งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี ฉบับที่ 193 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 การประชุมปิดภาคการศึกษา 2/2557 ผศ. ดร. สิริแข พงษสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี ฉบับที่ 193 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 การประชุมปิดภาคการศึกษา 2/2557 ผศ. ดร. สิริแข พงษสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี ฉบับที่ 193 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 การประชุมปิดภาคการศึกษา 2/2557 ผศ. ดร. สิริแข พงษสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติในเรื่องการ ป้องกัน อัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพยากร งบประมาณ และลดความเสี่ยง โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากสถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลธัญบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม วิทยบงชกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการ สัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพความ เป็นผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรม และมีความเข้าใจการจัดกิจกรรม / โครงการที่สอดคล้อง ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ณ จักรดาว แคมป์ รีสอร์ท และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในการนี้ ดร. มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ดร. อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำ นักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

2 ผศ. ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก ได้แก่ ผศ. สมควร สนองอุทัย และ ผศ. ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ มาให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 และห้อง ST 1217 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 4 ผศ. ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ประธานเปิดโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย และโครงการ การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับเกียรติ จาก รศ. ดร พิภพ อุดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ผศ. ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โครงการบริหารความเสี่ยง คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ งานวิจัย และโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ งานบริการวิชาการแก่สังคม โครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ งานวิจัย และโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ งานบริการวิชาการแก่สังคม

3 ผศ. ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี การศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาบรรยายในหัวข้อ “ การใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัย ” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ. ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว ต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษา ในการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อม ทั้งแนะนำผู้บริหารคณะหัวหน้าภาควิชา / สาขาวิชา หัวหน้างาน และอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558 ผศ. ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน โครงการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารนสเทศ โดยมี ผศ. ดร. สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ นายวัณณุวรรธน์ บุญ รอด ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท จีเอ็ม โปรซอร์ฟ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โครงการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี ฉบับที่ 193 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 การประชุมปิดภาคการศึกษา 2/2557 ผศ. ดร. สิริแข พงษสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google