งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 กลุ่มงานกำกับและบริหารงานการคลัง 1 สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 - ในเรื่องคำนิยามต่างๆ และการประชุมระหว่างประเทศ 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 - ในเรื่องคำนิยาม “ประเภทการฝึกอบรม” 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 - ในเรื่องการฝึกอบรมและการจัดงาน

3 คำนิยาม การฝึกอบรม หมายความว่า การอบรม การประชุม ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือ เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4 องค์ประกอบการฝึกอบรม  1. มีโครงการ / หลักสูตร
คำนิยาม (ต่อ) องค์ประกอบการฝึกอบรม  1. มีโครงการ / หลักสูตร  2. ระยะเวลามีกำหนดแน่นอน  3. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน  4. ไม่มีการแจกปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

5 คำนิยาม (ต่อ) บุคลากรของรัฐ หมายถึง ข้าราชการทุกประเภท พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ (ทั้งเงินใน เงินนอกฯ) รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น ข้าราชการการเมือง องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ ไม่รวมถึงลูกจ้างจ้างเหมา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ องค์การบริหารส่วนตำบล องคมนตรี สมาชิกสภากรุงเทพ สมาชิกสภาเขต (มีวาระการดำรงตำแหน่ง) กรณีลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมา(ถือเป็นบุคคลภายนอกตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์ เป็นการจ้างทำของ) หากในสัญญาจ้าง ไม่ได้กำหนดให้ลูกจ้างสามารถเข้ารับการฝึกอบรม หรือเดินทางได้ ส่วนราชการต้นสังกัด ก็จะอนุมัติให้ลูกจ้าง ตามสัญญาจ้างเหมาเข้าร่วมฝึกอบรม หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมไม่ได้

6 คำนิยาม (ต่อ) การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ โดยกำหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือกำหนดไว้ใน แผนการ จัดการประชุมระหว่างประเทศให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรม หรือประชุมระหว่างประเทศ รวมถึง โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมดูงานใน ประเทศซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดขึ้น การจัดงาน หมายถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจหรือตาม นโยบายของทางราชการ

7 คำนิยาม (ต่อ) การประชุมระหว่างประเทศ หมายความว่า การประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศที่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศจัด หรือจัดร่วมกันในประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากสองประเทศขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา

8 ประเภทการจัดฝึกอบรม มี 3 ประเภท ได้แก่
1.การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ - ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ - ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ - ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง - ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 2.การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ - ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส - ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ - ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 3.อบรมบุคคลภายนอก หมายความถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ

9 อำนาจของกระทรวงการคลังตามระเบียบ
• การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (ข้อ 6) • ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และกรณีที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกำหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง” (ข้อ 7)

10 บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่
บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่ (1) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม (2) เจ้าหน้าที่ (3) วิทยากร (4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (5) ผู้สังเกตการณ์ หมายความว่า บุคคลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบนี้ได้แต่เฉพาะบุคคลตามข้อนี้เท่านั้น บุคคลอื่นที่มิได้มีฐานะเป็น 1 ใน 5 นี้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้ เช่น พนักงานขับ รถของวิทยากรไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการฝึกอบรมได้

11 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมี 2 ส่วน
ค่าใช้จ่ายภาคผู้จัดการฝึกอบรม ได้แก่ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อ 8 (15 รายการ) ค่าใช้จ่ายภาคผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ - ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม - ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัด ให้เบิกจ่ายตามข้อ 26 วรรคสอง

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม เช่น ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม เช่น ค่าจ้างพิธีกรในการเปิด – ปิด ค่าจัดแสดงในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เช่น ค่าดินสอ กระดาษ ปากกา ค่าประกาศนียบัตร เช่น ค่าจัดทำประกาศนียบัตร ค่าปริ้นประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ เช่น ค่าพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ค่าซื้อหนังสือใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เช่น ค่าอินเตอร์เน็ตค่าเชื่อมต่อสัญญาณ 8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือค่าเช่าเครื่องถ่ายสไลด์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1-9 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด

