งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ยกเว้นภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็น วัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ยกเว้นภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็น วัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ยกเว้นภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็น วัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ( ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก แบบ ภษ.01-45 ท้ายประกาศกรม สรรพสามิต และให้ใช้แบบ ภษ.01-45 ท้าย ประกาศนี้แทน ความในข้อ 4 ( ฉบับที่ 3) และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน โรงอุตสาหกรรมปลายทางซึ่งมี ขบวนการผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยวิธี ผสม (Blending) เท่านั้น จะต้องตั้งอยู่ในเขต ปลอดภาษี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ตั้งอยู่นอกเขต ปลอดภาษีได้

3 3 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก ความในข้อ 7.4 ( ฉบับที่ 3) และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปลายทาง ประสงค์จะนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอ ยกเว้นภาษีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมปลายทาง จะต้องถือปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ 1. ถัง ท่อทาง ตลอดจนระบบและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจวัดจะต้องได้รับ การตรวจสอบและรับรองจากกรมสรรพสามิต

4 4 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก ความในข้อ 10 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน ให้ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและ พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นผู้รักษาการและ วินิจฉัยสั่งการ และผ่อนผันการปฏิบัติตาม ประกาศนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและ พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นผู้รักษาการและ วินิจฉัยสั่งการ และผ่อนผันการปฏิบัติตาม ประกาศนี้

5 5 สรุปสาระสำคัญ 2. รายงานปริมาณการจ่ายน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม ปลายทาง ส่งให้กรมสรรพสามิตและสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมปลายทาง ตั้งอยู่ภายใน 3 วันนับแต่วันที่นำน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม ปลายทาง 2. รายงานปริมาณการจ่ายน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม ปลายทาง ส่งให้กรมสรรพสามิตและสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมปลายทาง ตั้งอยู่ภายใน 3 วันนับแต่วันที่นำน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม ปลายทาง

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ออกประกาศเป็นต้นไป

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ เอกสารแนบท้าย - คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต ในโรงอุตสาหกรรม น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

8 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ยกเว้นภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็น วัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google