งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย Computer Network and Distributed เทคโนโลยี Internet Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย Computer Network and Distributed เทคโนโลยี Internet Internet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย Computer Network and Distributed เทคโนโลยี Internet Internet Technology เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

2 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORKContentContent TCP/IP Protocol Internet Addressing Protocol ต่างๆ ที่ใช้กับ Internet การกำหนดและการใช้งาน Subnet ส่วนประกอบของ TCP/IP Protocol

3 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Internet address การทำงานของ Internet ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ Transmission Control Protocol และ Internet Protocol (TCP/IP) –TCP ทำงานในระดับ Transport Layer –IP ทำงานในระดับ Network Layer Internet Address อยู่ในรูปตัวเลขขนาด 32 bit และจะเพิ่มเป็น 128 bit ip คือตัวเลข 4 ชุด ๆ ละ 8 บิท มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 ประกอบด้วย –address class –network address –subnetwok หรือ subnet address

4 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Internet Addressing ใน Internet -> Network address ทั้งหมดต้องไม่ ซ้ำกัน ภายใน Network -> subnet address จะต้องไม่ ซ้ำกัน ภายใน subnet -> node address ต้องไม่ซ้ำกัน –Class A จะสามารถกำหนด Address ได้ 16 ล้าน เครื่อง –Class B สามารถกำหนดได้ 65025 เครื่อง –Class C สามารถกำหนดได้ 256 เครื่อง

5 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK IP Header Ip version Header Length Service Type Total Length Identification Time to Live Protocol Checksum Source IP Destination IP IP Options Padding

6 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Internet Addressing Class A address – สำหรับ network ที่มี node 16 ล้านเครื่อง –bit แรกของ 32 bit จะมีค่าเป็น 0 เช่น 01111111 – ตัวเลขกลุ่มแรกมีค่า 0 - 127 – ค่าที่มีได้คือ 00000000 - 01111111 –7 bit ถัดไปแสดงค่า network id – สามารถมีได้ไม่เกิน 128 networks –bit 00000000 จะใช้เป็น local network –bit 01111111 จะใช้เป็น broadcast address

7 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Internet Addressing Class B address – ใช้กับ network ที่มี node 64000 เครื่อง และ 2 14 networks –2 bit แรกมีค่าเป็น 1 และตามด้วย 0 ตัวเลขกลุ่มแรกมีค่า 128 - 191 –14 bit แรกใช้กำหนด network Address –16 bit ที่เหลือกำหนดเป็น Node Address

8 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Internet Addressing Class C – ใช้กับ network ที่มี node ไม่เกิน 2 8 nodes – บิตเริ่มต้นด้วย 110 – ใช้ 21 bit แสดง network Address และ 8 bits สำหรับ กำหนด node address – เลขกลุ่มแรกมีค่า 192 - 223

9 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Internet Addressing Class D –bit 4 ตัวแรกมีค่าเป็น 1110 – และใช้แสดง host nodes ที่ต้องการับ Broadcast message

10 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Subnet Mask

11 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Internet node address Address ของ node สามารถ assign แบบถาวร หรือชั่วคราวได้ Static addressing ใช้กับ node ที่ต้องต่อกับ internet ตลอดเวลา dynamic addressing ใช้กับ node ที่ต่อเข้ากับ internet บางช่วงเวลา ยกตัวอย่างเช่นการ เชื่อมต่อเข้ากับ ISP –dynamic host configuration protocol(DHCP) –BOOTP –DHCP Server - เครื่องที่ทำหน้าที่กำหนด IP ให้ Node ทั้งแบบ automatic และ manual –Internet control message protocol : ICMP ใช้ ตรวจสอบว่ามี address ใดถูกใช้งานอยู่หรือไม่

12 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Internet addressing on LANs Message ถูกส่งไปยัง node โดยใช้ MAC Address IP ใน LAN จะถูกเปลี่ยนเป็น MAC Address ด้วย ARP Protocol ARP ด้าน Server ก็จะมีตารางเก็บ IP Table และ MAC Table ที่ตรงกัน

13 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK IP Routing หัวใจหลักของ Routing คือ Routing table เมื่อ message เดินทางมาถึง node แต่ละตัวต้องรู้ node ปลายทางที่จะต้องส่ง การตัดสินใจเลือกเส้นทางจะเป็นหน้าที่ของ router Router ต้องคอยจัดข้อมูลใน Routing Table ให้ ทันสมัยตลอดเวลา

14 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK IP Routing

15 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Internet Naming Conventions ผู้ใช้ internet เรียกเข้าหา website ต่างโดยอาศัย URL URL : Uniform Resource Locator ต้องถูก เปลี่ยนเป็น IP Address โดย DNS Server Domain name เป็นรูปแบบการแสดงที่อยู่แบบ เป็นลำดับชั้น Domain name เหมือนกับการจ่าหน้าซอง จดหมาย คือ เริ่มจากส่วนที่เจาะจงที่สุดไปถึงส่วน ที่กว้างที่สุด Root Level Domain ส่วนที่บอก Top Level domain เช่น.com.edu.gov.th.uk.nz.ca เป็น ต้น

16 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Domain name hierarchy Lemon.rouit.salad.co m monet.berkeley.edu

17 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK IP Routing Algorithm 1. Node ต้นทางรับ ip address ของ node ปลายทางเข้ามา 2. ip protocol สร้าง ip header และเอาไป แปะไว้ที่ packet 3. ส่ง packet ไปที่ router 4. พิจารณา network address ของ node ปลายทาง 5. ถ้า network address เป็น network เดียวกันให้ส่งอยู่ภายใน 6. router ปรึกษากับ routing table เพื่อ หา network address 7. router ส่ง message ออกทาง port ที่มี ไปยัง router ถัดไป 8. router ที่รับข่าวสารนั้นลดค่า time to live ลง 9. ถ้าค่า time to live มีค่าเท่ากับ 0 ให้ทิ้ง ไป 10. กับไปขั้นที่ 3

18 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Other internet Services Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) –Email Service Simple Network Management Procol(SNMP) –Managing Network Telnet File Transfer Protocol : FTP Archie : ค้นหาไฟล์ Gopher : Menu Access Base Search Engine

19 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORKIPV6IPV6 พัฒนาทดแทน IPV4 ซึ่งใช้เลขขนาด 32 bits Expand Address Space โดย IPV6 ใช้ตัวเลข ขนาด 128 bits Quality of Service สามารถส่งข้อมูลชนิด Time Sensitive ได้ดี สามารถจัด priority ของ flow data ได้ดีกว่า Security ขยายส่วน Header ทำให้สามารถ เข้ารหัสและควบคุมความปลอดภัยได้ดีกว่า ipv4 สามารถทำงานร่วมกับ ipv4 ได้

20 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Virtual Private Network เป็น network ส่วนบุคคล ที่ทำงานผ่าน public network เช่น Internet VPN ไม่จำเป็นต้องทำงานผ่าน Internet

21 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORKEnd.End.


ดาวน์โหลด ppt BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย Computer Network and Distributed เทคโนโลยี Internet Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google