งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง บนพื้นดิน สำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ใน ระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  2. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วย การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน พื้นดิน สำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ใน ระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2558”

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้ยกเลิกความในข้อ 26 วรรคหนึ่งของ ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่า ด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่ม ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม พ. ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมโครงการโอนสิทธิและ หน้าที่ในคำขอขายไฟฟ้าหรือในสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าให้กับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับการยินยอม จากการไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าที่ ได้รับความเห็นชอบจาก กกพ.”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google