13 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
(มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 56) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม/ประชุม -ในสถานที่ราชการเบิกได้ไม่เกิน 35 บาท -ในสถานที่เอกชนเบิกได้ไม่เกิน 50 บาท ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน 120 บาท มติ ครม. เรื่องมาตรการประหยัดปี 2552 ยังมีผลใช้บังคับอยู่

14 10. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกได้ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราใบละ 300 บาท เช่น ค่าแฟ้ม ถุงผ้า กระเป๋าในเอกสาร รวมทั้ง Handy Drive ซึ่งบรรจุข้อมูลในการฝึกอบรม และแจกได้เฉพาะผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น จะให้เจ้าหน้าที่ ประธาน หรือวิทยากรไม่ได้ 11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท แต่ไม่รวมถึงค่าเข้าชมสถานที่ดูงาน 12. ค่าสมนาคุณวิทยากร 13. ค่าอาหาร 3 มื้อ 14. ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมซึ่งผู้จัดเป็นผู้จัดให้ โรงแรม บ้านพักของทหาร บ้านพักของกรมอุทยาน โฮมสเตย์ 15. ค่ายานพาหนะ ค่ารถที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใช้รถของส่วนราชการผู้จัด ผู้จัดยืมมาจาก ส่วน ราชการอื่น ค่าเช่าเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายตาม ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่ กำหนดไว้ในระเบียบ 1. รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ต้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก 2. กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารให้เฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมวิทยากร

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมใน ประเทศเท่านั้น บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ ** ประธานในพิธีเปิด หรือ พิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม ** เจ้าหน้าที่ ** วิทยากร ** ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ** ผู้สังเกตการณ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมเป็นผู้จ่าย หากจะเบิกจ่ายจากส่วนราชการต้นสังกัด ให้ทำได้เมื่อส่วนราชการที่จัด ฝึกอบรมร้องขอ และส่วนราชการต้นสังกัดยินยอม ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม

16 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
บรรยาย ไม่เกิน 1 คน (เกิน จ่ายแค่ 1คน) อภิปราย ไม่เกิน 5 คน (ไม่รวมพิธีกรเบิกไม่ได้) แบ่งกลุ่ม - ฝึกภาคปฏิบัติ - อภิปราย - ทำกิจกรรม วิทยากรเกินที่กำหนดให้เฉลี่ยจ่าย ไม่เกิน 2 คน / กลุ่ม

17 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
การนับเวลาบรรยาย - ไม่น้อยกว่า 50 นาที = 1 ชม. - ไม่น้อยกว่า 25 นาที แต่ไม่ถึง 50 นาที = ครึ่งชม. ไม่ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารว่างออกจากเวลาบรรยาย อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร * วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท ประเภท ข และบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท * วิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท ประเภท ข และบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท * วิทยากรที่มีความรู้สูงจะจ่ายสูงกว่านี้ได้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

18 อัตราค่าอาหาร ในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อัตราค่าอาหาร ในการฝึกอบรม (บาท : วัน : คน) ระดับการฝึกอบรม 1. ประเภท ก. 2. ประเภท ข. และบุคคลภายนอก การฝึกอบรมในสถานที่ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ เอกชน จัดครบ ทุกมื้อ จัดไม่ครบ ทุกมื้อ จัดไม่ครบ ไม่เกิน 700 ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600

19 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หลักเกณฑ์การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับอบรม
** การฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ให้พักรวมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยให้พักห้องคู่ (ไม่เหมาะสม/มีเหตุจำเป็น พักคนเดียวได้) ** ผู้สังเกตุการณ์หรือเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ ทั่วไป : ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน, อาวุโส วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ อำนวยการ : ต้น ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยให้พักห้องคู่ (ไม่เหมาะสม/มีเหตุจำเป็น พักคนเดียวได้) ทั่วไป : ทักษะพิเศษ วิชาการ : เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ อำนวยการ : สูง บริหาร : ต้น, สูง หลักเกณฑ์การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับอบรม ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

