งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม EndNote สามารถ Download จากเว็บไซต์ เพื่อทดลองใช้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม EndNote สามารถ Download จากเว็บไซต์ เพื่อทดลองใช้ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โปรแกรม EndNote สามารถ Download จากเว็บไซต์ เพื่อทดลองใช้ได้

3 EndNote เป็นโปรแกรมเพื่อการค้าที่ผลิตโดย บริษัท ISI ResearchSoft ซึ่งมีversion สำหรับ Window, Macintosh, และ Dos เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการบรรณานุกรม โดยจัดเก็บรายการในรูปของฐานข้อมูล สามารถสืบค้น แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ รวมทั้ง import ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ และ export รายการบรรณานุกรมออกไปได้ สร้างและแทรกรายการอ้างอิง (Reference) ในรูปแบบ (Style) มากกว่า 600 รูปแบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ฐานข้อมูลการจัดการบรรณานุกรมที่สร้างขึ้นเรียกว่า Library มีนามสกุล .enl

4 EndNote Library ประกอบด้วย 38 fields ที่ใช้ในการลงรายการรูปแบบต่างๆ
แต่ละ Library จัดเก็บรายการได้ 32,000 รายการหรือ 32Megabytes แต่ละรายการ บรรจุได้ 64,000 ตัวอักษร, แต่ละ fieldจัดเก็บได้ถึง 32,000 ตัวอักษร สามารถสร้างมากกว่า 1 libraryได้ และ สามารถตั้ง default library ได้เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน มีรูปแบบการอ้างอิง 26 ประเภท เช่น บทความวารสาร(Journal Article), หนังสือ (Book) , บทความจากหนังสือพิมพ์ (Newspaper Article), รายงานการประชุม(Proceedings) ,วิทยานิพนธ์ (Thesis) , แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Source) เป็นต้น

5 การเข้าสู่โปรแกรม EndNote

6 ขั้นตอนการสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ (New file)
1.คลิกเลือก Create a new EndNote library

7 2.ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูล (file)

8 3.ปรากฏหน้าจอการบันทึกข้อมูล ตามชื่อแฟ้มข้อมูลที่ตั้งไว้

9 การจัดทำรายการทางบรรณานุกรม
1.การพิมพ์รายการทางบรรณานุกรมเข้าไปทีละรายการ(เพิ่มแบบ manual ) 1.1 จาก References Menu ให้เลือก New Reference

10 1.2. เลือกประเภทของเอกสาร ( Reference Type) ของรายการทาง
บรรณานุกรมที่ต้องการจะเพิ่มเข้าไป เช่น บทความวารสาร (Journal Article), หนังสือ (Books) เป็นต้น 1.3 พิมพ์รายการต่างๆ ตาม field ที่ปรากฏ

11 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล พิมพ์ข้อมูลตาม field ที่ปรากฏ (เสร็จแล้ว คลิก ปิด)

12 ผลการบันทึกข้อมูล

13 2. การ import ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เช่น
ฐานข้อมูล online อื่นๆ ฐานข้อมูล online ที่หอสมุดบอกรับ ScienceDirect Pubmed IEEE Ingenta - Emerald Fulltext H.W.Wilson ASCE ASME Nature IOP

14 3.การimportข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล(file)
เปิดโปรแกรม EndNote คลิกที่ file menu และเลือก Import

15 จะปรากฏหน้าจอดังรูป คลิกที่ Choose File

16 คลิกเลือก file ที่ต้องการ import

17 คลิกเลือก Import Option เสร็จแล้วคลิก Import

18 ผลลัพธ์ที่ได้จากการ Import แฟ้มข้อมูล(file)

19 4.การ Import ข้อมูลจากการติดต่อไปยัง Remote Access เช่น OPAC
ของห้องสมุดต่างประเทศ โดยการคลิกเลือก Tools และ Connect

20 เลือก Connection file ที่ต้องการ

21 เช่น คลิกเลือก Boston University แล้วคลิก Connect

22 กำหนดคำสำคัญและกำหนดfield ที่ต้องการค้น

23 แสดงจำนวนผลลัพธ์การสืบค้นจาก Connection File

24 แสดงรายการทางบรรณานุกรมของผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น Connection
File

25 เลือกรายการที่ต้องการ import ข้อมูล คลิก Copy References To จาก
นั้นเลือก Library (file) ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล

