งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีโรคทางอายุรกรรม แม่ตาย (5ราย=19.28%) (embolism=2,PPH=1, HD=1,pre-eclampsia=1) แม่ตาย (5ราย=19.28%) (embolism=2,PPH=1, HD=1,pre-eclampsia=1) ระบบบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีโรคทางอายุรกรรม แม่ตาย (5ราย=19.28%) (embolism=2,PPH=1, HD=1,pre-eclampsia=1) แม่ตาย (5ราย=19.28%) (embolism=2,PPH=1, HD=1,pre-eclampsia=1) ระบบบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีโรคทางอายุรกรรม แม่ตาย (5ราย=19.28%) (embolism=2,PPH=1, HD=1,pre-eclampsia=1) แม่ตาย (5ราย=19.28%) (embolism=2,PPH=1, HD=1,pre-eclampsia=1) ระบบบริการ -รพ.มาตรฐานด้านแม่ และเด็ก 93.97 % -ANC, LR คุณภาพ -มีระบบคัดกรองที่ดี -มี Blood bank ใน โรงพยาบาลขนาดเล็ก ระบบบริการ -รพ.มาตรฐานด้านแม่ และเด็ก 93.97 % -ANC, LR คุณภาพ -มีระบบคัดกรองที่ดี -มี Blood bank ใน โรงพยาบาลขนาดเล็ก - ระบบเฝ้าระวังในชุมชน ระบบส่งต่อ จุดแข็ง=ระบบส่งต่อ, fast tract,คู่มือแนวทางปฏิบัติ จุดอ่อน=ทักษะบุคลากร,คลังเลือดใน รพ., ระบบเฝ้าระวังในชุมชน

2 แนวโน้มเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สำรวจ/วิจัย) ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ระดับประเทศ ระดับเขต 66.3

3 พัฒนารายด้านที่มีปัญหา ได้แก่ - การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการเขียน วงกลม ลากเส้น - ด้านภาษา ( การรู้จักคำคุณศัพท์ การ รู้จักสีต่างๆ )

4 ตัวชี้วัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดรวมเขต7 จำนวนเด็กอายุ 42 เดือน 1760150399314375693 จำนวนเด็กที่ได้รับการคัด กรอง 1538124683213074968 ร้อยละเด็กอายุ 42 เดือนมี พัฒนาการสมวัย 89.482.983.7990.9587.26

5 ตัวชี้วัด เป้าหมาย กส. ขก. มค. รอ. รวมเขต %%% 1. MMR (:100,000 LB) ≤15028.0122.5418.7619.28 2. ANC ≤ 12 สัปดาห์ ≥ 6053.1036.1056.3178.2455.93 3. ANC 5 ครั้งตามเกณฑ์ ≥6070.3432.2055.6328.2750.73 4.หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (นับที่ห้องคลอด) 44.3099.8196.4654.1569.04 5.หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ≥ 6544.3571.4171.5141.7263.35 6. ภาวะตกเลือดหลังคลอด ≤51.101.72 0.61 1.31 7. หญิงตั้งครรภ์มีภาวะซีด ≤1019.5419.64 17.35 18.7018.94 8. ANC คุณภาพ (รพศ/รพท/รพช) ≥7010090.90100 9. เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการตามวัย (DSPM เด็ก 42 เดือน รณรงค์ 6-10 ก.ค.) ≥ 8589.9482.9083.7990.9587.26 ****ไม่สมวัย 10.5717.1016.219.0512.73 10. เด็ก 0-5 ปีได้รับการตรวจพัฒนาการ (DSPM เด็ก 42 เดือน รณรงค์ 6-10 ก.ค.) ≥ 80 98.3898.4398.7110098.85 11. BA (:1,000 LB) ≤ 2524.848.47 21.64 22.1033.63 12. LBW ≤77.49.048.12 8.35 13.ค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียว ≥ 5087.485.2465.9964.7278.60 14.ค่า TSH >11.2มิลลิยูนิต/ลิตร ≤37.905.938.3410.577.63

