งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไทยบรูไน กัมพู ชา ลาว มาเล เชีย ฟิลิป ปินส์ พม่า สิงคโ ปร์ เวียด นาม อิน โดนี เชีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไทยบรูไน กัมพู ชา ลาว มาเล เชีย ฟิลิป ปินส์ พม่า สิงคโ ปร์ เวียด นาม อิน โดนี เชีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไทยบรูไน กัมพู ชา ลาว มาเล เชีย ฟิลิป ปินส์ พม่า สิงคโ ปร์ เวียด นาม อิน โดนี เชีย

2 11 เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประมุขของประเทศ กลับไป ที่เมนู

3 22 ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า " เนการาบรูไนดา รุสซาลาม " มีเมือง " บันดาร์เสรีเบกาวัน " เป็นเมือง หลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมี พื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วย ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข มีประชากร 381,371 คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนา อิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ กลับไป ที่เมนู

4  เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มีอาณา เขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศ ตะวันตก มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือ ขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มี ประชากร 14 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดย ประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ในชนบท 95% นับถือ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษา ราชการ แต่ก็มีหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนามได้ กลับไป ที่เมนู

5

6

7

8

9

10

11  เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศหมู่เกาะ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากถึง 240 ล้าน คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยู่บน เกาะชวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ กลับไป ที่เมนู


ดาวน์โหลด ppt ไทยบรูไน กัมพู ชา ลาว มาเล เชีย ฟิลิป ปินส์ พม่า สิงคโ ปร์ เวียด นาม อิน โดนี เชีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google