26 คลิกเลือก file ที่สร้างไว้ หลังจากนั้น Open

27 ข้อมูลจะถูก download เข้าสู่โปรแกรม EndNote โดยอัตโนมัติ

28 การแก้ไขข้อมูล เลือก record ที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏfield ต่างๆของ record นั้น สามารถ แก้ไขตามต้องการได้ เมื่อคลิกปิด โปรแกรมจะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ

29 การแสดงผลข้อมูลทั้งหมด ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล(Library) จาก References
Menu เลือก Show All References

30 การจัดเรียงข้อมูล จาก References menu เลือก Sort References

31 การค้นหาข้อมูลภายในฐานข้อมูล
คลิกที่ References คลิกเลือก Search References

32 กำหนดคำสำคัญและกำหนด field ที่ต้องการสืบค้น

33 เช่น คำสำคัญ = 2004 และกำหนด Field = Date

34 ผลลัพธ์จากการสืบค้นตามคำสำคัญและ Field ที่กำหนด

35 การตรวจสอบข้อมูลซ้ำ จาก References menu เลือก Find Duplicates

36 หากปรากฏข้อมูลที่ซ้ำ สามารถคลิก delete เพื่อลบ record ซ้ำได้ทันที

37 การกำหนดค่ารูปแบบบรรณานุกรม(Reference Type)ในกรณีที่เราบันทึกข้อมูล
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจำนวนมาก เช่น Thesis สามารถกำหนดค่าได้โดยไปที่ Edit menuเลือก Preference และ Reference type

38 การกำหนดหน้าจอการแสดงผล
จาก Edit menu เลือก Preference และ Display fields

39 การสั่งพิมพ์ข้อมูล สามารถสั่งพิมพ์ได้ในโปรแกรม EndNote โดยคลิกเลือกรูป
แบบบรรณานุกรมที่ต้องการ จากนั้นไปที่ File menu เลือก Print

40 การ Export ข้อมูลจาก EndNote ไปยัง Microsoft Word
จาก File menu เลือก Export

41 บันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูป .rtf

42 เปิดโปรแกรม Microsoft Word เลือก fileที่จัดเก็บ ข้อมูลจะถูก
downloadโดยอัตโนมัติ

43 การ Export ข้อมูล สามารถเลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการ โดยไปที่
Output Styles เลือกรูปแบบที่ต้องการ หรือดูรูปแบบทั้งหมดที่ Select Another Style

44 เลือกรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งสามารถดูรูปแบบการเสนอข้อมูลได้ก่อน โดยคลิกเลือกที่ Style Preview

45 ตัวอย่าง Output Style: Author-Date

46 ตัวอย่าง Output Style: Numbered

47 การ Export ข้อมูลจากโปรแกรม EndNote ไปยัง Microsoft Word
สามารถเลือกรายการบรรณานุกรมที่ต้องการแทรกไปกับเนื้อหาที่กำลังพิมพ์ได้ โดย วางเคอร์เซอร์ตรงตำแหน่งที่ต้องการให้ปรากฏบรรณานุกรม แล้วคลิก Tools เลือก GoTo EndNote

48 จะกลับสู่โปรแกรม EndNote เลือกรูปแบบที่ต้องการและคลิกเลือก record
ไปที่Tools เลือก Cite While You Write เลือก Insert Selected Citation

49 ข้อมูลจะถูก download มายังโปรแกรม Microsoft Word

50 แต่หากต้องการสร้างรายการอ้างอิงท้ายเล่มให้คลิกเลือก Tools เลือก Cite
While You Write ไปที่ Format Bibliography

51 เลือก Instant Formatting เปลี่ยนเป็น Enable

52 กลับไปโปรแกรม EndNote เลือก record ที่ต้องการไปที่Tools เลือก
Cite While You Write เลือก Insert Selected Citation

53 ข้อมูลจะถูก download มายังโปรแกรม Microsoft Word แต่ยังไม่มีราย
ละเอียดของบรรณานุกรม

54 หากต้องการแสดงรายการบรรณานุกรม ให้คลิกเลือก Tools เลือก Cite
While You Write ไปที่ Format Bibliography

55 เลือก Instant Formatting เปลี่ยนเป็น Disable

56 ข้อมูลบรรณานุกรมจะแสดงออกมา

57 สามารถกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมได้ ในโปรแกรม EndNote ไปที่
Tools เลือก Cite While You Write เลือก Format Bibliography เช่น เลือก Layout

58 สามารถจัดแต่งรูปแบบตามที่ต้องการได้


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม EndNote สามารถ Download จากเว็บไซต์ เพื่อทดลองใช้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google