6 เด็กได้รับยาธาตุเหล็ก (24.6%) เด็กได้รับยาธาตุเหล็ก (24.6%) ปัจจัยด้านเด็ก -มีการเล่าหรืออ่านนิทาน (52.2%) -ใช้สมุดบันทึกสุขภาพเป็นคู่มือกระตุ้นพัฒนาการ( 46%) - เล่นโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิกส์ทุกวัน(93.1%) - การเลี้ยงดูโดยย่า ยาย ( 23.6%) - มีศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ( 67.89 %) - หมู่บ้าน/อำเภอไอโอดีน (95.6%/85.1%) -มีการเล่าหรืออ่านนิทาน (52.2%) -ใช้สมุดบันทึกสุขภาพเป็นคู่มือกระตุ้นพัฒนาการ( 46%) - เล่นโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิกส์ทุกวัน(93.1%) - การเลี้ยงดูโดยย่า ยาย ( 23.6%) - มีศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ( 67.89 %) - หมู่บ้าน/อำเภอไอโอดีน (95.6%/85.1%) ANC < 12 wk (56.1) ANC 5 ครั้งคุณภาพ (48.1) LBW (8.06%) BA (33.63 : 1000LB) LBW : 8.35 % TSH : 7.63 % UI เด็ก : 15.61 % BA (33.63 : 1000LB) LBW : 8.35 % TSH : 7.63 % UI เด็ก : 15.61 % พัฒนา การสมวัยต่ำ (วิจัย71.1) ปัจจัยด้านระบบบริการ (ปฐมภูมิ) ปัจจัยด้านระบบบริการ (ปฐมภูมิ) ปัจจัยด้านแม่ ปัจจัยด้านครอบครัว/ชุมชน คัดกรองไม่ได้คุณภาพ ไม่กระตุ้นพัฒนาการ สอนสาธิตน้อย WCC คุณภาพ87% ระดับ รพศ/รพท/รพช WCC คุณภาพ87% ระดับ รพศ/รพท/รพช หญิงตั้งครรภ์ โลหิตจาง (18.81) หญิงตั้งครรภ์ โลหิตจาง (18.81) หญิงตั้งครรภ์ ขาด สารไอโอดีน (65.9) หญิงตั้งครรภ์ ขาด สารไอโอดีน (65.9) ได้รับยาช้า-ไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้รับยา ได้รับยาช้า-ไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้รับยา ภาวะโภชนาการ เด็กเตี้ย (5.5 %) เด็กผอม (7.4%) กินนมแม่ (78.6%) ภาวะโภชนาการ เด็กเตี้ย (5.5 %) เด็กผอม (7.4%) กินนมแม่ (78.6%) ANC≤12wks 55.9 % ANC5ครั้ง 50.7 % ANC≤12wks 55.9 % ANC5ครั้ง 50.7 % คลินิกANC คุณภาพ คลินิกANC คุณภาพ

7 การวิเคราะห์งานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน ระบบบริการ wcc คุณภาพอยู่ใน ระยะเปลี่ยนผ่าน ทักษะบุคลากรและ ทีมกำกับสนับสนุน ระดับอำเภอ ระบบเฝ้าระวังและ กระตุ้นพัฒนาการ โดยครอบครัวและ ชุมชน การเข้าถึงบริการ เร็วและครอบคลุม (ไอโอดีน ธาตุ เหล็ก) ขาดการเชื่อมโยง ปัญหาของ SP-PP เช่น BA,MMR ระบบรายงาน ทุกจังหวัดได้ แปลงนโยบายสู่ การปฏิบัติ การทำงานแบบ ระบบเครือข่าย (node) มี MCH B. ติดตามกำกับ สนับสนุนทั้ง ระดับเขต จังหวัด การหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนบุคลากร ใหม่ จำนวนบุคลากรที่ ผ่านการอบรม DSPM ใน รพ.สต.มี เพียง 1 คน เป็น ส่วนใหญ่ โอกาสพัฒนา นโยบายการ แก้ไขปัญหา พัฒนาการเด็ก ชัดเจน ทุก ระดับ

