งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ สุทธิ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ สุทธิ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ สุทธิ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2552

2 สาระสำคัญ ยกเลิกความในข้อ 5 (2) และ (3) ของ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือสุทธิ พ. ศ. 2551 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ข้อ 5 (2) และ (3) ของประกาศกรมธุรกิจ พลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ คำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือสุทธิ พ. ศ. 2551 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 “2 ให้นับปริมาณน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 ออกเทน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 เป็นปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ หลังจากหักปริมาณสำรองตาม กฎหมายที่คำนวณตาม 1 ออกแล้ว

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3 ปริมาณน้ำมันสำรองตามกฎหมาย ที่ใช้หักในการคำนวณปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ เพื่อจ่ายเงิน ชดเชยในการปรับลดภาษี สรรพสามิต จะนำไปใช้หักในการ คำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือสุทธิ เพื่อนำส่งเงินเข้า กองทุน เมื่อมีการประกาศราคาขาย ปลีกใหม่ในปริมาณเดียวกัน ”

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือ สุทธิ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google