งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ สุทธิ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ สุทธิ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ สุทธิ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2552

2 สาระสำคัญ ยกเลิกความในข้อ 5 (2) และ (3) ของ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือสุทธิ พ. ศ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ข้อ 5 (2) และ (3) ของประกาศกรมธุรกิจ พลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ คำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือสุทธิ พ. ศ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 “2 ให้นับปริมาณน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 ออกเทน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 เป็นปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ หลังจากหักปริมาณสำรองตาม กฎหมายที่คำนวณตาม 1 ออกแล้ว

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3 ปริมาณน้ำมันสำรองตามกฎหมาย ที่ใช้หักในการคำนวณปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ เพื่อจ่ายเงิน ชดเชยในการปรับลดภาษี สรรพสามิต จะนำไปใช้หักในการ คำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือสุทธิ เพื่อนำส่งเงินเข้า กองทุน เมื่อมีการประกาศราคาขาย ปลีกใหม่ในปริมาณเดียวกัน ”

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ สุทธิ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google