8 เด็กวัย เรียน

9 ข้อมูลจากการตรวจราชการ ตัวชี้วัดขอนแ ก่น ร้อยเอ็ ด มหาสา รคาม กาฬ สินธุ์ รวม ๑. เด็กอายุ ๕ - ๑๔ ปี มีภาวะ เริ่มอ้วนและอ้วน ( ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ) ๑๑. ๓ ๗ ๖. ๗๙๘. ๗๓๖. ๘๙๘. ๐๔ ๒. เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี มีส่วนสูง ระดับดีและ รูปร่างสมส่วน ( ไม่น้อยกว่าร้อย ละ๗๐ ) ๘๑. ๙ ๗ ๙๐. ๒๑๕๘. ๖๗๕๕. ๕๐ ๗๔. ๑ ๐ ๓. อัตราการ เสียชีวิตจากการ จมน้ำของเด็ก อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ( ไม่เกิน ๖. ๕ ต่อแสน ประชากรเด็ก ) ๐. ๓๒๐. ๘๔๑. ๔๐๑. ๐๓

10 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน เขต 7 ช่อง ปาก โภชนา การ หู / ตา วัย เรียน  นร.ป.6 มีฟันแท้ผุ** 53.1% ม.3= 59.6%  เหงือกอักเสบ ** ประถม 75.6% มัธยม 78.6%  ร.ร.มีการจัดการน้ำอัดลม/น้ำหวาน ** 46.7%  เด็กกินขนม/ลูกอม ประจำ ** 55.2%  ดื่มเครื่องดื่มรสหวานประจำ ** 55.1% เด็กอ้วน* 8.04% ขอนแก่น 11.37% ค่อนข้างผอม และผอม** 7.6 %,12.27% (ประเมินร.ร.เพชร,57) ค่อนข้างเตี้ย และเตี้ย ** 8.4% โลหิตจาง จ.มหาสารคาม 28.2%, ขอนแก่น 19.63 เด็กออกกำลังกายเป็นประจำ ** 35.7% เด็กออกกำลังกาย 30 นาทีขึ้นไป ** 24.2% โรงเรียนมีมาตรการจัดการอาหารหวาน ** 46.7% สายตาผิดปกติ 2.8% การได้ยินผิดปกติ 1.3% (สำรวจนร.ร.ร.ตชดปี 2558) นร.ป.6ได้รับการตรวจวัดสายตาด้วยแผ่นวัดสายตา 37.4 % (การประเมินกิจกรรมการบริการภายใต้ชุด สิทธิประโยชน์ฯ,52) นร. ได้รับการตรวจการได้ยิน 46.4% (การประเมิน กิจกรรมการบริการภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ฯ,52) (*จากรายงานนิเทศของจังหวัด ปี 2558 ** จากการสำรวจของศอ.6 ปี 2556)  IQ เฉลี่ยทุกจังหวัด < 100  เด็กอายุ<15ปีจมน้ำ 1.40 คนต่อแสนปชก.

11 จุดแข็ง ใช้กลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพในการขับเคลื่อน พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ แก้ไขปัญหาเด็กอ้วน มีระบบส่งต่อเด็กอ้วนเข้าสู่ คลินิก DPAC ในรพ.สต./ โรงพยาบาล มีการดำเนินงานร่วมกับภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วนในการ แก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ มีการจัดตั้งทีมผู้ก่อการดีที่ เข้มแข็ง จุดอ่อน การลงข้อมูลผ่านโปรแกรม (๔๓ แฟ้ม ) ยังไม่สมบูรณ์ การบูรณาการและสร้างการ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียยังมีน้อย ขาดการจัดทำข้อมูลพื้นที่ เสี่ยงเพื่อการเฝ้าระวังเด็ก จมน้ำ (Mapping พื้นที่เสี่ยง) ขาดการรณรงค์สร้างกระแส การป้องกันเด็กจมน้ำ

