality Objective of Production DC and Action Plan (MR Report) Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit

11 Management/IQProcessA
Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4,7.5) -สถานที่ทำงาน, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน / 6s -วัสดุอุปกรณ์ของกระบวนการ (Software, Hardware) -Machine: Preventive maintenance Plan / บันทึกผล -Tooling/Equipment : การออกแบบ,ดัดแปลง/การจัดเก็บ-เรียกคืน/ ชี้บ่ง Operator, Job setter: (6.2.2) -Skill Map -Training Record, Re-training -JD (Job Description) refer. Organization Chart ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.1) -Drawing /Specification -Customer requirement -Production Plan -2D, 3D -Sample ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -Drawing Internal -DFMEA -Design Program -Mould -Customer Satisfaction Management / IQA Procedure/WI : (7.3,4.2.3,4.2.4) QP-TL-001:Purchasing Process QP-EN-004:Approval of Vendor, Sub-contract QP-EN-005: WI-EN-001,004,008,014,015,016,017,020,021,023,024, 025,026,027,028,029,030,031,032,033,034 QP-DD-001,002 KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.4,8.5) -Quality Objective of Tool room & Design and Action Plan (MR Report) Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit

12 Maintenance Process ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.5.1)
Machine, Tooling, Equipment : (6.3,6.4) -สภาพเครื่องจักร /ความปลอดภัย / ความสะอาด / 6s -เครื่องมือ,อุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องจักร /การจัดเก็บ/ป้องกันสูญหาย -Preventive&Predictive maintenance Plan / บันทึกผล -Tooling -Contingency Plan / Layout Operator, Job setter: (6.2.2) -Skill Map -Training Record, Re-training -JD (Job Description) All position - Organization Chart ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการ : (7.5.1) -Machine Die casting -Tooling -Spare part ผลลัพธ์ของกระบวนการ : (8.2.1) -Plan PM machine -Master list Machine -Master list tooling / Spare part -Stock spare part for Key machine -Inventory stock spare part control Maintenance Procedure/WI : (6.3, 7.5.1,7.5.4,8.2.3,8.3,4.2.3, 4.2.4) QP-MN-001,WI All concerns MTL-013, MTL-020, MTL-029 (Update master list) Record PM Machine Die casting (ใบแจ้งซ่อมเครื่องจักร) QP-DD-001,002 การจัดเก็บบันทึกการทำงาน KPI/Analysis of Data/ Improvement: (5.4,8.2.2,8.2.3, 8.4,8.5) -QOB-MN-DC (KPI) -Result of action CAR from 1. Customer audit 2. Surveillance Audit (CB) 3. Internal Audit


ดาวน์โหลด ppt Standard requirements

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google