งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก
แบบ ภษ ท้ายประกาศกรมสรรพสามิต และให้ใช้แบบ ภษ ท้ายประกาศนี้แทน ความในข้อ 4 (ฉบับที่ 3) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โรงอุตสาหกรรมปลายทางซึ่งมีขบวนการผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยวิธีผสม(Blending) เท่านั้น จะต้องตั้งอยู่ในเขตปลอดภาษี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ตั้งอยู่นอกเขตปลอดภาษีได้

3 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก
ความในข้อ 7.4 (ฉบับที่ 3) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปลายทางประสงค์จะนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้นภาษีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมปลายทางจะต้องถือปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ 1. ถัง ท่อทาง ตลอดจนระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจวัดจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากกรมสรรพสามิต

4 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก ความในข้อ 10 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ความในข้อ 10 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ให้ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นผู้รักษาการและวินิจฉัยสั่งการ และผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศนี้

5 สรุปสาระสำคัญ 2. รายงานปริมาณการจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมปลายทาง ส่งให้กรมสรรพสามิตและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมปลายทางตั้งอยู่ภายใน 3 วันนับแต่วันที่นำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมปลายทาง

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกประกาศเป็นต้นไป

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เอกสารแนบท้าย - คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรม น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google