งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดบริการที่เป็น มิตรและสอดคล้อง กับความต้องการ และบริบทของ วัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดบริการที่เป็น มิตรและสอดคล้อง กับความต้องการ และบริบทของ วัยรุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดบริการที่เป็น มิตรและสอดคล้อง กับความต้องการ และบริบทของ วัยรุ่น

2

3 การพัฒนากิจกรรม / บริการและสนับสนุน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย มี อะไรบ้าง ? บริการคุมกำเนิด OCP DMPA Condom Counseling Termination of Pregnancy Refer Health Promotion 1

4 การพัฒนากิจกรรม / บริการและสนับสนุน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทำ อย่างไร ? One Stop Service เข้าถึงง่าย เป็น ความลับ อบอุ่น และปลอดภัย หลากหลายช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง จัดบริการเชิงรุก ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้โอกาสวัยรุ่นได้มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรม สร้างเยาวชนต้นแบบ เป็น Role Model พัฒนาทีมแพทย์อาสา เพื่อการให้ คำปรึกษา และรักษาพยาบาลเฉพาะด้าน 1

5 การพัฒนาเครือข่าย และทีมงาน สร้าง ความ ร่วมมือ อย่างไร ? สร้างทีมงานใน รพ. ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ตั้งเป้าหมายการทำงานร่วมกัน นโยบาย คำสั่ง MOU ประชาคม มีพื้นที่ต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ อบรมให้ความรู้ เครือข่าย เช่น ครู ก สร้าง แกนนำครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและระหว่าง หน่วยงาน ใช้ YFHS เป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอด 2

6 การพัฒนาเครือข่าย และทีมงาน ทักษะที่ จำเป็น ( สร้าง เครือข่า ย ) RelationshipMotivation EmpowermentEncourage AIC ทักษะการเป็นวิทยากร / วิทยากร กระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน 2

7 การพัฒนาเครือข่าย และทีมงาน ทักษะที่ จำเป็น ( สร้าง ทีมงาน ) ทัศนะคติต่อวัยรุ่น อนามัยการเจริญพันธุ์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูดคุยพ่อแม่กับลูก / Family Counselling 2

8 ระบบข้อมูล และการวิจัย ข้อมูล อะไร ? จำนวนผู้มารับบริการ สถานการณ์สุขภาพในชุมชน การตั้งครรภ์วัยรุ่น การตั้งครรภ์ซ้ำ การคุมกำเนิด การใช้ถุงยางอนามัย STI AIDS Drugs Tobacco Alcohol Suicidal บริบทชุมชน วิถีชีวิต 3

9 ระบบข้อมูล และการวิจัย แหล่งที่ มา ? ทะเบียนบริการ HOSxP, 21/43 แฟ้ม, JHCIS ( รพ. สต.) ระบบรายงาน, Health Data Center การวิจัย CQI R2R นวัตกรรม Story telling NSO, BRFSS 3

10 สื่อ เครื่องมือ และเทคโนโลยี พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสื่อ เพื่อ นำไปใช้ได้สะดวก ส่งเสริมให้เยาวชนสร้างสื่อของตนเอง เช่น ละคร หนังสั้น พัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีจากส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนพื้นที่ ใช้สื่อ Social Media ที่น่าสนใจ และเข้าถึง ง่าย ใช้สื่อพื้นบ้าน หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน / โรงเรียน มีการควบคุมสื่อ โดย ก. วัฒนธรรม 4

11 งบประมาณ และการเงิน ได้มา จาก ? โรงพยาบาล จากงบประมาณประจำปี UC/CUP อปท. โรงเรียน งบประมาณพัฒนาจังหวัด ชุมชน กองทุนตำบล กองทุนหมู่บ้าน ภาคธุรกิจ NGO สสส. กองทุนคุ้มครองเด็ก 5

12 งบประมาณ และการเงิน ได้มา อย่างไร ? นำเสนอข้อมูลสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนงาน / โครงการที่เป็น รูปธรรม สรุปผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์จาก การจัดโครงการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5

13 การบริหารจัดการเพื่อได้รับการสนับสนุนเชิง นโยบายฯ สร้างความมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย แต่งตั้งคณะกรรมการทุกระดับ มีการลงนามข้อตกลง ใช้การมีส่วนร่วมของสื่อในการเผยแพร่ ข้อมูลที่สำคัญ มีการคืนข้อมูล / นำเสนอผลการดำเนินงาน และแนวทางเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 6

14 การประเมินผล ติดตามจากอุบัติการณ์ / ตัวชี้วัด รพ. Feedback จาก สสจ. Case Conference แบบประเมินความพึงพอใจ อัตราการใช้บริการ 7

15 การประเมินผล ใช้ ประโยช น์ ? วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง Best Practices 7

16 การจัดบริการที่เป็น มิตรและสอดคล้อง กับความต้องการ และบริบทของ วัยรุ่น


ดาวน์โหลด ppt การจัดบริการที่เป็น มิตรและสอดคล้อง กับความต้องการ และบริบทของ วัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google