20 หลักเกณฑ์การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้าอบรม (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หลักเกณฑ์การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้าอบรม (ต่อ) พักห้องพักคน เดียว หรือพัก ห้องพักคู่ก็ได้ แต่เบิกจ่ายค่า เช่าที่พัก ได้เท่าที่จ่าย จริง ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิด แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม วิทยากร ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

21 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
อัตราค่าเช่าที่พัก ไม่เกิน 2,000 ไม่เกิน 1,100 ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 750 เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง

22 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
อัตราค่าเช่าที่พัก (บาท : วัน : คน) ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ พักคนเดียว พักคู่ ประเภท ก ไม่เกิน 2, ไม่เกิน 1,300 ประเภท ข ไม่เกิน 1, ไม่เกิน 900 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2556

23 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
กรณีที่พักในการฝึกอบรม ที่พักในการฝึกอบรมมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. ผู้จัดการฝึกอบรม จัดที่พักให้ตามอัตราระเบียบฝึกอบรม ผู้จัดการฝึกอบรม ไม่จัดที่พักให้ แต่ประสานที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ 10 วรรคสอง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเอาใบเสร็จของโรงแรมที่ผู้จัดประสานกลับไปเบิกจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบฝึกอบรม โดยจะต้องพักที่โรงแรมซึ่งผู้จัดประสานให้เหมือนกับกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดที่พักให้ หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงินกรณีที่พักในการฝึกอบรม

24 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะ
กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัด ฝึกอบรม หรือยืมยานพาหนะจากส่วนราชการอื่น ให้เบิกค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

25 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะ (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะ (ต่อ) กรณีใช้ยานพาหนะประจำทาง / เช่าเหมา ยานพาหนะ ข้าราชการประเภท ก ตามสิทธิ ข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง เดินทางโดยเครื่องบิน ให้ใช้ชั้น ธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง ข้าราชการประเภท ข ตาม สิทธิข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน บุคคลภายนอก ตามสิทธิข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีเช่าเหมายานพาหนะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุด้วย เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

26 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะ (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะ (ต่อ) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม เบิก ค่าพาหนะรับจ้างไป –กลับ แทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้ (โดยใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข 1 เป็นหลักฐานการจ่าย) ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

27 กรณีส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม กรณีส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วน (ข้อ 18) ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม --- เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตาม ข้อ 10 (ประธานในพิธีเปิด เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม ผู้ สังเกตการณ์) --- แต่ถ้าผู้เข้ารับการอบรม / ผู้สังเกตการณ์ เป็น บุคลากรของรัฐ เบิกจ่าย จากต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ใน การเดินทางไปราชการ ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

28 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ยกเว้น ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ 6 (เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง) และตามหนังสือ ที่ กค / ว 5 ลว 14 ม.ค ค่าเบี้ยเลี้ยง นับ 24 ชั่วโมง ถือเป็น 1 วัน หรือเกิน ชั่วโมง ถือเป็น 1 วัน กรณีผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อใน ระหว่างฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยง เดินทางต่อวัน ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ** ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค / ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556

29 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม กรณี..มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ
1. ค่าอาหาร (ก) ถ้าจัดอาหารให้ 2 มื้อ เบิกจ่ายลักษณะเหมาจ่าย ไม่เกินคนละ 80 บาท ต่อวัน (ข) ถ้าจัดอาหารให้ 1 มื้อ เบิกจ่ายลักษณะเหมาจ่าย ไม่เกินคนละ บาท ต่อวัน (ค) ถ้าไม่จัดอาหารให้ทั้ง 3 มื้อ เบิกจ่ายลักษณะ เหมาจ่าย ไม่เกินคนละ บาท ต่อวัน 2. ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ไม่เกินคนละ บาท ต่อวัน 3. ค่าพาหนะเดินทาง เบิกจ่ายตามสิทธิข้าราชการประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม บุคคลภายนอก เอกสารหมายเลข 2 เป็นหลักฐานการจ่าย ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

