งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FSTA 1969-1989. ค ลิ ก FSTA 1969-1989 ติดต่อขอ User name และ Password ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 122, 144 หมายเหตุ *** เข้าใช้งานได้พร้อมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FSTA 1969-1989. ค ลิ ก FSTA 1969-1989 ติดต่อขอ User name และ Password ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 122, 144 หมายเหตุ *** เข้าใช้งานได้พร้อมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FSTA 1969-1989

2 ค ลิ ก

3 FSTA 1969-1989 ติดต่อขอ User name และ Password ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 122, 144 หมายเหตุ *** เข้าใช้งานได้พร้อมกัน 20 คน

4 FSTA 1969-1989 เลือกฐานข้อมูลแล้วคลิก Select Databases

5 เมนูสืบค้น

6 FSTA 1969-1989 กำหนดรูปแบบการแสดงผล แล้วคลิกที่ Back to Search

7 ผลการสืบค้น คลิกที่ Records เพื่อดูผล การสืบค้น

8 ผลการสืบค้น

9 การจัดการผลการสืบค้น Previous = ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว Next= ดูหน้าถัดไป Show Marked= ให้แสดงเฉพาะรายการที่เลือกไว้ Show All= แสดงผลการสืบค้นทุกรายการ Citation= แสดงรายการบรรณานุกรม Full Record= แสดงข้อมูลทั้งหมด Title Only= ให้แสดงเฉพาะชื่อเรื่อง Print= กำหนดเงื่อนไขการสั่งพิมพ์ Save= กำหนดเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูล Options= กำหนดรูปแบบในการแสดงผลข้อมูล Jump to Search= กลับไปที่เมนูสืบค้น

10 Show Marked

11 Citation รายการ บรรณานุกรม

12 Full Record

13 Print กำหนดเงื่อนไขการ พิมพ์

14 Save กำหนดเงื่อนไขการ บันทึกข้อมูล

15 Options

16 Databases= กลับไปเลือกฐานข้อมูลอื่นๆ Search= เข้าสู่เมนูสืบค้น Index= แสดงรายการคำดรรชนี Help= อ่านคำอธิบายเพิ่มเติม Logout= ออกจากระบบ

17 Enjoy Searching !


ดาวน์โหลด ppt FSTA 1969-1989. ค ลิ ก FSTA 1969-1989 ติดต่อขอ User name และ Password ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร. 0 2942 8616 ต่อ 122, 144 หมายเหตุ *** เข้าใช้งานได้พร้อมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google