งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาง อัมรา ฉัตรชัย พลรัตน์ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ รองผู้อำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาง อัมรา ฉัตรชัย พลรัตน์ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ รองผู้อำนวยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นาง อัมรา ฉัตรชัย พลรัตน์ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ รองผู้อำนวยการ

3

4 นาย ศรัณทัศน์ ผิว รัตน์ หัวหน้าแผนก วางแผนวิชาการ นาย ศรัณทัศน์ ผิว รัตน์ หัวหน้าแผนก วางแผนวิชาการ นางสาว เจลจิลา ทองปลาย นาง มยุรา โอษฐประไพ นาง มยุรา โอษฐประไพ นางสาว ศุภา วดี น้อยดี นาง สายทอง ลียติกุล นาง สายทอง ลียติกุล

5 นางสาวทิพย์วิมล เมืองขวา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางสาวจริยา เผ่าฉนวน นางสาวนงนุช หูชัยภูมิ ร. ต. สุพจน์ เพ็ชรมณี

6 นายเนติวุฒิ วุฒิจิรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนกวางแผน นักเรียน / นักศึกษา นายเนติวุฒิ วุฒิจิรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนกวางแผน นักเรียน / นักศึกษา นายวสันต์ ณะวงศ์ วิเศษ นาย สิทธิกร สุขสนิท จ. อ. รังสรรค์ ทิพย์รักษ์

7 นางสาวณัฐน์ พร ประนอม พัฒน์ หัวหน้าแผนก บัญชี นางสาวณัฐน์ พร ประนอม พัฒน์ หัวหน้าแผนก บัญชี

8 อ. นฤชิต โสภาวัฒน์ อ. ศราวุฒิ สังวรดี อ. คมสัน เพือขุน ทด อ. บุญฤทธิ์ สิทธิ ธรรม หมวดวิชา ช่าง

9 หมวดการตลาดหมวดการตลาด อ. ชัชวาลย์ วรานุช พิทักษ์ อ. ชมพูนุช กุญชร รัตน์

10


ดาวน์โหลด ppt นาง อัมรา ฉัตรชัย พลรัตน์ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ รองผู้อำนวยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google