30 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
กรณี..จ้างจัดฝึกอบรม ทั้งหมด หรือ บางส่วน เบิกตามหลักเกณฑ์ เบิกตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมนี้ การจ่ายเงินและหลักฐานการจ่าย เงินสด/เช็ค ใบเสร็จรับเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีให้กับผู้รับจ้าง/ผู้มีสิทธิรับ เงิน รายงานการจ่ายชำระเงินในระบบ GFMIS ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

31 ให้มีประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม

32 การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
พิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ นั้น โดยคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมในการ ปฏิบัติงาน ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วน ราชการที่จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ

33 งดเบิก ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กรณี..ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ** ได้รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ไว้ทั้งหมด ** หรือส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้ สังเกตการณ์ งดเบิก ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

34 ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กรณี..ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ อย่างอื่น ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่า พาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาด ตามหลักเกณฑ์ข้อ 18 ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

35 ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ ที่เข้ารับการฝึกอบรม จัดทำรายงานผลการเข้า รับการฝึกอบรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ภายใน 60 วัน นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

36 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
หมายถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตาม ภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ค่าใช้จ่าย ++ กรณีจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ++ กรณีไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ++ กรณีจ้างจัดงาน ให้ปฏิบัติตามการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามแต่กรณี ** ระบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

37 ♦ การจัดฝึกอบรม โดยจัดในลักษณะดูงานอย่างเดียวก็ได้ แต่จัดได้เฉพาะดูงาน ในประเทศ เท่านั้น

38 สำหรับประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ ที่จะเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับเข้ารับการฝึกอบรม

39 การเทียบตำแหน่ง ประธาน แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ ที่มิใช่บุคลากรของรัฐ 1. ผู้ที่เคยรับราชการมาแล้วเทียบเท่าระดับตำแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการ 2. บุคคลที่กระทรวงการคลังเทียบตำแหน่งไว้แล้ว 3. วิทยากร -วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ก เทียบเท่าข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง -วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เทียบเท่าข้าราชการตำแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น เว้นแต่ เคยรับราชการมาก่อนให้ใช้ระดับตำแหน่ง ชั้นยศที่สูงกว่าได้ 4. นอกเหนือจากนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณา โดยยึดหลักของกระทรวงการคลัง

40 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ก =
การเทียบตำแหน่ง (ต่อ) - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ก = ไม่เกินสิทธิข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข = ไม่เกินสิทธิข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้น

41 การเบิกจ่ายค่าพาหนะ ไป – กลับในแต่ละวัน
ที่อยู่ ที่พัก สถานที่ฝึกอบรม ที่ทางาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการผู้จัด / ต้นสังกัด

42 กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง

43 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
จัดงานตามแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจปกติ ตามนโยบายของทางราชการ เช่น วันคล้ายวันสถาปนาส่วนราชการ งานนิทรรศการ แถลงข่าว ประกวดหรือแข่งขันฯ หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเหมาะสม ประหยัด

44 การจัดอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ ให้แก่ประธานในพิธี
แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่หรือผู้ร่วมงานหรือไม่จัดให้ ให้เบิกตามหลักเกณฑ์ อัตราของการจัดฝึกอบรม กรณีจ้างจัดงาน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับจ้างจัดฝึกอบรม

45 ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการผู้จัด
ค่าใช้จ่ายก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมระหว่างประเทศ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ยกเว้น ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เบิกตามที่ระเบียบกำหนด

46 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ : ได้รับเงินรางวัลเฉพาะวันที่มาปฏิบัติงานคนละ ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ : เบิกจ่ายค่าตอบแทน เฉพาะวันที่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หัวหน้า ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณกำหนด

