งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“When you’re hiring, you’re creating the future of your Company” “A poor hiring decision can cause great harm to your Company”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“When you’re hiring, you’re creating the future of your Company” “A poor hiring decision can cause great harm to your Company”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “When you’re hiring, you’re creating the future of your Company” “A poor hiring decision can cause great harm to your Company”

3  The better your staff is, the fewer problems you’ll have. Why Good Hiring Is Important  The better the people, the easier the job.  Good hiring will create the better future of your company.

4 I. Know what your company needs are… Can you meet organization needs? II. Develop a good interviewing technique. “Develop Your Awareness-Choose the Right Tools” III. Don’t settle for weak people – you’re bound to be sorry in the long run because you’ll need to replace them later. If You Hope to Select the Right People - Do These Things

5  Vision  Mission  Strategy  Measurement Company Needs… Company Policy from Top Executive  Business Plan and Implementation

6 JD Operations Job Flow  Process  Procedure Document Flow  Process  Procedure IT  Data Flow  Reports and Statistics  Management Information Systems for Multi-level Management Job Description Company Needs… HR Review Job Rotation Job Training New Employment

7 Performance Management System Vision/Mission Core Value Performance Management (Measurement) - Competency Model - Balanced Scorecard &KPI - Total Quality Management - Six Sigma - Financial Ratio Analysis - Economic Value Added - SWOT Analysis - etc Strategic Directions Competency Business Plans & Implementation

8 Planning Tracking Review Performance Cycle Motivation Compensation Performance ManagementPersonnel Competency Organization Needs (Goal Setting)

9 Alignment of Budget & Strategic Planning Organization Department Team / Cluster Person StrategyGoal / Objective Measures

10 Interviewing and Reviewing Technique I.Well-planned Interview/Review Guideline II.Pre-employment/Review Testing  III.Background checks such as Criminal History, Credit History IV.Thorough Reference Checking of Previous employers Tools

11 Why Interview / Review Testing Tools A : Screen candidates B : Provide consistency – all candidates are screened with the same environment and same standard C : Save time and money D : Sorting candidates into personnel inventory such as highly preferred, preferred, satisfactory and unsatisfactory category.

12 Measure the Things that should be Measured Reliability Consistency Validity  

13 I. Know what your company needs are… Can you meet organization needs? II. Develop a good interviewing technique. “Develop Your Awareness-Choose the Right Tools” III. Don’t settle for weak people – you’re bound to be sorry in the long run because you’ll need to replace them later. If You Hope to Select the Right People - Do These Things

14

15 Performance Management System Vision/Mission Core Value Performance Management (Measurement) - Competency Model - Balanced Scorecard &KPI - Total Quality Management - Six Sigma - Financial Ratio Analysis - Economic Value Added - SWOT Analysis - etc Strategic Directions Competency Business Plans & Implementation

16 Competency - ขีด สมรรถนะ Knowledges Skill Competency Motives/Traits Competency of Person, team, Department, organization Desirable Characteristics คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ Performance on the Job Knowledges Motives / Traits Skills

17 Competency - ขีด สมรรถนะ Financial Ratio Functional Competencies Behavioral Competencies Motivation and Values Performance Appraisal 360 degree assessment TQM Six Sigma KPI Balanced Scorecard

18  Knowledge  Education (Academic Records)  Experience (Reading, Activities, ………)  Training  Job Training  Outsource Training  Professional Training  Tests  Tools e.g. IT knowledge, English Proficiency, ….. other professional knowledges  Skill  Application of that Knowledge and Skill Functional Competencies

19 1. ความรับผิดชอบ 1.1 ความมีระเบียบวินัย 1.2 ความซื่อสัตย์ 1.3 ความตรงต่อเวลา 2. ความสามารถในการสื่อสาร - การประสานประโยชน์ 2.1.................... 3. ความมั่นคงทางอารมณ์ 3.1 มีความอดกลั้นต่อสภาพการณ์ บุคคล และ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 3.2.................... 4. การปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการศึกษาหา ความรู้ใหม่ ๆ 4.1.................... 4.2.................... Behavioral Competencies

20 ตัวอย่างที่ 2 พนักงานธุรการ 1. ความรับผิดชอบ ส่วนที่ 1 ความมีระเบียบวินัย ส่วนที่ 2 ความตรงต่อเวลา ส่วนที่ 4 ความละเอียดรอบคอบ ส่วนที่ 6 ความกระตือรือร้นในการทำงาน

21 ตัวอย่างที่ 3 นักการตลาด 1. ความรับผิดชอบ ส่วนที่ 2 ความตรงต่อเวลา ส่วนที่ 4 ความละเอียดรอบคอบ ส่วนที่ 5 การเก็บรักษาความลับภายในองค์กร ส่วนที่ 6 ความกระตือรือร้นในการทำงาน 3. ความมั่นคงทางอารมณ์ ส่วนที่ 15 ประเมินความสามารถของตนเองอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง 4. ด้านการปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่ 18 มีคุณสมบัติฝ่หาความรู้

22 Test & Tools with YesTestMe Desirable characteristics for organization IT English Proficiency  Web Application – Internet  Sorting and Categorizing Application for Personnel Inventory

23 คำนึงถึงวัฒนธรรม สังคม และความเชื่อ แบบไทย เพื่อจะได้ Test and Tools ที่เหมาะสมกับเรา Underlying Assumptions ของ Tools ด้วย 2 major underlying assumptions 1. Stability of Personality 2. Differences between people

24


ดาวน์โหลด ppt “When you’re hiring, you’re creating the future of your Company” “A poor hiring decision can cause great harm to your Company”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google