12 สถานการณ์วัยรุ่น ตัวชี้วัดขอนแ ก่น ร้อยเอ็ ด มหาสา รคาม กาฬ สินธุ์ รวม ๑. อัตราการ คลอดมีชีพใน หญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ( ไม่เกิน 50 ต่อ พันประชากร หญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ) ๒๒. ๗ ๕ ๑๕. ๑๑๒๒. ๐๖๓๒. ๕ ๔ ๒๒. ๕ ๓ ๒. อัตราการ ตั้งครรภ์ซ้ำ ในมารดาอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ( ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ) ๑๖. ๕๐๑๔. ๙ ๘ ๑๕. ๓๗๑๔. ๓ ๑ ๑๕. ๔ ๗

13 กลุ่มวัยรุ่น ตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา แท้ง วัยรุ่นตั้งครรภ์สูง (22.53) ความพร้อมใน การเป็นแม่ การเลี้ยงดูบุตร กลุ่มที่มี เพศสัมพันธ์ ใช้ถุงยางอนามัย 76.2 เข้าถึงบริการ -ด้านความรู้ 87.6 % -ด้านการปรึกษา 25 % เข้าถึงบริการ -ด้านความรู้ 87.6 % -ด้านการปรึกษา 25 % ความรู้ด้านเพศ -ระดับต่ำ 32.1% -ระดับปานกลาง33.5% โรคติต่อทาง เพศสัมพันธ์สูงขึ้น อัตราตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นสูง 15.4%

14 จุดแข็ง ใช้กลยุทธ์อำเภออนามัยการ เจริญพันธุ์ในการเชื่อมต่อ เครือข่าย โรงเรียนมีการใช้หลักสูตร วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง เขตสุขภาพที่ ๗ สถานบริการสาธารณสุข มี การบริการสถานบริการที่ เป็นมิตรกับวัยรุ่นและ เยาวชน ชุมชน เกิดชุมชนต้นแบบ และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับ เยาวชน จุดอ่อน ยังมีอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำสูง ขาดบุคลากรที่มี ความสามารถในการ ให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ขาดอุปกรณ์การคุมกำเนิด กึ่งถาวร เช่น ยาฝัง คุมกำเนิด ขาดการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางแก้ไข ที่เป็นชัดเจน

15 ตำบลจัดการสุขภาพ ชุมชน พฤติกรรมบุคคล คลินิก DPAC ระบบบริการ ประชาชนกล่มอายุต่างๆมีภาวะ เรื่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ........... NCD (DM, HT,CVD,STROKE) ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นมีค่า BMI) ปกติ ร้อยละ ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ ร้อยละ........ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระบบเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงใน ชุมชน การเชื่อมโยงระบบบริการกับชุมชน ระบบคัดกรอง ภาวะเสี่ยง สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี พฤติกรรมออกกำลังกาย มีลานกีฬา/สวนสุขภาพ มีชมรมออกกำลังกาย/กลุ่มสร้างสุขภาพ จุดแข็ง : มีต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จุดอ่อน : ขาดการเชื่อมโยงระบบบริการกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยเฉพาะผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

16 ตำบลจัดการสุขภาพ ชุมชน พฤติกรรมบุคคล คลินิก DPAC/ คลินิกผุ้สูงอายุ ระบบบริการ ประชาชนกล่มอายุต่างๆมีภาวะ เรื่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ........... กลุ่ม ผู้สูงอายุ ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นมีค่า BMI) ปกติ ร้อยละ ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ ร้อยละ........ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระบบเฝ้าระวังภาวะ เสี่ยงในชุมชน การเชื่อมโยงระบบบริการกับชุมชน ระบบคัดกรอง ภาวะเสี่ยง สิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี พฤติกรรมออกกำลังกาย มีลานกีฬา/สวนสุขภาพ มีชมรมออกกำลังกาย/กลุ่มสร้างสุขภาพ ตำบลLTC CG CM จุดแข็ง : มีต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ตำบล LTC / CM จุดอ่อน : ขาดการเชื่อมโยงระบบบริการกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยเฉพาะผลลัพธ์ด้านสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt มีโรคทางอายุรกรรม แม่ตาย (5ราย=19.28%) (embolism=2,PPH=1, HD=1,pre-eclampsia=1) แม่ตาย (5ราย=19.28%) (embolism=2,PPH=1, HD=1,pre-eclampsia=1) ระบบบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google