47 สรุปประเด็นข้อแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ลำดับ พ.ศ.2549 พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) 1 ยกเลิกคำนิยาม แทน "การฝึกอบรมระดับต้น" "การฝึกอบรมประเภท ก" "การฝึกอบรมระดับกลาง" "การฝึกอบรมประเภท ข" 2 ยกเลิกความใน (3) ข้อ 12 "(3) วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ก ให้เทียบเท่าข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สำหรับวิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝึกอบรมบุคคล ภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น เว้นแต่วิทยากร ที่เป็นบุคคลตาม (1) ที่มีระดับตำแหน่งหรือชั้นยศสูงกว่า ให้ใช้ระดับตำแหน่งหรือชั้นยศ ที่สูงกว่านั้นได้" 3 ยกเลิกความในข้อ 13 ใช้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ แทน 4 ยกเลิกความใน (ก) และ (ข) ของข้อ 16(2) 5 ยกเลิกความในข้อ 18 6 ยกเลิกความในข้อ 19 7 ยกเลิกความในบัญชีหมายเลข

48 สรุปประเด็นข้อแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ลำดับ พ.ศ.2549 พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3) 1 เพิ่มวรรคสองข้อ 6 "การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 2 ยกเลิกข้อ 7 ข้อ 7 แทน "ข้อ 7 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้วินิจแย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง ประเทศนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกำหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถ ปฏิบัติได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง" 3 ยกเลิกหมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ใช้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ แทน ข้อ 8 ถึงข้อ 27 4 ยกเลิกหมวด 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ 28 ข้อ 29 "ข้อ 29 การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทาง ราชการให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด กรณีที่ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้แก่ประธานในพิธี แขกผู้มีเกีรยรติ ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่หรือผุ้เข้าร่วมงาน ให้นำความในข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17 มาใช้บังคับแต่ถ้าส่วนราชการที่จัดงานไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้นำความในข้อ 18 มาใช้บังคับและถ้าส่วนราชการประสงค์จะจ้างดำเนินการดังกล่าว ให้นำความในข้อ 22 วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย 5 ยกเลิกข้อ 39 "ข้อ 39 กรณีส่วนราชการที่จัดการประชุมระหว่างประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชุม ระหว่างประเทศไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดำเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตรา มข้อ 31 ถึงข้อ 36 โดยให้นำความในข้อ 22 วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย"

49 คำถาม บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ ได้กำหนดมาตรการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ โดยได้มี การจัดโครงการประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเร่งรัด การดำเนินการเบิกจ่าย ในวันศุกร์ที่ 23 พ.ย ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิก จากต้นสังกัด

50 คำตอบ เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจาก เป็นการประชุมชี้แจง และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา บุคคล

51 คำถาม ครุฑ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ รักษาจรรยา วินัย และ คุ้มครองระบบคุณธรรม ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษา จรรยา วินัย และคุ้มครองระบบคุณธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ โรง แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิก จากต้นสังกัด

52 คำตอบ เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคชจ.ในการ ฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจาก เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคล ให้ได้รับองค์ความรู้ฯ

53 คำถาม ครุฑ เรื่อง การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ แก้ไขปัญหา ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามที่มีมติวันที่ 20 พ.ย รับทราบ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ และเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว กระทรวง แรงงานกำหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ใน วันที่ 8 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมจุมพล กระทรวงแรงงาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการให้เบิกจากต้นสังกัด

54 คำตอบ เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจาก เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความ พร้อม และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา บุคคล

55 คำถาม ครุฑ เรื่อง การเปิดศูนย์ภาคเหนือ และประชุมเชิง ปฏิบัติการศูนย์การ ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ด้วยกรม.....จัดโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 ธ.ค ณ จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงาน ในการ ป้องกันปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนและประสบการณ์ใน การทำงาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการให้เบิกจากต้นสังกัด

56 คำตอบ เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคชจ.ในการ ฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจาก เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน

57 กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1 สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
The end กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1 สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ต่อ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google